Tiltott Könyvek
AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY 530/1945. M. E. SZÁMÚ RENDELETE
a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben, 1944. évi december hó 22. napján nyert felhatalmazás alapján a Moszkvában, 1945. évi január 20. napján megkötött fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként a következőket rendeli:

1. §. Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könykiadóvállalatok, könyvkereskedők, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az a magyar vagy más nyelven jelent meg.
Különösen és kivétel nélkül megsemmisítendők a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szellemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadmányai, vagy ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb.
2. §. Az 1. §-ban megjelölt sajtótermékek kiadása, utánnyomása, forgalombahozatala, terjesztése, külföldről behozatala tilos.
3. §. A fenti rendelkezésekhez képest a könyvnyomdák, könyvkiadók, könyvkereskedők és kölcsönkönyvtárak, egyesületi, testületi és iskolai könyvtárak, valamint a magánszemélyek kötelesek e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt az 1. §-ban felsorolt sajtóterméket a törvényhatóság első tisztviselője által kijelölt gyűjtőhelyre szállítani.
4. §. A törvényhatóság első tisztviselője gondoskodik a beszállítandó sajtótermékek gyűjtőhelyének kijelöléséről, a beszállított sajtótermékek őrzéséről mindaddig, amíg az összegyűjtött sajtótermékek papíranyagának hasznosítása zúzómalmokba való szállítás útján meg nem történik.
5. §. Az 1931. évi III. t.-c. 1. §-ában írt bűntettet követi el az, aki a jelen rendelet 1. §-ában megjelölt sajtóterméket kiadja, kinyomtatja, utánnyomja, forgalomba hozza, az ország területére behozza, vagy aki a birtokában lévő sajtóterméket másnak átadja.
A bűnvádi eljárásra a 81/1945. M. E. sz. rendelet 20 §-a értelmében a népbíróság bír hatáskörrel.
6. § Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem büntetendő, kihágást követ el és háború idején hat hónapig terjedő elzárással, valamint 8000 P-ig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 3. §-ban írt beszolgáltatási kötelességének szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból nem tesz eleget.
7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Debrecen, 1945. évi február hó 26. napján.

Miklós vzds. s. k. miniszterelnök

A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emesekönyvek.
A Gömbös Gyula Társaság alapszabályai.. Bp. 1938.
A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939.
A II. zsidótörvény és annak végrehajtási utasítása. Bp.
A II. zsidótörvény és végrehajtási utasításának rendelkezései az értelmiségi munkakörben alkalmazottakra vonatkozóan magánosoknál és vállalatoknál. Bp. 1939.
A MOVE 1941. évről szóló közgyűlési jelentése. Bp. 1942.
A Napkelet Lexikona. I-II. Bp. 1927. Magy. Irod. Társ.
A felszabadulás naptára. (Borítékon A Nép Felszabadulás Naptára.) 1942. Újvidék, 1941. Uránia.
A földműves, iparos, kereskedő- és munkásifjúság A.C-jának őszi gyűlése. Bp. 1937. Actio Catholica kiad.
A haza szolgálatában. Szerk.: de Sgardelli Caesár. Bp. 1943.
A leventeegyesület alapszabályai. Bp. 1941. Hollósy.
A német birodalmi munkaszolgálat zenekarának díszhangversenye. Vezényel: Herms Niel. Bp. F. k.: Rékai M.
A reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum.
Abay (Neubauer) Gyula: A világgazdaság újjáépítése a háború után. Bp. 1943. Gergely R. könyvkereskedés.
Abrudbányai János: A vallás és a mai koreszmék. Kolozsvár, 1943. Lengyel ny.
Aczél Imre kir. főügyészhelyettes vádbeszéde 1920. nov. 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok bűnperének főtárgyalásán. Bp. 1921. C.
Adamovich József: Tiszaeszlár-Zsidókérdés. Válasz Schuck Salamon karcagi főrabbinak. A keresztények a zsidókról. Bp. 1882. Hunyadi M. műintézet.
Adorján György és Haas Sándor: A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Bp. 1939. Urbányi.
Aengner I. Theodor: Rommel páncélosai. Szeged, 1941. Városi ny.
Aiglon: Viccekben él a szovjet! Bp. 1919. Heller K. és Tsa.
Ajtay József: A Dunamedence és Mo. sorsközössége. Bp. 1936.
Aláaknázott Európa. Előszó: Szálasi F. Bp., 1938. Nyilaskeresztes könyvt.
Albrecht I. Károly: Tíz év a vörös pokolban. Stádium.
Albrecht I. Károly: A GPU titkaiból. Bp., 1942. Stádium.
Albrecht-Marx: Szebb Jövőt.
Alexander Mihály gr.: Kifosztottak, kiutasítottak. Centrum.
Alexander Mihály gr.: A Scotland Yard kiutasított. Centrum.
Alföldi Dávid: Néhány szó a proletárdiktatúráról. (Keletkezése, pusztítása s orvoslása.) Eger, 1919. Egri.
Alföldi Lajos: Nemzeti Kalendárium 1942. Bp. A szerző.
Allard, Paul: Hazugságháború. A francia összeomlás okai. Bp., 1942. Stád.
Almanach az 1920. évre. Bp. 1920. M. Asszonyok N. Szöv.
Almásy László: Rommel seregénél Líbiában. Stádium.
Altenburger Gyula: A választójog és a zsidóság. Bp. 1918. Hor.
Ambrus Géza: Az élet megy tovább. Bp. 1941. Turul.
Ambrus Tibor: Szovjet család, szovjet gyermek, szovjet jövő. Bp., 1934. Árp
Amit ma tudni kell. Ez Olaszország. Bp. 1940. K. J.
Andocsy Béla: A fasiszta Szicília. Bp., 1938. Universitas.
András dr.: Szociális alkotmány, testületi állam, magyar birodalom. 1937.
Andrássy Gyula gr.: Diplomácia és világháború. Bp. 1921. Légr.
Anglia rá akarta tenni kezét Norvégiára. Szemelvények a IV. hivatalos német könyvből. Berlin, 1940. Külügyi H.
Anglia végzete. Bp. 1944. Centrum.
Angol ostromzár csődje, Az. Bp. 1942. Centrum.
Angol rémuralom Cirenaikában. Róma, 1941. Népművelési Minisztérium.
Angyal Pál dr.: Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1938. Attila-ny.Rt.
Angyalfi Hegyi István: Árny és ezüst. Bp. 1929. Stádium.
Anka János: Északi fény. Bp., 1941. Centrum.
Antal Gábor: Rablelkek. Jászberény, 1931. A szerző.
Antal István: A magyar nemzetvédelmi propaganda irányelvei. Bp. 1943.
Antal István: Költségvetési beszéd a képviselőház 1943. nov. 12-i ülésén.
Antibolsevista levelezőlap-sorozat. Bp. Forrás.
Antiszemita Párt Naptára az 1884. szökőévre, Az. Kecskemét, 1883. Nagy.
Antiszemita kalendárium az 1920. szökőévre. A zsidók által agyongyötört magyar földművelő nép számára. Gyöngyös, 1919.
Antiszemita káté a magyar nép számára. Bp. 1884. Hunyadi m.
Antwerpen. Az antwerpeni angolszász bombázásról. H.é.k.ny.n.
Anyagi intézkedések az 1942/43. leventekiképzési évre. Bp. 1942. Athenaeum.
Apafi I.: A zsidóság felsőbbrendűségi mámora. Bp 1932.Pátria.
Apor Viktor: Háborús és ellenforradalmi emlékek. Bp. 1937. Szer
Appiotti, Angelo: Repülőnapló. Ford. Balogh B. Bp. 1942. Szefhe.
Appiotti, Angelo: Málta felett. Bp. 1942. Révai.
Aradi Zsolt: Az európai forradalom. Bp. 1934. Pázmány P. Ir. T.
Arnaldi, Ulrico: Vörösök és fehérek. Bp. 1921. Révai.
Asbóth Gy.-Bíró S.: "Fegyverben." Imádságok honvédeink számára. Bp. 1942. Prot. Tábori Püspökség.
Ashiei Hine: Jelentenivalónk nincs.
Assur, W. W.: Az egyház Oroszországban. Bp.1942.
Asszonyok a tűzvonalban. (Svrd, Luukonnen stb.) Bp. Írás.
Asztalos Miklós- A visszacsatolt erdélyi rész bekapcsolása a magyar életbe. Bp. 1943. Nemzeti K.
Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. Bp. 1933. Erd. F. E.
Asztalos Miklós: Erdély és a revízió. Bp. 1933. Erdélyi F. E.
Aubermann Miklós dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1943. É.
Avarffy Elek Őrségváltás. Bp. 1944. Stephaneum.
Avarffy Elek A Mone története 1918-38. Felvidéki orvostestvéreink hazatérése alkalmából. Bp. 1938. Stephaneaum.
Avarffy Elek A mai nemzetpolitikai tengely. Kalocsa, 1938. Árpád.
Avarffy Elek A vörös Budapesttől a sárga Budapestig. Bp. 1944. Stephan.
Avarffy Elek Kenyeres Balázs a keresztény nemzeti politikában. 1937.
Avarffy Elek beszéde a Fehér Ház augusztusi ellenforr. 20. évfordulóján.
Avarffy Elek beszéde. Klny. Bp. Stephaneum.
Avarffy Elek: Cselekvő politika. Beszéd a Mone közgyűlésén.1937. Steph.
Avarffy Elek: Nem hagyjuk elaludni. Bp. 1943. Stephaneum.
Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. Bp. 1941. Csendőrs. L.
Az Ébredő Magyarok Egy. II. orsz. elnöki konferenciájának naplója. Bp. 1920. ÉME.
Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1920. Steph.
Az erdélyi vértanúk és hősök anyakönyve. Pécs, 1941. Kultúra.
Ádám T. István: A nyugatmagyarországi felkelés története. Bp., 1935. Külp.
Ádám T. István: USA és a háború. Bp. 1941. Hollósy ny.
Ádám T. István: Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A.
Ádám T. István: A világháború okai. Előszó: József kir.hg. Bp. 1942. Szer.
Ádám T. István: Soprontól-Munkácsig. Bp. 1938. Ébredő Magyarok Egy.
Államérdekeket sértő bűncselekmények az ötös-tanács előtt. Bp. 1942. Cen. Állj közénk és repülj velünk. Bp. 1942. Magyar Szárnyak.
Állami és társadalmi rend védelme és a büntető jogszolgáltatás. A bp-i kir. büntetőtörvényszéken az 1937. év tavaszán tartott előadások. H.n. 1937. M. kir. igazságü.m.
Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp. 1938. Held.
Árkosy B. Gábor: A zsidó világuralom megjósolt bukása. 1919.
Árky József: Így folytatódott 1-2. k. Bp. 1936. Stephaneum.
Árulás a kis népek ellen! Bp. 1944. Centrum.
Árva Imre: Édesanyám ablakára ráborult a bánat. Bp. Kókai.
Babocsai Sándor: Kereskedők és iparosok útmutatója a II. Zsidó törvény végrehajtása tárgyában. Bp. 1940. Fémes.
Bachó László, A zsidóság térfoglalása Gyöngyösön 1919-ig. 1941.
Bachó László, Vérző Ruszinkó. Bp. 1939. D. D. kiad. Némethy A.
Bachó László, dezséri: Gyöngyös város 1918-19-ben a forradalmak alatt.
Backe, Herbert: Európa élelmezési szabadsága. Lipcse, 1942.
Badics László dr.: Mit tett Mussolini Magyarországért. Stádium.
Badoglio, Pietro: Etiópiai háború. Bp. 1937. Gergely.
Bagossy Zoltán: A magyar föld. Bp. Nyilasker. füz. 2. Centrum.
Bainville, Jaques: Diktátorok. Bp. 1936. Dante.
Baktay Ervin: India szabadságot akar. Bp. 1942. Írás.
Balassa Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp. 1931. M.
Balás Karoly: Faj, felekezet és statisztika a zsidókérdésben. Bp. 1938.
Balás Károly A szociálpolitika főkérdései. Bp. 1929. Pallas.
Balás Károly Társadalmi politika. I. Alapvetés. Bp. 1924. Centrum.
Balás Károly: Rend és szabadság. Bp. 1939. MTA.
Balázs András: Az erdélyi bércek felszabadítója. Marosvásárhely
Balázs Béla, szépvizi Kánaán pusztulása Bp. 1921. Nemz. Irod. T.
Balázs Béla, szépvizi: Hiszek a székely vértanúkban. Gödöllő, 1937. Székelység kiad.
Balázs Deák: Csetnikek. Bp. 1941. Stádium.
Balázs Mihály: Erre visz az út... Dés, 1943. dr. Szentirmai Imre.
Balázs Piry László dr.: Hitler művészei. Stádium.
Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak. Bp. 1934. Franklin.
Balbo, Italo: Repülőrajokkal az Óceánon át. Bp. 1931. Lampel.
Balla Ignác: A Duce és a dolgozó Itália. Bp. 1932. Singer és Wolfner.
Balogh Barna: A balkáni villámháború. Bp. 1942. Stádium.
Balogh Beéry László Magyar-lengyel közös határ és a ruthén terület. Bp.1936. Magy. Egy. és Főisk. Hall. Lengyelbarát Egy.
Balogh Beéry László: A ruthén autonómia. Pécs, 1937. Erzsébet.
Balogh Ernő Stephaneum klny. Mone Orvost. Sz.
Balogh Ernő: Március idusa újjáébredésének mai előestjén. Bp. 1938.
Balogh István ifj., Fáklyagyújtás. Bp. 1937. Bethlen.
Balogh István ifj., a M. Nemz. szoc. Párt orsz. képv. parlamenti felsz. 1936.
Balogh József György: Sortűz Moszkvában! Bp. 1938. K. Sajtó.
Balogh Lajos: A méhészkedés. I. és II. kiad.. Szentendre, 1941. Sz.
Balogh Péter: A magyar faj uralma. Bp.
Balogh-Beéry László: Magyar-lengyel közös határ és a rutén terület. 1936.
Balogh-Beéry László: Az ukrán kérdés. Bp. 1939. Magy. Nemz. Szöv.
Balogh-Csiszár: Az új világháború térképei adatokkal. 1942.
Balta Szilárd és Bende János: Kicsoda és mit akar lord Rothermere? Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti H. K. Ny.
Bangha Béla Örök élet igéi. I. II. Szentbeszédek és olvasmányok. Bp. 1934. M. Kultúra II. kiad. 1941.
Bangha Béla A kereszténység és a zsidók. Bp. Stephaneaum.
Bangha Béla: Eucharistika. Bp. 1938. Korda.
Bangha Béla: Mo. újjáépítése és a kereszténység. Bp. 1920. Szent István T.
Bangha Béla: Világnézeti válaszok. Bp. 1940. Pázmány P. Ir. T.
Barabás András: A nemzetnevelés iskolája, Pécs, 1940. A szerző.
Barabás Emil v.: A német nagyvezérkar jelenti... Bp. 1941. Szenkó-Cetr.
Barabás Miklós: Balkán, Német-olasz-magyar villámháború. Bp. Szenkó.
Baranyai Béla: Fapuskások. Bp. 1941. M. Cserkészszövetség.
Baranyai Sz. Gyula: A zsidókérdés és megoldása. 1923. Bethlen.
Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kol. 1943.
Baráth Tibor: Magyar történet. 2. kiad. Bp. 1943. Centrum.
Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941. Tud.egyetemi tört. int.
Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei.- Palatinus József:
Barcza Ferenc vit, dr.: Nemz. szocializmus. Kalocsa. 1934. Árpád.
Barna Ferenc: Nemzetiszocializmus.
Baross Szöv. Tagjainak Szövetkezete alapszabályai. Bp. 1938.
Baross Szövetség Kedvezményes Vásárlási Címjegyzéke. 1940.
Baross Szövetség alapszabályai U. a. Bp. 1940. Élet.
Baross Szövetség alapszabályai. Bp. 1938. Centrum.
Baross Szövetség vásárlási címjegyzéke. Bp. Baross Sz. Valamennyi évfolyam.
Barsi Dénes:Mezei füst. Bp. 1943. Stádium.
Barsi Miska: Hát én explodáljak? Vidám katonatörténetek a ma háborújából. Bp. 1943. Barka Ferenc könyvk.
Bartalffy János: Az értelmiségi Munkavállalókat Foglalkoztat Munkaadók gyak. kézikönyve. 1943. Koszó B. A.
Bartha Ábel: Az álforradalomtól a nemzeti újjáébredésig. Bp.1920.
Bartha Emma: A mezőgazdaság szerepe Mussolini gazdaságpolitikájában. Bp. 1942. Fráter.
Bartha József Szabad-e Adynak szobrot emelni? Bp. 1939. Held.
Bartha József: Faji elem és ker. szellem irodalmunkban. 1941.
Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. Bp. 1941.
Bartha-Kuszkó-Kovách-Kőszegi: Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. Bp. 1941. Stephaneaum.
Bartos Andor, szigethy: Istentagadók. Bp. Centrum.
Bartos Lajos: Háború amazonjai. Sopron, 1943. Szerző.
Bartóffy dr.-Kincsessy dr.-Schirilla dr.: Az értelmiségi munkavállalókat foglalkoztató munkaadók gyakorlati kézikönyve. Bp. 1943. Társ.
Bartucz Sándor: Új hadak útja. Bp. 1941. Szerző.
Bartunek János: A kis hazaszerzők. Körmend, 1929. Szlavik és H.
Bartunek János: Az áruló karácsonya. Körmend, 1929. Szlavik.
Bary József: Tiszaeszlári bűnper. Bp. 1933. Egy. ny.
Bauer Róbert: A diadalmas műrost. Bp. 1944. Centrum.
Bauhler: Hitler, egy népi mozgalom keletkezése. Bp. 1940. Nyilas Lap.
Bácskay B. Béla: Rend vagy káosz. (Kultúrpathológia.)
Bánffy Miklós: Emlékeimből. Bp. 1943. Révai.
Bánki Emil: Magyar munka. Bp. 1944. Centrum.
Bánki Emil: Testvériség! Szabadság! Egyenlőség! Bp.1939. U.É.
Bánky József: Trianoni naptár, 1918-38. Diósgyőr-Vasgyár '38.
Bányai Károly: Harminc év krónikája. Bp. 1941. Szerző. Kis Gy.
Bányász László: Magyar járőr a Szovjet vonalak mögött. Zrínyi csop. kiad.
Bárányné, Oberschall Magda: Művészettörténet.
Bárdossy László: Magyar sors magyar feladat. 18 beszéd. Bp. 1943. EKN L.
Bárdossy László: A programm vezérgondolatai. Bp. 1941. Nemzetpol. sz.
Báthory Dagmár: A heroizmus az újabb német irodalomban. Bp. 1937. Minerva.
Beck Ernst: A zuhanó halál. Bp. Mátyás János.
Becsületszó. Filmvázlat. Daróczy József elképzeléséből írta Nagyiványi Zoltán. Kiadó: Daróczy J. Bp.
Becsülettel a hazáért. Move-cserkészek előre. Bp. 1942. Vörösv.
Belányi László dr.: Zsidóbújtatás. Előszó: vit. Endre László. Bp. 1943. C.
Belohorszky Ferenc dr.: Az egészséges nemzetnevelés Németországban és hazánkban. Nyíregyháza, 1936.
Bencs Zoltán: A munka alkotmánya Olaszországban. Bp. 1928.
Bencs Zoltán: Magyar világnézet. Bp. 1939. Stádium.
Bencsi Zoltán: Kik vagyunk mi? Turáni gondolat. Bp. 1941. Sz.
Bencsik Béla: A német nemzeti szoc. filozófiája. Klny. Kecskemét, 1936.
Bende István dr.: Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp.
Benevolus dr.: A dohányutcai bombamerénylet tettesei. Bp. é. n. Ébredő Magyarok Egyesülete.
Benkóczi D.-Kelen A. dr.: Amit minden evangélikusnak tudnia kell. Kecskemét, 1943. Üzenet kiadás.
Benkő András: Visszapillantás a "MOVE Gyóni Géza irodalmi és sportegyesület" működésére. Bp. 1939. Új M. Élet.
Benkő K.: Az 1919. évi június 24-i tengerészeti ellenforr. Bp. 1920. Heizl.
Bente, Hermann dr.: Német parasztpolitika. Bp. 1941. Stádium.
Beöthy Kálmán, vesenyői: Kakastollasok. Bp. 1938. Stádium.
Beraud, Henri- Mit láttam Moszkvában? Bp. 1926. Pfeifer F.
Beraud, Henri: Látogatásom Moszkvában. Bp. 1924.
Berber, Fritz: Az amerikai semlegesség váltakozásai. Bp. 1944.
Berdiaeff, Nikolas: Marxizmus és vallás. Bp. 1935. Kiss Z.
Berdjajev, Nikolaj: Az új középkor. Bp. 1935. Pro Christo diákszöv. kiad.
Beregi Béla: Gömbös Gyula és a "nemzeti öncélúság" gondolata.Bp. 1935.
Beregi Béla: Gömbös Gyula és a nemzeti öncélúság gondolata. Bp. 1935.
Berkó István, ifj. v. Föld Jenő: Készül a háború. Bp. Cserépfalvy.
Berlini csata, A. Bp. 1944. Centrum.
Bernát István: A szociáldemokrácia és a bolsevizmus. Bp. 1928. F.
Bernát István: Szétfoszló demokráciák. Bp. 1939. Kir. M.E. ny.
Bernhard Zsigmond S. J.: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp. 1919. Korda.
Berzy József: Hungarista állam.
Bessenyey Lajos: A magyar néplélek válsága. Debrecen, 1928.
Beszélgetés Katynról. Bp. 1943. Haladás.
Beszprémy Imre, ifj.: Hogyan és mikor lesz boldog Nagy-Magyarország. Csorna. A szerző.
Bethlen István gróf ünnepi beszéde 1940. márc. 18-án, v. nagybányai Horthy Miklós húszesztendős kormányzóságának tiszteletére az MTA összülésén. Bp. 1940. Ak.
Bethlen István miniszterelnöksége 10. évfordulójára. Szerk: Berecz Sándor, Bp. 1931. Egységes Párt.
Beumelburg, W. Bosemüller, a német katona regénye. Bp.1942. Danubia.
Bevezetés a bajtársi életbe. Össz. és kiad. a "Méhely" B. E. vezérsége. Debrecen, 1935.
Bezerédy Zoltán, bezerédi: A jövő útja. (Szintétizmus.) Bp. 1942.
Békássy Gyöngyi A vércsoportok kutatásának faji jelentősége.1938.Reé.
Békássy Gyöngyi: Tur-an-ki. Bp. 1938. Reé László.
Béldi Béla Nemzetszervezés. Klny. Bp. 1936. Stádium.
Béldi Béla dr.: Nemzetirányítás. Bp. 1935. Stádium.
Béldi Béla: Nézzünk szembe a jövőnkkel! Bp. 1941. Toke.
Béldy Alajos: Európai Ifjúsági Szövetség. Bécs, 1942. Bp. 1943.
Bély Miklós: A Hitler-Jugend V. nyári viadala. Bp. 1941. Kellner.
Bérczi Béla: Szibériai gyöngyélet. Zalaegerszeg, Zrínyi Nyomd.Rt
Béry László dr. v.: Erdélyünk és honvédségünk. Bp. 1941. Vit. R. Z. csop.
Bézy István: Szervezési és ügyviteli útmutató. Nemz. Szoc. könyvtár. 1936
Bialoskurszki Ödön: Fajerősítő és Honvédelem. Mit tehet a honvédelem a fajerősítés érdekében?
Bibó Lajos: Vitéz Thury György. Bp. 1942. M. Népművelés k.
Bihari-Csontó: "202-43 jelenti" így harcolt a Donnál. Bp. 1943.
Bihary László A nevető gárda. A Rongyos Gárdának az 1921. évi nyugat-magyarországi, valamint az 1938. évi kárpátaljai felkelő harcokban részt vett tagjairól; rajzolta B. L. Bp. 1941. Juhász Á.
Bihary László: A partizánok réme. Bp. 1943. Auróra.
Bihary László: Halványuló portrék. Bp. 1943. Bethlen G. ny.
Bikkal Dénes A fasiszta Olaszország. Bp. 1928. Stádium.
Bikkal Dénes Külföldi érdekképviseleti államok és a m. érdek... Bp. 1935.
Bikkal Dénes Totális állam. Bp. 1941. Mérnökök.
Bikkal Dénes: A magyar munkásság jövője. Reformp. Bp. 1935. Eggenber.
Birkás Endre: Levelek Oroszországból. Bp. Szt. István Társulat.
Biró Z.-dr. Ravasz L.-dr. Liptay L.-Kelemen K.-dr. Vladár G.: Virraszt a magyar lélek. A keresztény nemzeti liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások. Bp. 1943.
Bisits Tibor: Háború a levegőben. Bp. Stádium.
Bizony László: A magyarországi bolsevizmus 133 napja.
Bizó Béla: Hit és haza. Szeged, 1942. Nyilaskeresztes Párt.
Bíró Béla: A nyilaskereszt egy mozgalom szimbóluma. Szeged, 1943. Bur.
Blaskovits Ferenc: Hogy volt, hogy lesz... Pécs, 1942. Szerző kiad.
Blaskovits Ferenc: Két nap a pokolban. Pécs, 1942. Szerzői kiadás. (Valamennyi kiadás.)
Blümhen Izsák: A felsőbbrendű faj joga. Debrecen, 1922. M.N. Könyv.
Bobrow, G. W.: Tatjana Petrowna. Bp. 1943. Gyóni G. Ir. T. kiad.
Bobrow, S. W.: Kozáksors. Bp. 1937. M. Mickiewicz Társ.
Bobrow, W. G.: Marionette. Bp. 1939. Szerző.
Bocsári K. és Balás K.: A házassági törvényjav. előadójának és a MÉP vezérszónokának képviselőházi beszéde. 1941.
Bodnár István: Pozsonyi éjszakák. Bp. 1941. Athenaeum.
Bodó Jenő Három fogolytábor. Kaposvár, 1940. Csurgói kvt.
Bodó Jenő: Rabtartó Oroszországban.
Bogdán József: Utunk, harcaink a keleti vörös pokolban. Makó, 1941. Kell.
Bogya János: Magyar birodalmi gondolat. Bp. 1940. Szerző.
Bojadzsiev , M.: Mit láttak a haditudósítók Vörös Oroszországban? 1942.
Bokor Pál: Szegedországtól Magyarországig. Bp. 1939. Stádium.
Bolsevistaellenes kiállítás katalógusa. Bp. 1943. Szerk: vit. Csicsery-Rón.
Bolsevizmus a parasztság ellen, A . Centrum.
Bolsevizmus harca az Isten ellen, A. Centrum.
Bombazáporban Európa kultúrája. Bp. Centrum kiad.
Bonczos Miklós, v.: A táj és népkutatás szerepe a szociálpolitikában. Bp.
Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I-II. Bp. 1924. Ath.
Bontha Jenő: A "Százas bizottság" története. Bp. Megjelent a Gyógyszerészeti Szemle 1943. szept. 25-i számában.
Borbála Helikon. Bp. 1941. A M.kir.Honv.Ludovika Akadémia tüzéro.
Borbély István: A szovjet és a kereszténység. Szeged, 1943. Szegedi Újn.
Borbély László: A tenger hősei. Bp. 1941. Cserépfalvi.
Bornemissza Sándor: 23 évvel ezelőtt. Forradalmak, ellenforradalmak. Bp. 1942. Stádium.
Boros István: Botcsányi Golgota. Szatmárn. 1940. Szabad S.
Boróczy Kálmán: Forradalmi emlékeimből. Baja, 1924. Új Élet.
Bors József, Z.: A finnek harca és a balti kérdés. Bp. 1940. Közművelődési.
Bose, Subhas Chandra: Égő India. Bp. 1940. Stádium.
Bosnyák Zoltán A harmadik zsidótörv. és a házasság. Bp. 1941. Szerző.
Bosnyák Zoltán A zsidó! Bp.
Bosnyák Zoltán A zsidókérdés törvényes rendezése. Mezőberény, 1937.
Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp. 1938. Held J.
Bosnyák Zoltán A zsidókérdés újabb alakulása Mo.-on. Bp. Centrum.
Bosnyák Zoltán A zsidókérdés, III. Bp. 1940. Stádium.
Bosnyák Zoltán Antibolsevista kiállítás tájékoztatója. Bp. 1941. Stádium.
Bosnyák Zoltán Az idegen vér. Bp. 1938. M. Kultúrliga.
Bosnyák Zoltán Erdély 1938-ban. Bp. 1938. Held J.
Bosnyák Zoltán Harc a zsidó veszély ellen! Bp. 1944. Új Európa, Ladányi.
Bosnyák Zoltán Istóczy Győző élete és küzdelmei. Bp. 1940. Kv. és Lapk.
Bosnyák Zoltán Két világ harca. Bp. 1935. Held.
Bosnyák Zoltán Magyarország elzsidósodása. Bp. 1937. Held J.
Bosnyák Zoltán Prohászka és a zsidókérdés. Bp. 1938. Held J.
Bosnyák Zoltán Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet. Bp. 1936. Held.
Bosnyák Zoltán Szembe Júdeával! Bp. 1941. Centrum.
Bosnyák Zoltán"Botond" Keresztény Kereskedők Beszerzési és Értékesítő Szövetkezete. Ungvár, 1941. Állami ny.
Bosnyák Zoltán: A magyar fajvédelem úttörői. Bp. 1944. Stádium.
Bosnyák Zoltán: Harc a zsidósajtó ellen. Bp. 1942. Centrum.
Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző a zsidókról. 1942. Move.
Bosnyák-Méhely: Fővárosunk elzsidósodása. Bp. 1935-43. Held.
Botor Árpád: A láthatatlan hadsereg: Bp. 1941. Stádium.
Bottai, Giuseppe A fasiszta iskolareform alapelvei. Bp. 1941. Egyetemi.
Bottai, Giuseppe A fasizmus lényege.
Bottai, Giuseppe A munka alkotmánya. Bp. 1929. Gondos.
Bottai, Giuseppe Közoktatási reform. Bp. 1941. Korvin M. Magyar-Olasz E.
Bottai, Giuseppe: Az olasz korporatív állameszme és a munkaalk. 1928.
Bouhler, H. P.: Napóleon. Bp.1943. Centrum.
Bozóky Géza dr.: Élettér és gazdasági jog. Pécs, 1942. Irod.
Bozóky Lajos dr. Nemzetiszocialista munkaállam. Bp. 1942. Magyarság.
Bozóky Lajos dr.: Élettér: Új Európa! Bp. 1941. Centrum.
Böszörmény Zoltán Vérem és oltárom. Bp. 1930. Magy. Szoc. Orsz. Pártja.
Böszörmény Zoltán élete. Kaszáskeresztes Párt. kiad.
Böszörmény Zoltán: Mit akar a magyar nemz. szoc. mozgalom?
Böszörményi Zoltán: (Röpirat.) Bp. 1937. Fáklya.
Brandenstein Béla dr.: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai.1940.
Breit József, doberdói: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. 1925.
Bretz Vilmos: Itt a döntés órája! Pécs, 1938. Kultúra.
Breuil, Georges du: Roosevelt felelőssége. Boussola.
Brezina-levelek, vagyis a Csehpimasz. H.é.ny.n.
Briffault: A brit birodalom bukása. Bp. 1940. Centrum.
Brixton: A flotta lekésik. Bp. Tokay István.
Brunszvik Teréz kisdedóvó intézet évkönyve 1940-41. tanévről. Bp. 1941. Az iskolaigazgatóság kiadása.
Bubulus (Kocsis Géza): A kismagyar út. II. kiad. 1941. Gaea.
Buck Róbert: Így rohamoztuk meg Lüttichet. Bp. M. Népműv. T.
Budapest Székesfőváros Leventemozgalma 1929-32. Szerk. Sárpy I. Bp. 1930-32. Hollósy.
Budapest Szfov. II. Ker. Ponty-utcai községi Hunfalvy J. keresk. középisk. évkönyve az 1942-43. évről. Bp. 1943.
Budapest legyen nyílt város? Röpirat. A nyilas-kormány kiad. '44.
Budapesti Érseki kat. gimn. és Rákóczi-Koll. évkönyve 1942-43. iskolaévre. Bp. 1943. A gimnázium igazgatósága.
Budaváry Gyula: Mesél a bandura. Bp. 1944. M. Hirdetőiroda.
Budaváry László Ifjúság a nemzet jövendője. Bp. 1920. Élet Ir. és Ny.
Budaváry László: Kassai kriptában. Irredenta színmű 1 felvonásban. Bp. 1938. Nemzeti Élet.
Budaváry László: Quo vadis, Hungária? Bp. Nemzeti Élet.
Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Bp. 1941. Nemzeti Élet.
Buócz Elemér: A tengelyhatalmak gyarmatpolitikai törekvései. Pécs, 1941.
Bura József: Húzzuk ki a zsidókérdés méregfogát. Pécs, 1941.
Burián Károly: A kereszténység és magyarság veszedelme. Bp. 1912. Steph.
Busch, Fritz Otto: Narvik. Bp. Stádium.
Buza Barna: A kommunista összeesküvés. Hogy kezdődött a zsiványdiktatúra. Bp. 1919. Róvó Aladár műintézete.
Buza László: Nemzetiszocializmus Németországban.
Caesareus: A bp.-i zsidó liberális sajtó és a sz.kőművesség. Klny. 1922.
Capistrano Báránybőrbe bújtatott farkas. A Szovjet új egyházpol. 1944.
Capistrano Vörös csillag a Balkán felett. Bp. 1944. Ladányi.
Capistrano: A vatikán bombázása és az angol közvélemény. Bp. 1943. C.
Cartes: Dinamit Jack Dakarban. Bp. Kiadó: Tokay István.
Cebrián Istvánné gr.: Rabságunk kezdetén. Bp. 1922. Pallas.
Cederholm, Boris: A Cseka országában. Szovjetoroszo. börtöneiben. 1929.
Chaldaus, Simon: A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. '30.
Chamberlain, Houston S.: A zsidók megjelenése a nyugati tört. Bp. 1944.
Cholnoky Jenő dr.: A magyarországi Turán Szöv., a turáni gondolat és a turáni népek ismertetése, a Szöv. célja. Bp.1922. M.Turán Szöv.
Christophe, E.C.: Eszeveszett farkasok. Bp. 1942. Forrás.
Ciano gr.: Beszéd, 1939. dec. 16. Bp. 1939. Franklin.
Cipőt ki árusíthat és ki vásárolhat? A bőrtalpú lábbeli, valamin a talpbőr forgalmát és a borkereskedők kijelölését szabályozó rendeletek... Bp. 1941. Urbányi.
Cochenhausen, F. von: Német katonai szellem a múltban és jelenben. 1940.
Cornielle, René V. L.: A második arcvonal a levegőben. Bp. 1942.
Corsi, Pietro: A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, 1939.
Coudenhove-Kalargi: Sztálin és Tsa.
Cross, I.: A burmai pokol. Bp. 1938. Stádium.
Csaba Jenő: A forradalom története Szegeden. Szeged, 1922. Tevel.
Csalánffy: Halló, itt Moszkva beszél! Bp. 1942. Centrum.
Csalánffy: Jön a Roosevelt! Bp. 1942. Centrum.
Csankay István v.: Tizedik század előre. Bp. 1942. M. Népm. T.
Csák E. Viktor: A magyarországi kommunizmus gazdasági leszerelése. Bp. Kertész József.
Csák László: Nikoláj az első Bp. A Szív kiadása.
Csák László: Vér és láng között. Bp. 1942. Korda.
Csánk Béla: Jogászi hivatások a Harmadik Birodalomban. Bp. 1941. Held.
Csányi Antal: A liberalkap. szülte munkanélküliség és nyomor leküzdésének elgondolása és a nemz.szoc. programm szerint. Győr, 1935.
Császár Géza: A levegő cézárja. Bp. Császár G. és Hajdu L.
Csávossy Elemér S. J. Zrínyi Gárda. Kalocsa, 1920. Kalocsai Néplap.
Csávossy Elemér S. J.: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység. Kalocsa, 1920. Kalocsai Néplap.
Cseh Ferenc: Propaganda. Bp. 1940. Nyilaskeresztes Párt.
Csekey István Északi írások. Bp. 1928. Pfeifer F.
Csekey István: Észtország története a világháború után. Bp.1931.
Csekey István: A Szovjet államszemlélete. Szeged, 1932. Szeged v. és k. rt.
Csekey István: A német vezéri állam. Szeged, 1936. Városi ny.
Cselekedjünk! M. Fajvéd. útmutató. Bp. 1923. A Cél.
Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Bp. 1923. A Cél. k.
Cser Imre: A kisember és a zsidókérdés. Bp. 1939. Hajnal ny.
Cserjési László: Szabadcsapat. Bp. 1940. Cserjési. Paulovits k.
Csernavin, Vladimir A szovjetoroszországi koncentrációs táborok élete. 1934.
Csernavin, Vladimir: A GPU országa. Bp.1935. Kandó Gy.Hungária.
Cséry Dezso: Igaz szó a nyilasokról. Klny. a Korunk Szava 4. számából. Bp. Korunk Szava kiadás.
Csik László, v. dr.: A teljes Magyar Nemzeti Állam egészségügyi rendszere a MONE megvilágításában. Bp. 1939. St.
Csiki Lajos: A magyarság évszázados harca Közép-Európa elszlávosodása ellen. Ld: Tabéry Géza: Két csillag k.
Csikos Attila J.: Donmenti dalok. Versek. Bp. 1943. Szerző.
Csikós Jenő v. Lármafa. Bp. 1943. Stádium.
Csikós Jenő v. Lélek a vártán. Bp. 1942. Stádium.
Csikós Jenő v. Túl a Kárpátokon. Bp. Stádium.
Csikós Jenő v.: A második front. Bp. 1940 Singer és Wolfner.
Csikós Jenő v.: Katona leszek.
Csikós Nagy Béla A német honvédő gazdaság irodalma, klny a Közgazdasági Sz.-ből. Bp. 1939. Szeged Városi ny.
Csikós Nagy Béla A szovjetgazdaság három Achilles-sarka. Szeged, 1941.
Csikós Nagy Béla Nagytérgazdaság. Bp. 1942. Gergely.
Csikós Nagy Béla: A faj és a gazdaság viszonya az új német gazdaságelméleti irodalomban. Klny. Bp. 1940. Városi.
Csikós Nagy Béla: Kapitalizmus vagy kollektivizmus? Szeged, 1943. klny. a Délvidéki Szemléből.
Csiky János v.: A II. zsidótörvény és összes végrehajtás utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp 1939.
Csiky János v.: Zsidó magánalk. elbocsátásukkor járó illetm. vonatkozó jogszabályok. Bp. 1941. Grill.
Csiky János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási utasításai. Bp. 1941.
Csincsura Győző: Köszöntsük Erdélyt a sorsközösség szent érzésével. Pestszentlőrinc, 1941. Paulovits I. könyvny.
Csiszár Béla: Mussolini és Hitler. Bp. 1943. Pallas.
Csiszár János: Mindennapi kenyerünket. Bp. Kiadó: Fekete Pál.
Csonka Emil Szálasi küzdelmeiből. Bp.
Csonka Emil: Szálasi országjárása. Bp. Könyv és Lapkiadó rt.
Csonka János gépgyár leventéinek daloskönyve. Bp. 1942. Vör.
Csonka-Balogh: Családvédelem a nemzetiszoc. munkaállamban. 1942.
Csoór Lajos: Parlamenti beszédei 1935-39. Bp. 1939. Újságüzem.
Csopják Attila: A magyar zsidóság sok és nagy bűne. Bp. 1919.
Csóka Lajos: A marxizmus alkonya. Bp. 1919. A szerző.
Csuray Károly A faji lélek. Bp. 1940. Hollóssy.
Csuray Károly: Ki a magyar? Bp.
Csűrös B. Emilia Kalotay Margit esküvője. Bp. Szt. István Társulat.
Csűrös B. Emilia: Kalotay Margit. Bp. Szt. István Társulat.
Csűrös Emilia B. Eltűnt egy kislány. Bp. 1942. Dante.
Csűrös Emilia B. Kislányból nagylány. Bp. 1942. Dante.
Csűrös Emilia B.: Az erdélyi kislány. Bp. 1942. Dante.
Csűrös Emilia, B.: Lexi és a vörös kereszt. Bp. Pósa Károly.
Csűrös Lajos: Tengerek, hajók, háborúk. Bp. 1942. Renaissance.
Csűrös Zoltán: Magyar Tavasz. Bp. 1943. Új Idők.
Czabafi András v.: Trianoni strófák (versek). Bp. 1939. M. M.
Czakó István- A szabadidőmozgalom eredményei külföldön. Kalocsa, 1941.
Czakó István- A tengelyhatalmak kultúrszoc. tev. a háború alatt. Kal. 1941.
Czakó István: A német birodalmi "Kraft durch Freude" mozg. Bp. 1938.
Czakó István: Jelentés a hamburgi "Freizeit und Erholung" világkongresszusról.
Czakó-Marjay: Az Olasz birodalom szabadidő-mozgalma.Bp.1938. M. J.
Czikle Gy. Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Bp. 1933. O.Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság.
Czikle Valéria: Három világ. 1930. Gárdonyi Irodalmi Társaság.
Czillei Géza: Riadó Afrika fölött. Bp.1942. Grill.
Czillei Géza: A láthatatlan front. Bp. 1942. Stádium.
Czillei Géza: Orosz mezők felett. (Százezrek könyve.) Bp.Áchim.
D'Agostino, Orsini Paola: A gyarmati kérdés az új rendben. Bp. 1941. St.
D'Andrea, Ugo: Mussolini századunk motorja. Bp. 1944. Stádium.
Dajbukát Jenő: Szovjet-orosz egészségügyi viszonyok. Bp.1942
Dajka András: A magyarság legnagyobb hivatása. Bp. 1941.
Dajkovics Sándor Évfordulóra. Bp. 1940. Budai-Bernwallner.
Dajkovics Sándor: A második évfordulóra. V. Jaross A. elősz. Bp. 1941.
Dalok és levelek a rabságból. Írta: névtelen. Bp. 1941. Sárkány.
Darabos László: Politikai földrajz. Kassa. Dr. Szentirmai Imre k.
Darányi Gyula: Feladatok a nemzetvédelem terén. Bp. Dr. Doros F
Darányi Kálmán beszéde a N. E. Pártja naggyűl. Győrött. 1938. márc. 5.
Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N Mikecz Ö. igazságügym., Imrédy B. közgazd.min. beszédei a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat képviselőházi biz. vitájában. Bp. 1938. Függetlenség rt.
Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a N. E. Pártja nagygyűlésén Győrött, 1938. márc 5-én. Bp. 1938.
Darás Gábor dr. Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről. Bp.
Darás Gábor dr.: A rutén kérdés tegnap és ma. Bp. 1938. Magy. Nem. Szöv.
Darré, R. Walter: A német bir. és a délkeleteurópai államok együttműködése a mezőgazdaság terén. Bp. 1940. Franklin.
Darvas János: Mit láttam Bulgáriában? (Útijegyzetek) Kassa,'40.
Dau, Heinrich: Tengerek rejtekútjain. Bp. 1940. Centrum.
Dánér Béla: Új Magyarország felé. Bp. 1918. Pázmány.
Dánér Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. 1919. Apostol.
Dániel Béla: A magyarországi zsidókérdés megoldása. Bp. é.n.
Dávid István: 1942. II. 7-én tartott országos közgyűlésén (Egy.Ker. N.L.) elmondott ünnepi beszéde. Bp. 1942.
Dávid Iván: Hazátlan voltam. Egy kortárs vallomásai Erdély huszonkétéves szabadságharcáról. Bp. 1941. Vit. Rend.
Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, 1931. M. Nemz. Könyv- és Lapk.
Dekker Endre felsőházi beszéde 1944. dec. 20-án. Klny.Bp.1944.
Dekobra: A hálókocsi angyala. Bp. Dick Manó kiadása.
Dell' Adami Géza: Megváltás Szibériából. Bp. 1925. Stephan.
Deme-Keleti: Az ellenforradalom Vasmegyében és Szombathelyen. 1920.
Demeter Ödön: Fasiszta forradalom. Sátoraljaújhely. 1926. Vajda.
Demeter Gyula: Béke a német győzelem után. Érsekújvár, 1941. Pálfi-L.
Deméndy Miklós: Cserkészpróbák könyve. Bp. 1941. M. Cserk.
Dettmann, H. E.: A "HE 114" bajtársai. Bp. M. Népműv. Paizs G.
Dezséry Endre dr. vit.: Bízzatok a magyar ifjúságban. Bp. 1943. Athen.
Dezső Gusztáv: Dünkirchentől Moszkváig. Bp. 1941. Zrínyi csop.
Dezső Gyula Új irányok a német családjogban. Bp. 1941. Szerző
Dezső Gyula- Háború és kultúra. Kecskemét, 1941. Szerző.
Dezső Gyula: Őrségváltás. Kecskemét, 1941. Szerző.
Dezső Gyula: A magyar Ikarus (v. Horthy István). Kecskemét, 1942. Klny. Kecskeméti Jogakad. 1941/42. évk.
Dezső Gyula: A magyar katona tudja miért harcol. Kecskemét, '43
Délvidéki emlékkönyv. Megtiportak...! Újvidék, 1942. Hung.
Dénes István: Turul! Reformot! Bp. 1938. Vajda.
Dési Endre: A magyar revíziós mozgalom. Bp. 1942. Hellas.
Diamant: Szabad gazdasági rendszer, vagy tervgazdaság. Bp. 1931. Panth.
Dienes Andor: Az ismeretlen front. Bp. 1941. Stádium.
Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kassa., 1939. "Wiko" litogr. m.
Dienes Gyula- Háborúban jártam. Bp.1942. Centrum.
Dienes Gyula- Kis ezüst. Bp. 1944. Centrum.
Dienes Gyula: Kárpátoktól a Donyecig. Egy gépágyús üteg előretörése a szovjet elleni háborúban. 1942. Vitézi Rend. Z. csop.
Dietz Károly dr.: Októbertol-augusztusig. Bp. 1920. Dr. Rátz.
Dinter: A vérontó bűn. Debrecen, 1922 és 1942. M. Nemz. Könyvk.
Diószeghy Miklós: Horthy Miklós élete. Bp. é. n. Bányai és V.
Diplomata: Szfinx titok nélkül. Bp. Stádium.
Dittner János dr.: Mo. gazdasági lehetőségei csak az európai térben érvényesülhetnek.
Divéki Andor: A zsidókérdés európai megoldása. Érsekújvár, 1941. Farkas.
Divéky A. dr.: Mo. szerepe az 1920. évi lengyel-szovjet háborúban. 1938.
Divéky Andor: Kenyér-törvény. Érsekújvár, 1942.
Doblhoff, Lily br.: Horthy Miklós. Bp. 1938. Athenaeum.
Dolgos-Magyarász-Várady: Korszerű magyar gondolatok. '41.
Domokos László: A Baross Szöv. a magyar gazdasági életben. Bp
Domokos Pál: Magyar feltámadás. Bp. Pfeiffer Ferdinánd.
Domonkos József: Rablók barlangjában. Bp. 1920. Kertész.
Dopalovoro, A. Székesfv. népműv. bizottság kiadása.
Doros Gábor A család- és fajvédelem társadalmi feladatai. Bp. '42.
Doros Gábor: A magyarság életereje. Bp. 1944. Turul.
Doros Gábor: Javaslat a faj, család és népszaporodás védelméről szóló törv. intézkedésekre. Bp. 1941. M.Cs.
Dömötör Gyula Ferenc: Kémek és szabotálók elleni védekezés. 1942.
Dövényi Nagy Lajos És üzen az élet.
Dövényi Nagy Lajos Ősztől-őszig. Bp. 1943. Stádium.
Dövényi Nagy Lajos A Kaganovicsok.
Dövényi Nagy Lajos A pekingi titok. Bp. 1943. Achim.
Dövényi Nagy Lajos Felhőszakadás. Gyöngyös. 1934.
Dövényi Nagy Lajos Szigettől Zágonig. Bp. 1941. Stádium.
Dövényi Nagy Lajos Tarnopolból indult el.
Dövényi Nagy Lajos- Vérben és vasban. Bp. 1941. Stádium.
Dövényi Nagy Lajos: Álló víz. Bp. 1942. Stádium.
Dövényi Nagy Lajos: Emberek a fergetegben.
Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren. Bp. 1941. Közp. Sajtó.
Dövényi-Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize. Bp. 1942. (Százezrek könyve.) Kiadó: dr. Áchim András.
Drózdy Győző: A zsidóság és a bolsevizmus.
Duce 1942. dec. 3-án tartott beszéde, A. Győzelemig. Bp. 1942. Franklin.
Duillet: Moszkva álarc nélkül.
Dunavölgyi hitrege, A. Turán füz. I. sor. Bp. 1941. Reé László.
Dunántúli (Bachó László): A zsidó, mint az ezeréves Mo. sírásója. 1919.
Dücső Csaba: Nincs kegyelem. Bp. 1939. Centrum.
Dwinger, Erich Edwin: Viszontlátás Szovjetoroszországgal. Bp. 1944.
Ecsedy-Kazay József: Prágától Miskolcig. Bp. May-nyomda kiad.
Edvi Illés Zoltán: Kishaszonbérletek létesítése az igénybevett zsidóbirtokokon. Kassa, 1942.
Egan Lajos id.: A zsidókérdés Magyarországon. Esztergom,1910
Egry István: Magyarság és labancság. Bp. 1936. Bethlen.
Egy év a nemzet életében1938. évi XV. t.-cikk. M. kir. belügym. kiadása. 1938.
Egy év a nemzet életében: Teleki P. gr., v. Keresztes-Fischer F., Reményi-Schneller L., v. Teleki M. gr., Varga J., Hóman B., Antal I., v. Bartha K., v. Jaross A. beszédei. Bp. 1940. Stádium Rt. kiadása.
Egy halálraítélt nemzet. Bp. 1929. Magyarság.
Egy vidéki páholy titkai. Bp. 1921. E.K.N.L.
Egy zsidó nyilatkozik. Tájék. füzetek, 32. sz. London-Berlin-Párizs, 1941.
Egyedi Balázs Dénes A rongyosok felvidéki harcainak tört. Bp. 1940.
Egyedi Balázs Dénes: Harminckettesek előre. Bp. 1943. Juracsek
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga alapszabályai, Az. Bp. 1941.
Egyesült Nemz. Szoc. Párt programmja, Az. Bp. 1933. Fráter.
Egyény Károly: Feleljen, Szálasi úr! Bp. 1942. Antiqua.
Egyszáznégy katonadal. Bp. 1942. Magyar Kórus kiadása.
Eleméry József: Levente bajtársi szolgálatok. Miskolc, 1942.
Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919"EMKE" naptára 1943. Kolozsvár, 1943. E.M.Közműv.Egyesület
Ellenforradalmi Iparos Csoport 1919. Bp. Röpirat. Korányi M.
Elmhurst, Ernst F.: Trebitsch Lincoln és a bolygó zsidó. 1936. Held.
Előpataki: Aforizmák a zsidókról. Esztergom, 1911. Buzárovits.
Első nyilasgyűlés Mezőberényben.
Emberbőrbe bújt bestiák. 1943. Nordland.
Emese levente-leánykönyv. Pirospöttyös kisasszonyok. Bp.1942.
Emilius: Ezer év vagy a Magyar Nemzet tragédiája. Színre alkalmazta, zenéjét sz.: Török J. Lajos. Sárvár, 1929.
Emlékezzünk vértanúinkról. Szeged, 1923. Keresk. ny. rt.
Emlékezzünk. A budapesti ellenforradalom és a MONE.Bp.1942.
Endre László Hatalom és igazság. Gödöllő. 1935. Kalántai.
Endre László: A berni per tanulságai. Bp. 1936. Held.
Endre László: A zsidókról. Bp. 1942. Stádium.
Endre-Kampis: Ezer év Pest vármegye földjén. Bp. 1943.
Enyedi Balázs Dénes: Örök katonák. A "Rongyosok" hősi küzdelme. Bp. 1941. Szittya.
Eöttevényi Olivér dr.: Magyar politika- európai politika- világpolitika. Bp. 1944. Dr. Egyed István.
Eöttevényi Olivér: Mussolini politikája. P. 1944. Egyet.
Eperjessy István: A Horthy M. VII. ker. Levente Sporttelep tört.és leírása. Bp. 1931. Hollósy.
Epol ankétja a fajvédelmi törvényjavaslatról, Az. Bp. 1941.
Erdeös László, vit.: Finnország szabadságharca. Bp. 1942. Magy. Finn Tár.
Erdély a magyar képviselőházban. Kolozsvár, 1942. Az E. p. kiad.
Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. tört.-i, útja... Bp. 1940.
Erdélyi Ernő: A mi utunk. A Turul Szöv. története, útja. célkitűzése. Pécs. A Turul Szöv. pécsi kerületének kiadása.
Erdélyi János dr. v.: A mechanizált orosz kollektív gazdálkodás. Debrecen, 1937. Klny. a Tiszántúli Gazdák 1937. 3. és 4. számából.
Erdélyi József Örök kenyér. Bp. 1938. Harc.
Erdélyi József Örökség. Bp. Stádium.
Erdélyi József Fegyvertelen. Bp. Turul.
Erdélyi József Halad az ék. Bp. 1942. Szerző kiad.
Erdélyi József Toldi-kéz. Bp. Magvető könyvtár. Turul.
Erdélyi József: Emlék. Bp. 1943. Magyar Élet kiad.
Erdélyi Lövész Naptár 1942. Kolozsvár, 1942. Minerva Rt. K.
Erdélyi Tibor: Aki velem nincsen, ellenem van. Sopron, 1942. Cr.
Erdélyi kérdések, magyar kérdések. Kolozsvár, 1943. Erdélyi P.
Erdélyi lövészkönyv, évkönyv 1944. IX. erdélyi lövészkerület.
Erdélyünk és honvédségünk. Szerk.: v. Rózsás József és v. Béry László. A Vitézi Rend Zrínyi Cs. kiad. Bp. 1941.
Erdő Sándor: Kárpátaljai emlékek. Debrecen, 1940. Harmathy ny.
Erdődi Mihály, vit.: Horthy István. Bp.
Essad, Bey: Egy ország tragédiája. Bp. 1943. Grill.
Esterházy Miklós gr.: Emléklapok 1918-19. Bp. 1921. Szt. István.
Eszes István: Osi nyomok. Bp. 1942. Szalay Sándor.
Eszterhás István A gébic. Regény a numerus clausus mellől. Kispest, 1928.
Eszterhás István: Muszkavezető. Bp. 1930. M. N. Diákszöv. k.
Eszterhás István: Nemzetpolitika. Bp. 1936. Magyar Jövő.
Európa ereje győz. Bp. 1943. Stádium.
Európa és a bolsevizmus. Bp. 1941-42. Új Auróra.
Európa válaszúton. Háború vagy béke. Igazságot Mo.-nak! 1933.
Európai gazdas. együttműködés. Bp. 1943. Stádium.
Everard, C.: Légiháború Spanyolország fölött. Ford.: Dienes Gy. Bp. 1937.
Evva Ernő: Nyugalom a viharban. Bp. 1943. Orsz. Nemzetvéd.
Ezt akarják a nyilasok! 1939.
Ezt akarják a nyilasok! A Nyilaskeresztes Párt orsz. p. Bp. 1941.
Ezt akarjuk, így akarjuk. Bp. 1938. Centrum.
Ébredj Európa. Bp. 1944. Centrum.
Ébredő Magyarok Egy alapszabályai és fegyelmi rendtartása, Az. Bp. 1932.
Ébredő Magyarok Egy almanachja. Szerk. ifj. Liszt Nándor. Debr. 1925-28.
Ébredő Magyarok Egy. 1925. évi dec. 20-án tartott előadásai, Az. Bp. 1926.
Ébredő Magyarok Egyesülete. A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Bp. 1933. Held.
Éles Zoltán: Nippon-Gaál Zsigmond: Üdvözlet Japánnak.Bp.1942.
Élet a magas északon. Ford.: Vikár B. Bp. 1944. Szalai.
És eljő a nap... Európa válaszol. Bp. 1944. Centrum.
És mégis győzünk! Bp. 1938. Nyilaskeresztes Ifj. Szervezet.
Észak-Kelet-Dél és Nyugat. Négy előadás az elszakított magyar részekről. Pécs, 1937. Taizs.
Fabinyi Tihamér: A polgári perjog újjászületése a fasiszta Olaszországban. Bp.1942. Franklin, klny.az Olasz szeml.
Fabinyi-Makay: Programbeszédek. Pécs, 1935. Egyet.
Fajgyalázás. Az 1941. XV. tc. 15. §-ának büntetőbírósági joggyak. 1944.
Fajvédelem és a házasságkötés jogszabályai, A. Bp. 1941. Springer.
Fajvédelem és büntetőjog... Bp. 1941. F. kiadó: Bolgár Gy. dr.
Fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, A. Bp. 1941. Grill.
Fajvédő szoc. párt szerv., gazd. és ügyviteli, fegyelmi szabályzatai. 1937.
Fajvédő szocializmus. Bp. 1937. Bethlen.
Falchi, Nino: A fasizmus agrárpolitikája. Bp. 1940. Klny. a Szoc. Szeml.
Fall Endre dr.: Jugoszlávia összeomlása- Délvidék visszatérése. Bp.1941. Magyar revíziós Liga.
Fall Endre: Mit tett a fasiszta Olaszo. Mo.-ért? 1940. M. Rev. L.
Faluhelyi Ferenc: Mit köszönhet a nemzetközi jog Olaszországnak? Bp. 1942. Franklin, klny. az Olasz szemléből.
Faluhelyi-Regős-Simone: Magyar-olasz tanulmányi ankét a fasiszta állam rendszerről. Pécs, 1937.
Falusy Nándor: Két év naplója. Bp. 1942. Sugár.
Falusy Nándor: Szent István évi karcolatok. Bp. 1939. A Függ. K.k.
Faragho Gábor, vit.: Szovjet Oroszország. Bp. Stádium.
Faragó Ede v. Tarlótűz, tábortűz. Bp. 1937. M. Könyvb. II.1942.
Faragó Ede v.: Öntudatos magyarság. Cegléd, 1938., II. 1939.
Faragó László: Frontharcosok a magyar sorsközösségben. Bp.'33.
Farkas György Moszkvai találkozó. Bp. 1941. Közp. Sajtóvállalat.
Farkas György- Benárd Géza, ifj.: Mi a hivatásszervezet? 1940. Hivatássz.
Farkas György: A hivatásszervezet megalakítása és vezetése. Bp.
Farkas György: Hol a parasztság helye? Bp. 1943. M. Dolg.O.H.
Farkas György: Kobrini sortűz. Bp. 1942. Új Élet regénytár.
Farkas Gyula Az asszimiláció kora Magyarországon. Bp. Magyar Szeml.
Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Bp. Stádium.
Farkas István A ködbeborult Anglia. Bp. 1940. Budai-Bernwallner.
Farkas István A titokzatos Távolkelet háborúja. Bp. 1942. Úmú.
Farkas István Az égbolt lovagjai. Bp. Centrum.
Farkas István Franco életrajza. Bp. Stádium.
Farkas István: A Lisina halottjai. Bp. 1943. C. (Hirdetései miatt.)
Farkas István: A levegő titánjai. Bp. 1942. Centrum.
Farkas István: A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Sárospatak, 1937. A szerző kiadása.
Farkas János, ifj.: Ragyogó csillagok. Bp. 1942. Szerző kiad.
Farkas József: Az erős kéz. Bp. é.n. Jupiter.
Farkasfalvy Mauks Endre dr.: Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására. Bp. 1936. A szerző.
Farkasné Kárpáti Irén: Magyar sors. Pécs, 1936. Haladás ny. rt.
Fasiszta államrendről tartott magyar-olasz tanulm. ankét iratai, A. 1937.
Fasizmus eredete és fejlődése, A. Előszó: Augusto Turati, ford.: Rökk Istv.
Fasizmus és munkásság, A. Róma. 1939. Castaldi.
Fazekas Jenő: Észtország bolsevizálása. Pécs, 1942. Dunántúl.
Fábián Béla 6 ló, 40 ember. Bp. 1929. Athenaeum.
Fábián Béla Az orosz pokol. Bp. 1920. Légrády.
Fábián Béla Oroszország kialakulása a bolsevizmus alatt.
Fábián Béla: Oroszország pusztulása a bolseviki uralom alatt.
Fábián Gyula: Táborozás a Balatonnál. Ifjúsági r. Bp. 1944. Dante.
Fegyverben. Elmélkedések és imádságok. L. Asbóth.
Fegyverszünet 1918-1940. Bp. 1940. Stádium.
Fehér Tibor: Ütött az óra. A trianoni béke története. Bp. Ifjú Polg.
Fehér Tibor: Lidérckirály. ("Röptében a világ körül" c. melléklete miatt.) Bp. 1942. M. Népműv. Társ.
Fehér pokol. 1941-42-es hadjárat német tudósítók cikkeiben. Bp. Stádium.
Fehéri Armand: A vesztegető forradalom. Bp. 1924. Kertész.
Fehértájy Tibor: Hitler élete. Bp. 1941. Szemes.
Fehst, Hermann: Bolsevizmus és zsidóság. Ford.: Bosnyák Zoltán. 1936.
Feith Jenő: A vörös ochrana. Debrecen, 1934.
Fejes Ferenc: Népdalok. Nagylétaliget, 1937.Fejes kiad.
Fejér Lajos: Zsidóság. Bp. 1936. Veritas.
Fejérváry József: Szamuelly halálvonata. Vásárhely-Makó-Szentes rémnapjaiból. Hódm.v.h. 1921.
Fekete István: Zsellérek. Bp. 1940. Egyetemi. ny.
Fekete P. Géza: 1000 nap és ami mögötte van. A spanyol polgárháború. Veszprém, 1940. Veszprémi Egyházm. ny.
Feketekuty Béla: Új magyar korszak előtt. Bp. 1938. Cserépfalvi.
Felszabadulás naptára 1944. Fel. szerk.: Mindszenti B. dr.
Felvidék, a visszaszerzett és még visszavárt. Felvidék tört., mai élete... '38.
Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve. Bp. 1940. Mefhosz.
Felvidékünk, honvédségünk. Bp. 1939. Vitézi Rend. kiad.
Fencsik Jenő: A rutén kérdés. Kecskemét, 1942. Kecskem. Hírl.
Fenczik Árpád dr.: A kárpátoroszok múltja és jelene. Pécs, 1939.
Ferdinándy Mihály: Középeurópa. Bp. Cserépfalvy.
Ferenczy Ödön: Harc a kémek ellen. Bp. 1941. Stád. klny. Csendőrségi Lapokból. 1940. Athenaeum Szebb Jövő k. 3.
Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi okai. Bécs, 1935. Kaisha.
Festetics Domonkos gr. országgyűlési képviselő cikkei és beszédei. Szigetvártól az Országházig. Kaposvár, 1938.
Festetics Sándor vezetése alatt álló M Új irányok felé. Bp. 1934. Centrum.
Festetics Sándor vezetése alatt álló M vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt részletes programmja.
Festetics Sándor vezetése alatt álló M. N. Szoc. Párt küzdelmi programmja.
Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet. Bp. 1942. Magyar Élet.
Férfi, aki látta Sztálint, A. Klny. a Signalból. Ny. n.
Fiala Ferenc Így dolgoztak. Bp. 1941. Centrum.
Fiala Ferenc A vörös kalapács. Bp. 1942. Centrum.
Fiala Ferenc Erdélyi levelek. Bp. 1940. Könyv- és Lapkiadó rt.
Fiala Ferenc Válasz az áfiumokra. Bp. 1940. Centrum.
Fiala Ferenc: A nyilas egységtárgyalások okmányai. Bp. 1940. Held.
Fiala-Nyékhegyi: A magyar sajtó igazi arca. Bp. 1938. Összetartás.
Figyelj ide te hiszékeny magyar! Röpirat. A nyilas-kormány k.'44.
Finck, Artur: Gyarmati hadviselés Európában. Bp. 1941. Stádium.
Finn kék-fehér könyv. Bp. 1942. A Magyar-Finn Társ.
Finnek titka, A. 1943. Sylvester.
Finnországi napló. (Magyar leventék utazása a háborús Suomiban.) Bp. 1943. Levente Hírközpont. Emese k. 7.
Flack, Werner: Így épült a Siegfried-vonal. Bp. 1942. Révai.
Fleissig József: Szibériai napló. (Fogságom és szökésem.) Bp.1920. Benkő Gyula cs. kir. könyvkereskedés.
Flórián Endre: A repülés hősei. Bp. 1937. M. Ifj. Vöröskereszt.
Fluck András: A német birodalom alkotmánya. Bp. 1917. Franklin.
Flüggen, Berthold: Anglia a világ kalóza. Bp. 1943. Szenkó.
Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar élet. Bp. 1937. Sz. István.
Fodor József: Feltámadunk. Riport. Kassa, 1939. "Wiko" k. k. m.
Forbáth Ferenc: Szibéria poklában. Bp. Népművelő Társ. kiad.
Ford, Henry: A nemzetközi zsidó. Bp. 1926 és 1943. Stádium.
Ford, J. K.: Az orosz titok. Bp. 1935. Pázmány P. Irod. Társaság.
Forell, Fritz v.: Mölders. Bp. 1942. Danubia.
Forradalmárok egymás között. Bp. 1920. Közp. Sajtóvállalat.
Forradalom vezetői, eszközei és haszonélvezői, A. Pozsony. Ker. Szoc. E.
Forrai Sándor dr.: Az 1939. évi IV. tc. Új zsidótörv. végrehajtása.
Forzano Caesar.
Forzano: Száz nap.
Földalatti összeesküvők. Bp. 1921. Keresztény Nemzeti Liga.
Földes Éva: Mussolini, az újságíró. Bp. 1943. Otthon.
Földes Gyula: Mit kell tudni a kereskedőknek a zsidótörvényről. Pécs, Kereskedők könyvtára 6. sz.
Földi István: Felszabadulás. Tusnádf.-Kézdivásárh. 1941. Miner.
Földvári Béla dr.: Legitimizmus, restauráció, revízió. Bp. 1934.
Fraccaroli, Arnaldo: Magyarország a bolsevizmus alatt. Bp. 1920. Athen.
Fraccaroli: Vörösek és fehérek. Bp. é. n. Révai.
France, S.: A vörös bilincs. Bp. 1935. Tarka regénytár.
Francia vezérkar titkos okmányai, A. Auswärtiges Amt 1939-41. Bp. Stád.
Franciaország. Kongresszusok. Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség. A Párizsban 1917. évi VI. 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp. 1934.
Franciaországi hadjárat 1940. május 10-től június 23-ig, A. Bp. 1940. Stád.
Franz, E. Japán hangja.
Franz, E.: USA, Japán, Anglia. Magyar-Német Társ. kiadványa. Bp. 1943.
Freesz József: Hivatásrendi gazdaság. A modern gazdasági élet megszervezése. Bp. 1942. Bánsági ny. Kispest.
Freisler, Roland: Az új Európa jogrendjéről. Bp. 1941. Franklin.
Fricke, Hans "Függetlenség" napilap kicsinyített légi kiadása. Röpirat. Bp.1944. XII. 3.
Fricke, Hans: Stuka az égő pokol felett. Bp. Közm. k. és h. kft.
Fried Ferdinánd: A világkereskedelem jövője. Bp. 1942. Centrum.
Funk, Jecht: Európai gazdasági együttműködés. Bp. 1943. Stádium.
Függetlenség évkönyve 1942. Bp. 1941. Stádium.
Függetlenség évkönyve. Bp. 1942. Függetlenség kiad.
Führer és népe: A Führernek Németországért és a német népért végzett munkásságáról szóló könyv. N. propaganda.
Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus.
Fűrész Mária: A zsidók kereszténygyűlöletéről. Bp. 1932. Held.
Füzesi Árpád: Tanulmányút Hitler Birodalmában. Bp. 1937. Kapisztrán.
Gaál Jenő: Kényszer-kivándoroltatás. Bp. 1923. Magy.Nemz.Sz.
Gabányi János: A magyar nemzet története. V. k. Bp. 1924. Steph.
Gabányi József, olysói József főherceg tábornagy élete és működése.
Gabányi József, olysói: Mártírjaink. Az "őszirózsás" forr. és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása. Bp. 1922. Ho.
Gallus Sándor: Nép és föld. Bp. 1943. Bartha Miklós Társaság.
Ganz és Tsa. Villamossági, gép-, vagon- és hajógyár rt. Ganz Á. f. sz. i. évkönyve az 1940/41-1942/43. évről.
Garamszeghy Sándor v.: Vörös bilincs. Debr.-Bp. 1930. Csáky.
Garay Lajos: A pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola története. Pécs, 1939.
Gaskó Dezso: Finn-magyar kapcsolatok. Előszó: Antal I. I-II. köt. 1943.
Gayda, Virginio Mit akar Olaszország? Ford.: Widmar, Antonio. Bp. 1940.
Gayda, Virginio Roosevelt félrevezette népét. Róma. 1941. Novissima.
Gayda, Virginio: Az olasz-francia ellentét. Bp. 1939. Stádium.
Gazdag Lajos-Szabolcs Árpád: Mezőtúr és Túrkeve a forradalmak alatt.
Gábor Á.-Szerelemhegyi E.-Vándor K.: Láttam a finn csodát. Testvéreink szabadságharca a sajtó tükrében. Bp. 1940. Lingua. k Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Juhász A. szakirányú iparostanonciskolájának 1940/41. évkönyve.
Gábor Áron: Magyar haditudósító túl a Sztálin vonalon. Bp. 1941. Stádium.
Gábor Géza dr.: Az irredentizmus. Sopron, 1927. A szerző.
Gábor Géza- Feltámad még Magyaro. is az Úr nevében. Győr, 1938.
Gábor Géza: A fajkérdés és a magyar faj. Sopron, 1943. Máté.
Gádor István: Egy névnap története. Humoros költői elbeszélés a kommunizmus korából. Budapest-Kaposvár, 1920.
Gády Béla: A munkás a fasiszta Olaszországban. Bp. 1936. Mérnökök.
Gál György: Marion Duncan, a kémnő. Bp. A szerző.
Gál Imre A magyar kommün története.
Gál Imre Polgár a viharban. Bp. 1937. Duna.
Gál Imre: Mit termel a Harmadik Birodalom.
Gál Sándor: Németország nyersanyagtermelése számokban. Bp. 1942.
Gáldi László: Mussolini és a modern olasz stílus. Bp. 1941. Klny. az "Egyetemes Philológiai Közl." 1940. évi II. füz.
Gálffy Bódog: Tűz. És mégis győzünk. Bp. 1938. Nyilask. Ifj. L.
Gáspár Ármin: "Erdélyért" hóhérok és mártírok. Bp. Makkay L. k.
Gáspár Ármin: Oláhok bűne. Bp. 1928. Szerző.
Gáspár Jenő: Az 1942. esztendő története. Bp. 1943. Stádium.
Gáspár Jenő: Az 1943. esztendő története. Bp. 1945. A szerző.
Gehrig Oszkár: Bombazáporban Európa kultúrája. Bp. 1942. Centrum.
Gellért Vilmos Sértő Kálmán élete. Bp. 1941. Könyv- és Lapkiadó rt.
Gellért Vilmos Szovjetamazon. Bp. 1943. Achim.
Gellért Vilmos: Az óceán hősei. Bp. Centrum.
George, J. R.: Jud Süss. A m. kiadás számára átírta Höpp Henrik. Bp. 1942.
Geöcze Sarolta: Az ezeréves ország. Bp. 1920. Franklin.
Geréb Árpád: A Kárpátoktól a Dnyeperig. Bp. 1942. Új Auróra.
Gergely Ádám: Itt végződik Európa. Bp. 1942. Renaissance.
Gergely Pál: Székelyföld mindig zöld. Bp. 1941. Erdélyi Férfiak Egyes.
Gerő Ernő: Fajvédelmi házasságkötés és házasságbontás. Bp. 1942. Szerző.
Gerő Sándor: A tűzharcosok útja. Bp. Athenaeum.
Géber Rezső Ádám: Az 1939. évi IV. tc. zsidótörv. szemléltető magyarázata. Bp. 1941. Glória.
Géczy Gyula: A német hadsereg rendfokozati jelzései.
Ghyczy Béla Tervszerű terjeszkedés, kényszerű elvándorlás, népek emelkedése és hanyatlása. Bp. 1943. Stád.
Ghyczy Béla: Magyar mezőgazdasági idénymunkások a német-birodalomban. Bp. 1942. Pátria.
Gides, André: Utazásom a Szovjetunióban. Bp. 1937. Cserépfalvi.
Gockler Lajos: A nevelőoktatás vezérkönyve. Bp. 1943.
Goltner Dénes dr.: A német büntetőjogalkotás a háború alatt. Bp.1940. Klny. a Magyar Jogi Szemle 1940. évf.-ból.
Gombor Zoltán v.: Vitézek a világháborúban. Győr-Moson-Pozsony csonkavármegyék felavatott vitézeinek fegyvertényei. Győr 1930. V. Szabó és Uzsaly k.
Gomez, T. H.: Lázadás San Maricán. Bp. Tokay István.
Gondolat. 1919-1921.
Göbbels, József dr. 1944. július 24-én tartott beszéde. Bp. 1944. Centrum.
Göbbels, József dr. A spanyol helyzet igazi képe. 1937. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéde. Berlin, 1937. Müller.
Göbbels, József dr. A világbolsevizmus álarc nélkül. 1935. évi nürnbergi pártnapon mondott beszéd kivonata. Hamburg. 1935.
Göbbels, József dr. A zsidók akarták a háborút. Bp. 1941.
Göbbels, József dr. Beszéd a berlini Sportpalastban 1943. Febr. 18. 1943.
Göbbels, József dr. Kommunizmus álarc nélkül. Berlin, 1935. Müller.
Göbbels, József dr. Naplóm. Ford.: Fiala Ferenc. Bp. Centrum.
Göbbels, József dr. Rádióbeszéd 1944. július 26-án. Bp. 1944. Centrum.
Göbbels, József dr. miniszter, bir. vez. az 1936. évi nürnbergi pártgyűlésen tartott beszéde. Berlin, 1937. Müller.
Göbbels, József dr.: A német nép totális háborúja. Bp. 1943. Centrum.
Gömbös Gyula A nemzeti öncélúságért. Bp. 1932. Stádium.
Gömbös Gyula arcképének ünnepélyes leleplezése a N. E. Pártjában. 1937.
Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forr.-ról és ellenforr.-ról. Bp.1920.
Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A három esztendős munkássága, A. 1932-35. Bp. Stádium.
Gömbös-kormány nemzeti munkaterve, A. Bp. 1932. Állam.
Görgey Aladár: Nemzetvédelmi útmutató.
Görgey Vince Ötvenezer kilométer. Bp.
Görgey Vince: Hajrá páncélosok. Bp. 1943. Stádium.
Görgő Tibor: Higgyetek, magyarok. Bp. 1934. Hornyánszky.
Gral, Ferdinánd: Anglia "annektál". Berlin, 1941. Ném. Inf. Szolg.
Gramantik Margit: Kigyúló csillagok. Bp. 1931. Bethlen.
Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. Bp. 1921. Franklin.
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Bp. 1935. M. Szemle Társ.
Gravácz Ferenc: Száz oldal háború. Hódmvh. 1942. Dura.
Grieger Miklós: Népkirályság és diktatúra. Bp. Korunk Szava.
Gritzbach, Erich: Hermann Göring egyénisége, munkássága. Stád. 1943.
Groszmann dr.-Vári dr.: Megengedett és színleges iparűzés, érdek. és munkaváll. a zsidótörv. korlátai között. 1942.
Grób Imre: Hét év Szibériában a krasznojarszki pokolban. Bp. 1927. Franklin Társulat.
Gulyás Pál: A kommunista könyvtárpolitika. Bp. 1921. Szt.Ist.A.
Gurgély István: Út a nemzet jövőjéhez. Bp. Kertész. 1935.
Gurthy Jenő: Barázdát szánt a könny. Szabadka, 1941. A szerző.
Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszprémben. Veszprém, 1920. Egy.
GyOSz vakmerő rohama a jobboldali Magyarország ellen. A
Gyenes János: A Turul Sz.-be tömörült Hollós M. bajt. egy. tört. 1921-41.
Gyllenkrok: A német hadviselés. Bp. 1942. Stádium.
Gyomay György: Ébred a magyar föld. Bp. Athenaeum.
Gyomlay László: Felvidéki kis magyar diákok. Bp. 1943. Miénk.
Györgyi: Itália hadrakel. Bp. 1940. Kis Gy..
Győri I.-Kázméri K.: Kun Béláék 133 napos rémuralma. 1919.
Győri levente nap. Bp. 1942. Levente hírközpont.
Győry Jenő, Felpétzi: A soproni zsidókapu. Tört. regény. 1941. K. Ifjak Tár.
Gyula diák: Gyújtogatás. 1919-1920-1921. Bp. 1927. Kókai.
Ha magyar vagy, pártold a magyart és ne hízlald ellenségedet! 1939.N.Fr.
Hacsak Géza: Ausztria... és soha többé. Bp. 1940. Főv. K. Kft.
Hadak útján. 1942. Magyar. erő, magyar virtus könyve. Bp. 1941.
Hadak útján. Valahol a Don mentén... Bp. 1942.
Hadbavonult olasz művészek kiállítása. Bp. 1943.
Haendel Vilmos dr. Korszerű belhírverés. Miskolc, 1942. A szerző.
Haendel Vilmos dr.: A Szovjetunió polgári perjogának alapvonalai. Miskolc, 1934. Miskolci Jogászélet K. 7. szám.
Haendel Vilmos, sz. dr. Politika, alkotmánytan és közigazgatástan. 1937.
Haendel Vilmos, sz. dr.: A nemzetiségek, pol. tanulmány. Debrecen, 1928.
Haffner Zsigmond: Tábortűznél. Pécel, 1928. Hollósy.
Hajas Imre: Sztálin élete. Bp. 1942. Szerző.
Hajdú I.-Szabó J. dr.: A második zsidótörv. földbirtokpol. rend. végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp Tébe.
Hajdú István: A második zsidótörv. földbirtokpol. rendelkezéseinek végrehajt. vonatkozó újabb jogszabályok. Bp.1940. Athen.
Hajdú István: A második zsidótörvény föld-birtokpolitikai rendelkezéseinek magyarázata. Bp. 1939. Athenaeum.
Hajdú István: Nagymagyarországért. Versek. Bp. 1923.
Hajdú Mátyás: Előre. (Frontregény.) Bp. 1942. Szemes kiadás.
Hajmóczi Károly: Lesz még Nagymagyarország. Bp. 1927. Szerző.
Hajtó Henrik: Miért kell győznie Németországnak? Bp. 1941. Szenkó.
Halál népbiztosa, A. Szamuely Tibor gyilkosságai. Bp. 1919.
Halász Pál dr. dabasi: A fasiszta Olaszország agrárpolitikája. Bp. 1937. A Szerző.
Halfeld, Adolf: Az "Athenia" eset. Berlin, 1939.
Halla A.-Dobrovits K.: Mo. története, különös tekintettel az iparra és a kereskedelemre. Bp. 1936. Hellas.
Haller István Harc a numerus clausus körül. Bp. 1926. Szerző.
Haller István Szocialista-kommunista csőd. Bp. 1919. Stephaneum.
Haller István- A keresztény politika. A ker. pol. kézikönyvt. 1926.
Haller István- A zsidókérdés és a keresztény térfoglalás végleges megoldása. Bp. 1938. Szerző. Stephaneum.
Haller István: Faj-e a zsidóság, vagy felekezet? Bp. 1926. Apostol.
Haller István: Le az álarccal! Vagy a szoc.dem. tükre. 1905.
Haller János: Nem! Vezérfonal iskolák részére. Bp. M. Nem. Sz.
Halliburton, Richard: Varázssipkában a föld körül. 1938. Tolnai.
Halmágyi László: Az új gazdasági rend és a magyarság. Bp.1942.
Haltenberger Mihály dr.: Politikai földrajzi világkép. Mo. és a föld mai hét nagyhatalma. Bp. 1943. M. Külügyi Társ. k.
Hamvas József: Budapest megújhodása 1924-33. Bp. 1942. Szer.
Hanák Tibor: Az új német középiskolákról. Bp. 1938. A szerző.
Hangel László: Mit élt át a Felvidék? Kassa, 1938. Felvidéki pol. foglyok S.
Hangya naptár az 1944. évre. Bp. 1943. Hangya Közp.
Hankiss János: Tormai Cécile. Bp. 1939. Singer és Wolfner.
Harccselekmények a német hadsereg 1939/40. hadjárataiból. Bp. 1941. Magy. kir. honvéd vezérkar főnöke.
Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból hat nyelven közölt magyarázattal. Bp. Honvéd vfk. VI.o.
Harcoló magyar honvéd. Képek a Szovjet elleni hadjáratból. Bp. 1944.
Hargitai K. István: Faji értékelés- nemzeti értékelés. Bp. 1943.
Hargitay Tihamér: Amiről dalolni kell. Bp. 1942. Urbányi ny.
Hargitay Tihamér: Bolsevisták Magyarországon. Bp. 1941. Urbányi.
Harmjanz, Heinrich: Közösség és kultúra. Bp. 1942. Sylvester.
Harms, H. P.: Összetartás. Bp. M. Népművelők. Dr. Lőrinczy.
Harsányi András: Miénk a holnap. Bp. 1942. Stádium.
Harza Lajos dr.: Katolikus egyháztörténelem. Bp. 1942. Szt. I. T.
Hat haditudósító a vörös fronton. Lovik K., Jagits J., Kapy D. stb. Bp. 1942.
Hazaáruló vagy! Ha pénzed az ellenséghez viszed! Bp. 1937. Centrum.
Hazatértekért, A... A Baross Gyáripari csoport évkönyve. Bp. 1944. Máthé.
Hazudnak, hazudnak! Becsapják a munkásokat! A nem. szoc. kivégzi a szociáldemokráciát. Bp. 1933.
Háborús meghatalmazások zsidó ingatlanokra. 52.764 eln.15/1942. H.M. rend. Bp. 1942. Centrum.
Háborús tízparancsolat. Nagykovácsy M. prospektusa Bp. 1943.
Hálás szeretetünk. Magy. nagyok uralkodnak hazánkon. Röpirat.
Három csillag. Írták: Erdélyi József, Sinka István, Sértő Kálmán. Bp. 1941.
Házassági törv. kieg. és a fajvédelemről szóló 1941. évi tc. és végrehajtási rendeletei, A. Bp. 1942. Neuwald.
Heeresgruppe Süd A háborús bűnöző Roosevelt. Bp. 1944. Ath.
Heeresgruppe Süd: Bosszú Pap Tamásért. Bp. 1944. Athenaeum.
Hefty Frigyes v.: Hetedik hely. Bp. 1942. Forrás.
Hefty Frigyes vit. Mégis repültünk... Bp. 1942. Stádium.
Hefty Frigyes vit.: Repülők előre. Bp. 1940. Franklin.
Hefty Richárd: Adatok az ellenforradalom történetéhez. Bp. 1920. Bagó.
Hegedős Gyula: A vörös gyár rabja.
Hegedűs Bertalan dr.: Az új zsidótörv. részl. magyaráz. 1939.
Hegedűs Gyula:-45 fok. Bp. 1943. Tér.
Hegedűs István: Őrségváltás. Bp. 1942. Stádium.
Hehs Aladár: Nyilaskereszt-e a magyarság útja. Bp. 1942. Jakab.
Heiczinger János: A szovjet falu orvosi szemmel. Bp. 1944. Stádium.
Heidrich, Heinz: Ketten Anglia ellen. Ford.: Balogh Barna. Bp. 1941. Vikt.
Heldes: Légiháború 1938-ban. I-V. kiad. Bp. 1937. Turcsányi.
Helle Ferenc dr.: A magyar-német művelődési kapcsolatok tört. Bp. 1942.
Hellebronth Kálmán: Vitézi rend tört. szervezete és tagjainak névkönyve. Bp. 1941. Urbányi J.
Heller András: Mussolini földreformja. Klny. 1941. Szeged.
Helmeczi István: A zsidókérdés. Kökényesmindszent- Mezőberény, 1936.
Helmuth, Walter: Lángszórós különítmény. Bp. 1942. Viktória.
Herczeg Géza: Kun Béla. Bp. 1929. Ált..
Hermann Imre dr.: A nemz.-szoc. munkaértékelés. Miskolc, 1941.
Hetey Zoltán: Ady Bandi-Ady Endre. Bp. Stádium.
Hetényi Imre: Amikor a rend ore voltam. Bp. 1941. Pantheon.
Heyde Lajos: A német munkás helyzete. Berlin. Német Inform. szol. 1941.
Héjjas Iván és a rongyosok.
Hézser László: Harc a magyar jövőért. Bp. 1941. Novák.
Hindy Zoltán: A korszellem. Bp. 1943. Sárkány.
Hire, Jean de la: Földönfutó Franciaország. Bp. Stádium.
Hitelezők kielégítése a zsidó ingatlanokból. 390/1943. M. E. sz. rendelet. Bp. 1943. Centrum.
Hitler Adolf beszéde 1941. május 4-én.
Hitler, Adolf 1939. nov. 8-án a müncheni polgári sörözőben tartott rádióbeszéde. Bp.1941.Centrum.
Hitler, Adolf 1939. okt. 6-án a Bir. Gyűlésen elmondott beszéde. Bp. 1939.
Hitler, Adolf 1940 1940. febr. 24-én Münchenben a N. Nemz.szoc. P. 20 éves alapítási évfordulója alkalmából mondott beszéde. 1940. Span.
Hitler, Adolf 1940 1941. dec. 11-én a Bír. Gyűlésen F. D. Roosevelt háborús felelősségéről mond. besz.
Hitler, Adolf 1940 1941. okt. 3-án a berlini Sportpalotában a német téli segély mozgalom megnyitása alkalmából mondott beszéde.
Hitler, Adolf 1940 1942. jan. 30-án a Sportpalastban tartott beszéde. Bp. 1942.
Hitler, Adolf 1940 a hatalom átvétele 11. évfordulóján tartott rádióbeszéde 1944. jan. 30-án. Bp. 1944. Centrum.
Hitler, Adolf 1940 a német nép vezérének és kancellárjának beszéde Münchenben, a mozgalom főv, régi harcos bajtársai előtt 1943. nov. 8. 1944.
Hitler, Adolf 1940 beszéde a Badoglio-kormány árulásáról 1943. szept. 10-én.
Hitler, Adolf 1940 beszéde a birodalmi gyűlés előtt 1942. ápr. 26-án. Bp. 1942.
Hitler, Adolf 1940 beszéde az elesett hősök napjának eml. ünn. Berlinben 1943. márc. 21-én. Bp. 1943.
Hitler, Adolf 1940 birod. kanc.-nak az ifjú Németo. vez. beszédei, Dr. Göbbels J. előszavával. Bp. 1934.
Hitler, Adolf 1940 felhívása a német néphez és hadparancsa 1944. jan. 1-én.
Hitler, Adolf 1940. jan. 30-án a berlini Sportcsarnokban elmondott beszéde.
Hitler, Adolf beszéde a Birodalmi gyűlés előtt 1940. július 19-én. Berlin, 1940. Deutsche Zentraldruckerei.
Hitler, Adolf birodalmi kancellárnak a birodalmi gyűlés 1936. márc. hó 7-én tartott beszéde. Berlin, 1936. Müller.
Hitler, Adolf: Harcom. 1-9. kiadás. Bp. 1935-41. Centrum.
Hitler-Göring-Ribbentrop beszédei a negyedik háborús tél küszöbén. '42.
Hitler-Jugend, 10 éves a. Előszó: Artur Axmann. Bp. 1943. Levente Hírk.
Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp. 1938. Árpád.
Hitter József: Spanyol tűztenger. Bp. 1938. Pázmány Péter Irod. T.
Hivert Dezső: Munkáskérdés. Bp. 1937. Eggenberger.
Hírverési és rombolási feladatokra felengedett angol szabadléggömbök ismertetése. Bp. 1942. Pallas.
Hoeppener-Fletow: Senki földjén. Bp. 1943. Forrás.
Hogyan lehetne megvalósítani a nemzeti munkatervet. Bp. 1932.
Hoitsy L. Pál.: Népboldogítás vagy népbolondítás. Korunk Sz. 26.
Holló József Moszkva, 1936. Bp. 1936. Bethlen.
Holló József Spanyolország rémnapjai.
Holló József: Az új Horvátország. Bp. 1943. Athenaeum.
Holló József: Az új Horvátország. Bp. 1943. Kókai.
Homa Gyula: Irányított gazdálkodás. Bp.1941.Nemz.pol. kérd. 4.
Homo Sapiens: A kapitalizmus, szocializmus, fasizmus, nemzetiszocializmus bírálata. 1938. Vác. Kapisztrán.
Honvéd naptár, 1941. Bp. Népirodalmi Vállalat.
Honvédeink Vörösországról. Bp. 1942. Kókai.
Honvédeink az új hadak útján. I. rész. Gyimesy Ernő: Feljegyzések a Donmenti harcokból. II. rész. Kisemberek, nagy hősök. Bp. 1944.
Honvédek! Veletek vagyunk. 1941-42. Bp. 1942. M.I.M.E.
Honvédelem, katonaszellem, hősi kultusz. Bp. 1942. K.n.
Honvédelmi ismeretek. III-IV. Bp. 1943.
Honvédelmi minisztérium: Leventelány, röpcédula. Bp. 1944.
Hoór Károly: A numerus clausus. Bp. 1925. Mone kiad.
Horthy Miklós. Í.: Csathó K., Gulácsy I. stb. Bp. 1940. Singer.
Horthy Miklós. Bp. 1940. Stádium. Nemz. Könyvtár 11-12.
Hortobágyi Károly: Kis káté. Szeged, 1942. Burkus.
Horváth István: A fasciók és korporációk kamarája. Bp. 1939. K. Hírlapk.
Horváth István: Az olasz politikai gondolkodás jellegzetessége. Bp. 1943. Stádium.
Horváth János, jánosházi kis: a szárnyaszegett magyar sas.V.nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk hősi halálának emlékére. Veszprém, 1942. A szerző.
Horváth Jenő Milleniumtól Trianonig. Bp. 1933. Szt. István T.
Horváth Jenő: Az országgyarapítás története. 1920-41. Bp. 1941. M. Külügyi Társaság kiadása.
Horváth Jenő: Magyarország helyzete a háborús Európában. Középeurópai kérdés változatai a XX. században.1943
Horváth József Nemzetiszocialista nem vállalhat kétféle lekötöttséget. 1940.
Horváth József: Harc a titkos társaságok ellen. Bp. 1940. Magy.Népn.Rend.
Horváth Lajos: Keresztény szocialista kiskáté. Pécs. A szerző.
Horváth László: Őseink nyomában. Versek az orosz harctérről.Bp. 1940.
Hoyos, Max Graf: Spanyolország megmentői. Bp. 1942. Szefhe.
Hóman Bálint A nemzeti kormány a népért és a hazáért. 1939.
Hóman Bálint Külpolitikai irányok a magyar történetben. 1939.
Hóman Bálint Magyar sors, magyar hivatás. Bp. 1942. Athenaeum.
Höpp-Dinnyés Kellett neki rohamsisak? Bp. 1941. Centrum.
Höpp-Dinnyés Világhíradó. Bp. 1941. Centrum.
Höpp-Dinnyés: A helyzet a következő. Bp. 1941. Centrum.
Hóman Bálint: Beszámoló beszéde az új magyar életet teremtő kormányzati tevékenységről. Székesfehérvár, 1939
Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Bp. 1941. Magyar-Német T.
Hubay Kálmán Hungarista programm. Bp.
Hubay Kálmán Két forradalom. Bp. 1941. Centrum.
Hubay Kálmán Magyar nacionalista külpolitika. Bp. 1938. Bpesti Hírlap.
Hubay Kálmán: Három interpelláció. Bp. 1940. M. N. Szoc. Párt. Hung. M.
Hunnia Csónakázó Egy. jelentése az 1943. évről. Stephaneum ny.
Hunnia Csónakázó Egyesület jelentése az 1943. évről. Bp. Steph. (Zlinszky István beszéde miatt.)
Hunt Béla: Szemtől-szembe a vörös pokollal. Bp. 1941. Új magyar út.
Hunyadi József: Keleti front. Bp. 1942. Stephaneum.
Huss, Richard dr.: a nemzeti szocializmus Németországban és a Nemzeti Liga Magyarországon. Debrecen, 1934.
Huszár Károly A szabadkőművesség nemzeti veszedelem. Bp. 1941. Élet.
Huszár Károly Adalék a titkos politikai pártok történetéhez. 5000 szabadkőműves névsora. Bp. é. n. Stephaneaum.
Huszár Károly Az égő Oroszország. Bp. 1926. Dante.
Huszár Károly Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Bp. 1903. Szerző.
Huszár Károly Mi történik Oroszországban? Bp. 1934. Actio Catholica.
Huszár Károly Szózat a keresztény munkásokhoz. Bp. 1903. Szerző.
Huszár Károly: A proletárdiktatúra Magyarországon. Bp. 1920. Újságüz.
Huszár Károly: Katolikus Actio szociális gondolatai. Bp. 1934.
Huszár Károly: Zsidóméreg. A Talmud népies ismertetése. 1919.
Huszonöt elbeszélés. Bp. 1941. Stádium.
Húsz esztendő határkövénél. A bp.-i cserkészker. díszközgy. '41.
Húsz év a magyar fajpolitika szolgálatában. Bp. 1940. Jövő.
Húszmilliós magyarságért, A. A M. N.biológiai I. programja. '40.
Ifjú-Levente szolgálata, Az. Bp. 1942. Athenaeum.
Ifjúságunk időszerű sorskérdései. Pécs, 1938. Nemzetvédő kiad.
Igali Béla: Egy műegyetemi zászlóaljtag naplója. Bp. 1942. Szerző kiad.
Igaly Cs. István: Zsidó veszedelem Magyarországon. Bp. 1920. Rózsa K.
Igazságot Magyarországnak. Bp. 1928. M. Külügyi Társ.
Illetmények arányosítása a zsidótörvény végrehajtásánál. Bp.1940.
Illés Iván: Éjféli kiadó. (Frontregény.) Bp. 1942. Szemes kiadás.
Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp. 1939. Egyetemi ny.
Illés József: A ruszinkói kérdés. Bp. 1939. Egyetemi nyomda.
Illésy Mátyás Az utolsó sorozat. Bp. 1941. Központi Sajtóváll.
Illésy Mátyás: A kísértet-tank. Bp. 1940. Központi Sajtóvállalat.
Illyésné Ferenczy E.: A gyűrűs zsidó. Bp. 1935. Kókai E. biz.
Ilosvay Bálint: A cionista mozgalom története. Bp. 1930. Held.
Imaoka Dzsuicsiro: Új Nippon. Bp. 1929. Athenaeum.
Imre Jenő: Világfűszer. Javaslat a zsidókérdés nemzetközi megoldására. Bp. 1939. Új Értelmiség.
Imrédy Béla vit. Ősi földön új életet. A Magyar Élet Mozg. első nagygyűlésén elhangzott zászlóbontó beszéd. Bp. 1939. Stádium.
Imrédy Béla vit. Az új Európa irányító eszméi. Klny. az Új Magyarságból.
Imrédy Béla vit. Múlt és jövő határán. Beszédek a m. élet nagy kérdéseiről.
Imrédy Béla vit. Nemzeti eszme, népi egység, szociális gondolat. Bp. 1938.
Imrédy Béla vit. beszéde 1944. június 22-én. Bp. 1944. Stádium.
Imrédy Béla vit.: Egyedül vagyunk! Klny. Bp. 1941. Stádium.
Imrédy-Rácz-Jaross: Magyar Megújulás Pártja. Program. Bp. 1943. St.
Incze Antal: Imrédy (Béla). Bp. 1942. Turul.
Incze Antal: Mit tanít pártunk programja a nemzetszervezetről. Bp. 1943.
Incze Gábor: A mi életterünk. Bp. 1942. Bethlen.
Incze István: Keresztény vagy?- Milyen lapot olvasol? Bp. '28.
Incze Kálmán, szárazajtai A vajúdó új Európa háborúi. Bp. 1941. Bibliofilia kiad.
Incze Kálmán, szárazajtai: Gyilkos harc az olajért. Bp. 1942.
Incze Kálmán, szárazajtai: Háborúk a nagy háború után. Bp.'38.
Incze Kálmán: Új szomszédunk "a Szovjet". Bp. 1940. Fáklya k.
Incze Sára: Konkolyhintők. Színmű 3 felvonásban. Bp. Kalot k.
Indulunk... A Magyar Szocialista Párt programja. Bp. 1937. M. Szoc. P.
Intelem a zsidósághoz! Rendkívüli kiad. Bp. é.n. Ébredő Magy. E.
Intézkedés az 1942-43. leventekiképzési évre. Bp.1942. Honv.M
Irlen, B.: Marxizmus, hitlerizmus. Bp. 1934. Kosmos.
Irsay József: A Strypától Budapestig Szibérián át. Szombath.1938.
Isten nem csúfoltatik meg. Egy történet az orosz paradicsomból. Bp. 1942. Rechnitz ny. Dombóvár.
Istentelenek, Az. 2491/3/11. sz. magyarnyelvű kép. k. H.k.é.ny.n.
Istóczy Győző 12 röpirat. Bp. 1880-91. Bartalits J.
Istóczy Győző A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése és ennek következményei. Bp. 1906.
Istóczy Győző Emlékiratfélék és egyebek. Bp. 1911. Buschmann.
Istóczy Győző Országgyűlési beszéde. Bp. 1904. Buschmann.
Istóczy Győző dr.: Térkép a magyar antiszemita párt megsemmisítése s ennek következményei című 1906. évben megjelent röpirathoz.
Istóczy Győző: Öt országgyűlési beszéde a zsidókérdésről. 1942. M. T. Faj.
Istóczy Győzőnek 1872-1896-ig volt 7. országgyűlésén tartott beszédei. Bp. 1904. Buschmann.
Istvánfalvy Miklós: Bajtársi szolgálat és más hazafias áldozatkészség a gyulai községi polg. fiúiskolában és leventecsapatában. Bp. 1943.
Izraelita vallásfelekezet jogállása. Bp. 1942. Centrum.
Így láttuk mi Németországot. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomás nők tollából a német nők munkájáról. Pécs, 1940.
Jagow: A Führer rohamosztaga. Bp. 1943. Sylvester.
Jakab Árpád: A zsidóság szerepe Kassa gazdasági életében. Bp. 1944. Beth.
Jankovics Marcell Húsz esztendő Pozsonyban. I-II. kötet. Bp. 1941.
Jankovics Marcell: Egy század legendái. Bp. 1939. M. Könyvb.
Japán Turán Szövetség, Turán néprajzi térképének ismertetése. Turáni füz. I. sor. 12. sz. Bp. 1943. M. Turán Szöv.
Japán és a keletázsiai nagytér. Bp. 1942. Magy. Nippon Társ.
Japán katonák, ifjúság és otthon. Bp. 1943. Levente Hírközpont.
Jákó Margit, kézdiszentléleki: Múlt, jelen, jövő. I-IV. k. 1925.
Jákó Margit: Múlt, jelen, jövő. Bp. 1926. A múlt, jelen, jövő kiad.
Jánoss Imre: Oroszországi napok. Devecser, 1942. Imre G.
Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repülő. Bp. 1943. Stádium.
Járomy Árpád vit.: Csatarepülők. Bp.
Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok. Bp. 1933.
Jehlicska Ferenc: A tíz cseh csapás Szlovenszkóban. (Adatok n.)
Jenik Béla, újhelyi: A zsidó bűne. Bp. 1939. Szerző.
Jentsch, Gerhart Az USA, mint az erőszak országa. Bp. 1943. Centrum.
Jentsch, Gerhart: Élettér. Bp. 1941. Stádium.
Johann: 40.000 km. az ismeretlen Ázsián keresztül. Bp. 1933. Centrum.
Johannson, G.: Élni akarunk! Bp. 1943. Centrum.
Jó forrás. Évkönyv. Bp. 1944. M. Népm. Társ.
József Ferenc fhg.: Állam és család. Bp. 1943. Tisza Gy. ny.
József Ferenc kir. hg.: Fajvédelmi gondolatok. Bp. 1942. Magy. Családv.
József kir. hg. megnyitó beszéde a MTA 1937. máj. 1-én tartott ünnepi közgyűlés
József kir. hg.: Erdély múltja. Bp. 1941. Sárkány.
Jugoszlávia és Görögország viszályára vonatkozó okmányok, A. 1939-41.
Juhász Andor és Juhász Sári: Ez történt Ausztriában. Sarajevótól Berchtesgadenig. Bp. 1938. Cserépfalvi.
Juhász Andor: Halló, itt Róma. Bp. 1937. Révai.
Juhász Viktor: A proletárdiktatúra és előzményei Székesfehérvárott. 1927.
Julier Ferenc: Tűzben az ellenség ellen. Bp. 1940. Tolnai.
Jung, Hermann: Támadnak a német tengeralattjárók. Bp. é. n.
Jung, Willi: A német munkásifjúság megválogatása-támogatása-pályafutása. Berlin, 1941.
Jungenfeld, Ernst v.: Páncélosok előre! Bp. 1942. Révai.
Jungenfeld, Ernst von: Páncélosok előre. Bp. 1942. Szefhe.
Justus: Keresztény pénz, zsidó pénz és zsidókérdés. Bp. 1924. Cél.
Kaas Albert br.: A zsidókérdés. Bp. 1938. Stádium.
Kacsmári Imre: Ki volt Sértő Kálmán? Bp. 1941. M. Műv. Munkaműhelye.
Kalászy Erzsébet: Trianon árnyékában. Komárom, 1940. A szerző
Kalendár. "Új Nemzedék" naptára. Bp. 1940. Központi Sajtóváll.
Kapy Rezső dr.: A vörös harctéren. Bp.
Karafiáth Jenő dr.: Emlékbeszéd a Nemzet nagy vértanújáról, gróf Tisza Istvánról. Balassagyarmat, 1936. A szerző.
Karafiáth Jenő: Társadalmunk hibái. Bp. 1943. Nemzeti Klub.
Karay Kálmán Olaszország jogélete a háború alatt. Bp. 1943.
Karay Kálmán: A fasiszta jog 20 esztendeje. Klny. Bp. 1943. Franklin.
Karay Kálmán: Gazdasági önkormányzat Európa német fennhatóság alatt álló országaiban. Bp. 1944. Pécsi E. ny.
Karay Kálmán: Olasz testületi önkormányzati jog. Bp. 1942.
Karner Károly: A zsidókérdés. Sopron, 1937. Székely és Tsa.
Kastner, Günther: Búvárhajók előre. Ford.: Balogh Barna. Bp. 1942. Vikt.
Katolikus Lexikon. Szerk.: Bangha Béla. Bp. 1931. Magyar Kultúra. (Szovjetellenes részei miatt.)
Katona Ilona M.: Vihar gyermekei. Bp. Viktoria Rend Z. Cs.
Katona István: A semleges tengeri kereskedelem helyzete, különös tekintettel a "háború" és "ellenség" fogalmának angolszász értelmezésére. Bp. 1942. Dunántúl ny.
Katona Jenő: Imrédy. Bp. 1938. "Korunk Szava" 1938. 19. szám.
Katonadalok (104 katonadal). Bp. 1942. A M. Kórus kiadása.
Katonák! Röpirat. A nyilas-kormány kiadása. Bp. 1944.
Kausz János dr.: Az emberfajok élete és jövője. Bp. 1928. Szerző.
Kausz József: A véreskezű sajtó.Pápa, 1937. Ker. Nemz..
Kayser Béla: A fasiszta testületi állam. Kecskemét, 1934.
Kádár Gyula: Így lettem repülő. Bp. 1943. M. Népművelők kiad.
Kádár Lajos A sasok harca. Bp.
Kádár Lajos Doni halálbánya I-II. Nemzeti Könyvtár. Bp. Stádium.
Kádár Lajos Istentelenek. Bp. 1942. Stádium. Nemz. Könyvtár.
Kádár Lajos Kujtorgó lelkek. Bp. 1943. Stádium.
Kádár Lajos: Ártatlanok. Bp.
Kádár Lajos: Turáni vadászok dala. Bp. 1938. Reé László.
Kállay Miklós Nagy idők sodrában. Bp. 1943. Stádium.
Kállay Miklós: Örök a magyar! Idézetek beszédeiből. Bp. 1944. Athen.
Kállay Miklós: A magunk útján. Bp. 1944. Stádium rt.
Kállay Miklós: A magyar nép a nagy viharban. K. M. kilenc beszéde. Bp. 1942. Athenaeum.
Kállay Miklós: Magyar célok és feladatok a világháború negyedik évében. Bp. 1943. Stádium.
Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Bp. é. n. Stephan.
Károly Miklós, U.: A sárga folt titka. Bp.1941. Borbíró
Károlyi Imre gr. A Magyar Alföld földművelő népének megsegítéséről különös vonatkozással a bolsevizmus elleni védekezésre. 1937.
Károlyi Imre gr. A nemzeti összefogás parancsoló szükségessége.
Károlyi Imre gr.: A liberális magángazdasági szabadság bukásáról és a bolsevizmus elleni védekezésről.1937.
Károlyi Imre gr.: Az örvény szélén. Bp. 1932. Athenaeum.
Károlyi Imre: Zsidókérdés Magyarországon. Bp. 1938. Szerző.
Kárpátaljai területen a kereskedelem és ipar nemzeti alapra helyezése, A. Ungvár, 1941. Kárpátaljai Tud. Társaság.
Kászonyi D.: Solymosi Eszter, a tiszaeszlári véráldozat. 1882.
Kedves Glóriának- Hedvig: Kraft druch Freude, Erő és Öröm szervezet magyarnyelvű propaganda levele. (Füzet.)
Keéky István: Próféták szaporasága. Bp. Korunk Szava.
Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Szolnok, 1926.
Kelemen András: Sztálinék a Kremlben, a paraszt járomban, a munkás börtönben. Bp. 1944. Stádium.
Kelemen Béla dr.: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez. Szeged, 1923.
Kelemen Géza A szökevény. Bp.
Kelemen Géza Búcsúzik a vándor. M. Nemz. Munkás Könyvtár.
Kelemen Géza: Jaj az öregeknek. 1944. Közp. Sajtóvállalat k.
Kelemen Kornél: Az új Európa és Magyarország. Bp. 1942. Egyetem.
Keltz Sándor dr. A konzervatív világrend. 1-3. k. Bp. 1923-26. Stádium.
Keltz Sándor dr.: Világtört. faji alapon és a magyar politika tört. 1923-26.
Kemechey László: Mussolini életrajza. Bp. 1927. Újságüzem.
Kemenes Antal: Gömbös Gyula és a magyar élet. Jászberény, 1936.
Kemény András: Benes jármában. Bp. 1944. Hollósy ny.
Kemény Ferenc: Kinek a bűne a mo-i bolsevizmus? Bp. 1919. Sz.
Kemény Gábor br.: A magyar külpolitika hungarista útja. Bp. 1944. Athen.
Kemény Gábor: Verhovina feltámad. Bp. 1939. Mefhosz.
Kempe Rudolf: A német ifjúság védelme. Bp. 1941.
Kendi Finály István dr.: A magyar földért. Darányi Ignác élete és munkássága. Bp. 1940. Pátria irod. vállalat.
Kerecseny János A magyar Dreyfus-pör. Pápa, 1925.
Kerecseny János A szélső keleti kérdés. Bp. 1939. Szittya.
Kerecseny János A vörös 140 millió A bécsi nagy kaland. Bp. 1941. Stád.
Kerecseny János Harc a vörös diktatúra ellen. Bp. 1941. Bibliofilia.
Kerecseny János Kárpátaljai legendák. Bp. 1939. Szittya.
Kerecseny János: Mit veszített a feldarabolt Magyarország. Bp. 1922. Kel. Kerecseny János: A fehér légió. Bp. 1942. Szittya.
Kerecseny János: Vér, terror, ellenforr. A kommun.tört.Bp. 1941
Kerecsenyi János: Irredenta zsoltárok. Bp. 1929.
Kerekes Sándor: A német birodalmi munkaszolgálat. Kecskemét, 1938.
Kerekesházy József: A világ urai. Bp. 1942. Griff.
Keresztes hadjárati emléklap. (Plakát.)
Keresztény gyáripar szolgálatában, A.:Jelentés a Baross Gy. cs. 1942. évi műk. Bp. 1943. Kellner.
Keresztény közéleti almanach I-IV. k. Bp. 1944. Széchenyi k.
Kerékgyártó Imre: Az új Európa ifjúsága. Bp. 1842. MÉP.
Kertész Dezső: Oroszországi naplóm. Bp. 1943. Sík könyvek.
Kertész Elemér dr.-de Sgardelli Caesár A frontharcos eszme szolgálatában. (Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma.) Bp. M. Front.
Kertész Elemér dr.-de Sgardelli Caesár: (Szerk.) Frontharcos évkönyv. 1942. Bp. 1942. Frontharcos Szövetség.
Kertész István dr.: A világháború után. (A forradalom.) Debrecen, 1919. Csáthy Ferenc.
Kertész István: Magyar nemz. szoc. A m. nemzet múltja és jövője. 1941.
Kertész István: Magyar nemzeti szocializmus. A magyar nemzet múlta és jövője. Bp. 1941. Stádium.
Kertész János dr.: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útja. Bp. 1938. Magy. Miczkiewicz Társ.
Kessel, J. Rongyos hercegek. Bp. 1929. Pantheon.
Kessel, J.: A véres puszta. Bp. 1926. Pantheon.
Kesserling: Lengyelország felett. Ford.: Székely Tibor. Bp. 1942. Szefhe.
Kettunen, Lauri: Finn évszázadok. Bp. 1943. Könyv- és Lapk. rt.202/43 jelenti. Így harcolt a Donnál a 2. honvéd hadsereg. II. k. Bp.
Keyserling, Hermann gr.: Új világ születése. Bp. 1926. Révai.
Kékessy Rudolf Vádak és valóság. Bp. 1939. Nyilaskönyvkiadó vállalat rt.
Kékessy Rudolf: Mivel tartozunk az új Európának? Bp. 1942. Könyv- és L.
Kékkereszt győzni fog, A. U. a. Bp. 1938. Élet.
Képes album a nemzet jövőjéről, a leventékről és a leventeleányokról. Bp. 1943. Levente Hírközpont.
Két év a honvédelmi nevelés és az átszervezett testnevelés történetéből. Bp. 1943. Ladányi.
Ki Pálffy Fidél?, A Nemz. Szoc. Párt kiadása.
Kibédi Varga Sándor Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországban. Bp. 1936.
Kibédi Varga Sándor: A nemzeti szocialista Németország. Bp. 1938. Egyet.
Kicsordult a magyar lélek. Bp. 1942. Szénásy.
Kinau, Jakab: A fjordok tigrise. Bp. 1942. Forrás.
Kincs Elek-Nagy Ferenc: Új magyar nevelés. Bp. 1942. Mefh.
Kirchner Gyula Nemzeti Szoc. kiskáté. Kispest, 1938. Szerző.
Kirchner Gyula: Két hónap szovjet szolgálatban. Bp. 1932. Dante.
Kis Sándor: Fajvédelem és munkáskérdés. Í.: Anka J., Altenburger .1926.
Kis-Erdős Ferenc dr.: Magyarébresztő március. Kalocsa, 1920.Kalocsai N.
Kishindi Komposcht Egon: Zalai honvédek a keleti arcvonalon. Bp.
Kiss Albin: A magyar társadalom története. Bp. 1924. Szt. István.
Kiss Endre: A keresztény textilker. fejlődése v. hanyatlása. 1940.
Kiss Ferenc: Ecce homo. Emlékirat a forr. és diktatúra idejéből. Bp. 1920.
Kiss Géza: Erősebb a halálnál. Bp. Széchenyi ir. és művészeti rt.
Kiss Imre, egyházszegi: A zsidó tehetség titka. Bp. 1939. Lőcsey.
Kiss József: Az igazi Szamuelly Tibor. Debrecen, 1937. Irod. Társ.
Kiss Károly: Ahonnan elszállt a lélek. Bp. 1943. Könyv- és Lapkiadó.
Kiss Kovács István: Menekülés a vörös pokolból. Bp. Élet.
Kiss Sándor Fajunk védelméről. Bp. 1918. Hornyánszky.
Kiss Sándor Irodalmunk elzsidósodása. Bp. 1918. Hornyánszky.
Kiss Sándor Zsidókórság. Nagykőrös, 1932. Arany János bajtársi törzs.
Kiss Sándor: Modern szépirodalmunk és a zsidóság. Bp. 1917.
Kiss Sándor: Zsidó fajiság, magyar fajiság. Bp. 1918. Hornyánszky.
Kiszely Gyula: Szerencseállat. Bp. 1930. Légrády Testvérek.
Kivonat az 1930. évi III.., az 1934. évi XVIII., az 1939. évi II. és az 1940. évi XVIII. törvénycikkekből.
Klaser, H. Konrád: Kémek, orgyilkosok, összeesküvők a szerb politikában. Bp. 1942. Centrum.
Klebelsberg Kunó gr.: Világválságban. Bp. Athenaeum.
Kmoskó Mihály Hogyan zsidósodott el Magyarország? Bp. 1919.
Kmoskó Mihály Zsidó-keresztény kérdés. Bp. 1919. Stephaneum.
Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Bp. 1921. Apostol.
Kmoskó Mihály: Miért lett antiszemitává a m. középosztály? Bp. 1919.
Knézy Lehel dr.: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt 1918-21. Baja. Bajai Corvin nyomda és újságkiadó üzem.
Knickerbocker, H. R.: Vörös gazdálkodás- fehér jólét. Ford.: Havas J. Bp.
Knortti Ádám: Pap, száműzött szökevény. Győr, 1939. Baross.
Kocsis Géza: A kétarcú szabadkőművesség. Bp.
Kocsis József: Búzakeresztek. Bp. 1943. Budai-Bernwallner.
Kocsis József: Méh és az ember. Pécs, 1944. Rákóczi.
Kolba Gyula: Villámtérkép. Bp. 1942. Nemzeti Újság, Új Nemz.
Kolosváry-Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyarországi irodalma. 1943.
Kolosváry-Borcsa-Hegedüs-Kováts-Lakatos: 450 tábori újság feljegyz.
Komáromi János: Jegenyék a szélben. Bp. 1928. Stádium.
Komor: Harcok az orosz égen. Bp.
Konrád Ernő dr.: A kommunizmus története a gyulai kir. ügyészség területén. Gyula, 1921. Dobay nyomda.
Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Bp. 1940. Franklin.
Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Bp. 1940. Szerző kiad.
Korunk legnagyobb veszedelme. Oradea, 1937. Magyar Lapok és Néplap.
Kostya Sándor Ukrajna. Kalocsa, 1942. Árpád.
Kostya Sándor: Az ismeretlen ország. Bp. 1944. Lukács-kiadás.
Koszter atya: Kamaszok. Bp. 1941. Szent István Társ.
Koszterszitz József dr.: Ifjúságunk egységének alapjai. Bp. Actio Catholica kiadása. (114. sz.)
Kovách Imre: Magyar megújhodás felé. Bp. 1936. Ifj. Kellner J. ny.
Kovách Mihály dr.: Szociálpolitikai kérdések Németországban. Kecskemét, 1939. Klny. a "Hajnalodik" c. politikai szemle 1938. X. és XI. számából.
Kovács Alajos A csonkamagyarországi zsidóság a stat. tükrében. Bp. 1938.
Kovács Alajos: A m. államjogi reformok számszerű hatása.1925.
Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Bp. 1922. Szerz.
Kovács Antal: Az erdélyi magyarság és a román "statisztika". A biologizmus mint új életszemlélet, a m. biopolitika. 1940.
Kovács B. Fréda: A halhatatlan harcos I-II. kötet. Bp. Könyv- és L.
Kovács József, tasnádi: Krisztus és a zsidók. Hajdúb. 1920.
Kovács József: Zsidó magyarrá nem lehet. Bp. 1920. Helios.
Kovrig Béla Embersors a szovjet életben.
Kovrig Béla: Az új Oroszország (1917-1926). Bp. 1926. Franklin.
Kovrig Béla: Fasizmus-hitlerizmus. Bp. 1934. Gergely R. könyvk.
Kozma Imre: Amerre most martalócok járnak. Bp.
Kozma Miklós: Kárpátalja kormányzói biztosa hivatalának elmondott beszéde. Bp. Dr. Szarvas Zoltán.
Körlevél. Mi a "Marok". Bp. Nyilaskeresztes Párt II. ker. szerv. Bp. 1940.
Körmendi Horváth József: Szózat Magyarország minden lakójához. 1930.
Körösi László: Térképek a szabadkőművesség szolgálatában. Bp. 1940.
Kövess István: A vörös fogaskerék. (500 nap Lenin országában.) Satu-Mare. Singer Nándor kiadása.
Közi Horváth József: Örök vezérünk: Szent István. Bp. 1939.
Közi-Horváth József dr. Korunk legnagyobb veszedelme. Bp. 1936. Actio Cath.
Közi-Horváth József dr.: Proletárok megváltása.Bp.1936.Actio.
Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Bp. 1919. Franklin.
Kraft, Karl: Nostradamus a jövőt látja. Bp. Stádium.
Kraft, M.: Bolsevisták karmaiban. Bp. 1944. Stádium.
Kranz, Herbert: A francia tragédia. Kormányok és vezérkarok kulisszatitkai. Bp. 1943. Centrum.
Kratochwil Károly, szentkereszthegyi: A székely hadosztály 1918-19. évi bolsevistaellenes és ellenforr. harcai. Bp. '41.
Kratochwill Károly, szentkereszthegyi: Egy tündöklő csillag, szomorú gyászos időkből. Bp. 1940. Székely hado. e.
Králl Károly ifj.: Miért megyünk mi m. n.szoc. évente Nürnbergbe? 1938.
Kriesch, Wilhelm von dr.: Az angol háborús propaganda stratégiája és taktikája. Berlin, 1941.
Kristóffy József H.: A királyságtól a kommunizmusig. Bp. 1920.
Kristóffy József: A királyságtól a kommunizmusig. Bp. 1920. Kult
Kristófi Nagy István: Mit várhatunk a mai magyar ifjúságtól. (Ignácz Rózsa: Hivatalnok Berta c. melléklete.)
Krug von Nidda: Marianne. Franciaország az összeomlás előtt. Bp. Stád.
Krüger Aladár 1938. évi XV. törvénycikk magyarázattal ellátva. Bp. 1938.
Krüger Aladár dr.: 1938. évi XV. t.cikk magyarázattal ellátva. A zsidótörv. magyarázatos szövegű kézikönyve. Bp. 1938.
Krüger Aladár: A társ. és gazd. élet egyensúlyának hatásosabb biztosításáról szóló ún. zsidótörv. magyarázatos szövegű kézikönyve stb.Bp. 1938. Hollóssy.
Krüger Aladár: A zsidótörvény. Bp. 1938. Hollósy.
Kulcsár Béla és Kazay Ferenc: Versek. Nyékládháza, Borsod. m.
Kuntár Lajos: A véres Don. Bp. 1943. Tér könyvkiadó.
Kuortti Ádám "Labdarúgó Sport" a nemzeti eszme szolgálatában. A labdarúgás A-B-C-je. Turul Nyomda, Székesfehérvár.
Kuortti Ádám: Pap, száműzött, szökevény. Győr, 1930. Harang.
Kutasi Kováts Lajos: Az áruló. Bp. 1943. Centrum.
Kuthy Sándor: Németország háborús élelmezése és a német jogrendszer. Kolozsvár, 1941. Minerva.
Kügyi Virágh László: Mikor mi történt? Bp. 1942. Hungária.
Kühnelt-Leddihn Erik: Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikok. Bp. Vigilia.
Kürenberg, Joachim: Háború a Földközi-tengeren. Bp.1939. Da.
Küzdényi Gyula: A német törzsöröklési rendszer agrárpolitikai jelentősége. Bp. 1941. Szerző.
Küzdj te is a kommunizmus ellen! Bp. 1942. Hungária.
Lacza István dr.: Szociális etika. Bp. 1943. Szent István Társ.
Lakos L.: Európa békezavarója. (Oroszország.) Nagyvárad. 1938. Szt .L.
Laky Imre Emlékkönyve "Rendőrökről-rendőröknek". Bp.1926. Ráth.
Laky Imre: Öt év Szibériában. Bp. 1921. Ráth M. kiadása.
Lantos Lajos Béla: Kémelhárítás és honvédelmi ismeretek stb. tudnivalók I-II. k. Bp. 1942. Lantos.
Lantos Lajos Béla: Merénylet hazánk ellen. Bp. A szerző.
Lantos Lajos Béla: Tengeri és légi blokád Anglia ellen. Bp. 1940. Inform..
Lábay Gyula: Az ellenforr. tört. az októberi forr.-tól a kommün bukásáig. Bp. 1922. Élet.
László Jenő A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében. Bp. 1944.
László Jenő: A forradalom története Hódmezővásárhelyen. Hódm., 1924.
László Zuárd: A börsöni kommunista és más elbeszélések. Bp. 1933. Szal.
Lázár István: Vörös Számum. Bp. 1920. Légrády.
Leers, I. von: Bolsevizmus és a zsidó világuralom. Bp. 1944. Stúdium.
Lehner Attila: A Magyar Népnemzeti Mozgalom megindítása. Bp. 1940.
Leitgeb: Élményeim a bolsevista Oroszországban. Bp. 1930. Génius.
Lelkesítés és szervezés. Kiadja a Nyilask. Párt Sajtó és Prop. o. Bp. 1942.
Lendvai István: A kereszténység a horogkereszt árnyékában. Korunk Szava 1. szám. Bp. Korunk Szava kiadás.
Lendvay Béla dr.: Táborozási ügyrend. Bp. 1929. Turul Szöv.
Lendvay István: Katolicizmus és zsidó kérdés. Mezőberény, 1937. Baltha.
Lengyel Béla: A második világháború első két éve. Bp. 1942. Athenaeum
Lengyel okmányok a háborút megelőző eseményekről. Berlin, 1940. Német Bir. Külügyi Hiv.
Lenin fiúk munkában. Röpirat.
Levatich László Milyen zsidótörvényre van szüksége a m. népnek. Bp. 1938.
Levatich László: Miért van szükség a III. zsidótörvényre. Bp. 1939. Held.
Levente Táborozási Segédlet, Kolozsvár, 1942. M.K.Kolozsv. H. L
Levente daloskönyv. Bp. 1944. Athenaeum.
Levente emlékeztető. Bp. 1942. Palásti.
Levente évkönyve. Szerk.: Sárpy I. Bp. 1926-30. I-V. kötet.
Levente intézmények útja. Bp. 1942. Hollósy.
Levente legény szolgálat. Bp. 1942. Athenaeum.
Levente naptár. 1943-44. Bp.1942-43. Levente és Cserkészszöv.
Leventeifjúság lelkigondozása. Bp. 1943. Athenaeum.
Leventeifjúságunk hazánk jövője. Bp. 1943. Testnevelés orsz.vez. kiadása.
Leventelányok ideiglenes foglalkoztatási terve. Bp. 1942. Pallas.
Leventeparancsnoki káté. Győr, 1943. Széchenyi.
Leventeújonc és a levente-apród szolgálata, A. Bp. 1942. Athen.
Leventeújonc és a leventeapród szolgálata A. Bp. 1944. Athen.
Leventék sportszereplésének szabályzata. Bp. 1942. Athenaeum.
Levél az alkotmányról. Korunk Szava népkönyvtára 14-15. sz.
Ley Róbert: Beszéde a munkások előtt 1941. nov. 21-én. Bp. Centrum.
Légi harcok okozta károk, A. A zsidókra vonatkozó legújabb, fontosabb korm.rend. Bp. 1944.
Légrády Imre: A kommün fogságában. Bp. 1919. Légrády Testv.
Lépes Andor: Zsidók keresztény álarcban. Lendvai István előszavával. '35.
Lévai Jenő: Éhség, forradalom, Szibéria. Bp. 1935. M. Hétfő.
Linkomies Edvin: Finnország háborúban. Előszót í.: Kállay Miklós. 1943.
Lipcsey-Magyar Sándor: Dai Nippon- Nagyjapán. Bp. 1942. Kókai.
Lippovitz György: Zsidótörvény (1939. IV. tc.) Bp. 1941.
Lissák György: a fehér sas országa. (Lengyelország.) Bp. 1938.
List, Fritz: Irány Norvégia. Bp. 1942. Révai.
Liszt Nándor: Fele se tréfa. Debrecen, 1943. M. Nemz. Könyvk.
Liszt Nándor: Zokon ne essék. Miskolc, 1928. Magyar Jövo.
Locatelli, Luigi: A tobruki kém. Ford.: Balogh Barna. Bp. 1942. Viktória.
Lombos Alfréd: Danubius. A trianoni dráma revíziója. Bonyhád.
Longhy A. István: A fekete remete. Bp. 1943. Forrás. (A hozzákötött "Röptében a világ körül" c. melléklet miatt.)
Lorenz Viktor haditudósító: A kelti harctéren. Újvidék, 1943.
Lották. Bp. 1942. Levente Hírközpont. Emese könyvek 2.
Lovag A.: Marikám. Bp. (Csillagos regény.)
Lovag Aladár: A névjegy. Bp. Központi Könyvkiadó.
Lovass János: N. S. Germánia. 1-3. kiad. Bp. 1938, 1939 és 1940. M. Gén.
Lovassy Andor: Százados úr, sejehaj... (Honvédségünk élete ötszáz katonanóta tükrében.) Pécs, 1942. Pannonia ny.
Lovász János: Országrendezés a Német Birodalomban. Bp. 1944.
Lovászy Károly: Gyenge a szovjet.
Löbner, W.: A pályaválasztás irányítása és a szakmai nevelés a mai Németországban. 1943. Sylvester.
Lőrinczi László: A magyar népi gondolat. A nemzeti munkaközpont. 1943.
Ludendorff, Erich: Leleplezés a sz.kőművesség titkainak jelentőségéről. 1928.
Ludvig Dénes: Mussolini és a sport. Bp. 1928. Kertész.
Lukachich Géza, Somorjai br.: Magyarország megcsonkításának okai. 1932.
Lukács József: Karddal és tollal Bp. 1943. A szerző.
Lund János: Verdun. Bp. M. Népművelő Társaság.
Lutochin S. Nikanor: A rémségek országából. Bp. 1921.
Lutostansky, Kazimir: Szovjetunió a szovjet sajtó tükrében. Bp. 1942.
Luttor Ferenc: Egyház és állam. Bp. 1940. Actio Catholica.
Lutz, H.: A kommunizmus szociálellensége. Bp. 1921. Vajda.
Luukkonen, Fanni A lották. Bp. 1943. Turul kiadás.
Luukkonen, Fanni: Asszonyok a tűzvonalban. Bp. "Rege" könyvk.
Luzsenszky Alfonz A zsidó nép bűnei. Bp. 1944. Szerző kiad.
Luzsenszky Alfonz Mi az igazság? Bp. 1941. Szerző kiad.
Luzsenszky Alfonz Történetek, 1879-1919. Bp. 1944. Nagy Vince.
Luzsenszky Alfonz: A talmud magyarul. 8. kiad. Bp. 1937. St. 9-11. kiad.
Luzsicza Géza dr.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. tc. kiegészítéséről és módosításáról. Bp. 1941. Szerző.
Lützow, Frigyes Német partraszállás Norvégiában. Bp. 1940. Szenkó.
Lützow, Frigyes Tengeri jog és kalózkodás. Bp. 1940. Szenkó.
Lützow, Frigyes: Háború a tengeren. Bp. 1940. Szenkó.
Lützow: Tengeri jog és kalózkodás. Német partraszállás Norvégiában. Bp. 1940. Szenkó kiadás.
Lymington, Lord: Éhínség Angliában. Bp. 1940. Szenkó.
M. kir. honv. tudósító oszt. Vörös Hadsereg (röplap). Bp. 1944.
M. kir. honvéd Ludovika Akadémia II. főcsoport évkönyve 1938-39. Bp. 1941. Ludovika Akadémia.
M.O.V.E. (Magyar Véderő E.) Pest vármegye Testedző Egyes. működési jelentése az 1940. évről. Bp. 1941. Stádium.
MANSZ alapszabályai. Bp. 1928. Hollósy.
MOVE 1918-43. (Szerk.: Szeder J.) Bp. 1943. Move.
MOVE Pestvármegye Testedző Egyesülete működési jelentése az 1941. évről. Bp. 1941. Stádium.
MOVE lövészkáté. Cegléd, 1939. Move Lövész Liga.
MOVE... tagegyesületi alakulat alapszabályai. Cegléd, 1941. Ge.
Ma Olaszországa, A. Róma, 1941. "Novissima".
Machay Károly Kifelé a magyar jobboldali zűrzavarból. Miért köszönünk felemelt kézzel? 1940.
Machay Károly Tisztázni a jelvények és világnézetek kérdését. Bp. 1940.
Machay Károly: A nemzeti rendi állam a jövő állama. Bp. 1934. Budai.
Machay Károly: A nemzeti rendi államé a jövő. A jövő állama és a jelen állameszménye. Bp. 1937. Budai.
Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete Tengerig. 2. k. 1930.
Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből. Bp.1943. Ruszakb
Magasházy László: Nemzetvédelem, országvédelem. Írták: Magasházy L., Faragó E., Kováts T., Bartos D., Nagy L. Bp. 1943. O. Nemz. Sz.
Magasházy László: Serlegbeszéd a volt nemzeti hadsereg fővezérségének bajtársi vacsoráján. Bp. 1942. Stádium.
Magyar Élet Pártja; Naptár, 1944.
Magyar Ügyvédek E.-nek múltja, jelene, jövője, A. Bp. 1941.
Magyar Ügyvédek N. E."Magyar Vetés". Kalot naptár évkönyv 1943-ra. Bp. 1942. Steph.
Magyar Ügyvédek N. E.: Dolgozz velünk a magyar ügyvédség jövőjéért. Bp. 1944. MÜNE.
Magyar Asszonyok Naptára. Bp. 1926. A MANSz. kiadása.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. alapszabályai és ügyrendje. Bp. 1941. Hollósy.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. alapszabályai és ügyrendje. Bp. 1943. Hollósy.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1940-41. évi munkájáról. Bp. Dr. Álgyai Pálné.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1941. évi munkájáról. Bp. Orosz Vilmos.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének beszámolója az 1942-43. évi munkájáról. Gr. Ráday Gedeonné.
Magyar Balázs: Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot? Bp. 1918. Athenaeum.
Magyar Cél. Az erkölcsi forradalom programja. Bp. 1939. Báns.
Magyar Diák. Bp. 1940. Vörösváry Soksz.
Magyar Igazság. Bp. 1933. Magyar Tanítók Otthona.
Magyar Irodalompártoló Társaság Évkönyve. Bp. 1944. Jövo.
Magyar István: Mi az igazság a politikában. Bp. 1938. Stádium.
Magyar Jobbágy: Vihar előtt. Bp. 1937. Bethlen G. ny.
Magyar Kelemen: Kormányzónk. Bp. 1938. Egyetemi ny.
Magyar Könyv. II. Bp. 1941. Hollósy.
Magyar László: Német munkásköltők. Bp. 1938. Egyetemi ny.
Magyar Lukács: Sebestyén. (Színmű.) Szeged, 1940. Szegedi Ú. N
Magyar Megújulás Pártjának szervezeti szabályai. Bp. 1940.
Magyar Naptár az 1941. esztendőre. Debrecen, Nagy S. Kászon.
Magyar Naptár az 1942. esztendőre. Debrecen, 1939. Beke.
Magyar Nemzeti Újjáébredés Mozgalm. célkitűzései. Bp. 1933. Ébredő M.
Magyar Nemzeti Szocialista Párt. Szervezési sz. Bp. 1943. Nagy.
Magyar Népnemzeti Párt (1. tervezet). Bp. 1936. Attila.
Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. Keresztény Magyar Orvosbajtársunk, hív a MONE! Bp. 1940. Stephan.
Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének javaslata a zsidótörvényről. '39.
Magyar Rádió őszinte beszéd sorozatában elhangzott előadások. Bp. 1943.
Magyar Sándor: Álmodni mertünk. Bp. 1940. Révai.
Magyar Tudományos Fajvédő Egy. alapszabálya. Bp. 1938.Szeder
Magyar Tűzharcos Szöv. Keresztény iparosok, vállalkozók, kereskedők hivatalos szaknévsora. Bp. 1940. M. Tűzh. Sz.
Magyar a magyarért. Bp. 1939. A magyar a magyarért Munkabiz.
Magyar értelmiség válsága, A. Rajniss F., Trettina J., Mandorff. dr., Acsay T. dr. előadásai. Bp. 1931. M. Egyetemi.
Magyar értékrend állama felé.. Bp. Fk.: Somody Pál. Mérnökök ny
Magyar feltámadás lexikonja. A magyar legújabb kor története. Szerk.: Dr. Szentmiklóssy G. Bp. 1930. Európa i. rt.
Magyar haditudósítók feljegyzései. Bp.
Magyar honvéd Európa védelmében. (Ballagó Imre rajzaival.) Bp.
Magyar katekizmus: Amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről. Bp. 1927. O. Közm. Tanács k.
Magyar katona a szovjet elleni háborúban, A. Bp. 1942. Madách.
Magyar katonaköltészet, A. (Az ősmagyarok korától napjainkig.) Bp. Athenaeum. Szebb Jövő k. szerk.: Vályi Nagy Géza.
Magyar káté. Felelős kiadó: Fitos Vilmos. Jövő.
Magyar kibontakozás útja, A. Bp. 1935. Attila ny. rt.
Magyar kibontakozás útja, A. Magy. Nemz. Szoc. Párt. 1935.
Magyar kormány 1 éves munkája Kárpátalja népéért, A. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár, 1940.
Magyar közgazdaság és az új európai rend, A. Bp. Ifj. Kellner.
Magyar külpolitika új útjai, A. Báró Kemény Gábor külügyminiszter rádióelőadása. Bp. 1944. Athenaeum.
Magyar nemzetbiológiai intézet megalapítása, A. Az intézet programja. Bp. Epol.
Magyar nemzeti szocializmus, A. 1. A nemz. szoc. irányelvei. 2. Egy pár őszinte szó a zsidókérdésről. Kispest. 1935. N. Sz. Párt, Kispest szerv.
Magyar népnemzeti mozgalom rövid ismertetése. Bp. 1941. Budai Bernw.
Magyar népnemzeti rend, vezetők életmódja. Bp. 1934. Schmidt.
Magyar öntudat kistükre, A. I. k. 1935. II. k. 1941. Bp.
Magyar-Német Társaság alapszabályai és alakuló ülésének jegyz. 1939.
Magyarázat a II. zsidótörvény és végr. rend. r. hat. Keletmo. és Erdély o.t.k. 2200/1941. M.E. rendelethez. Bp. 1941. Ath.
Magyarok ébredjetek. Egy Oroszországból hazatért katona jajkiáltása magyar testvéreihez. H.é.ny.n.
Magyarok! Testvérek! Röpirat. A nyilas-kormány kiad. Bp. 1944.
Magyarország a szociális haladás útján. Bp. 1943. Athenaeum.
Magyarország együttműködése a szomszéd államokkal. Bp.1944.
Magyarország elzsidósodása. Röplap. Írta Bosnyák Zoltán. Levat.
Magyarország feldarabolása és a szabadkőművesség.- A Párisban 1917. évi június 28-án, 29-én és 30-án tartott szabadkőműves kongresszus. Bp. 1943. Bachmann.
Magyarország szerepe Közép-Európában. Bp. 1941. Pesti Lloyd.
Magyarország. Magyar szoc. párt. III. nacionalista értekezlet. Hat. 1938.
Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. Emlékkönyve. III. évfolyam. Bp. 1943. M.M.L.SZ.
Magyarországi Máltai Lovagok Szöv. emlékkönyve. III. évf.1943.
Magyarországi Németek Szöv. Bleyer Jakab gimnáziumának évkönyve. 1940-43.
Magyarországi Turán Szöv. vázlatos története, alapszabálya és általános ismertetése. Turán f. I. sor. 5-7. és 8. sz. 1938
Magyarországi Turán Szövetség álláspontja a fajiság kérdésében. Bp. 1938.
Magyarországi Turán-szöv. álláspontja a fajiság kérdéseiben, A. Bp. 1938. Magyarság évkönyve 1938-1944. Bp. Glóbus-Centrum.
Magyarországi Turán-szöv. vázlatos története, alapszabálya és általános ismertetése, A. Bp. 1938. Reé László.
Magyarországi németek szöv. alapszabályai, A. Bp. 1939.
Magyarság. Nemz. Szoc. M. Munkásp. Mit akar a nemz. szoc. mozg.? '32.
Magyary Zoltán: Nemzetiszocialista községi közig. Bp. 1936.
Mai háború. (Előfizetési felhívás.) Bp. Révai. Székely E.F.H.Egy.
Mailáth József gr. Élményeim és tapaszt. a vil.háborút követő időben. 1924.
Mailáth József gr.: Az oroszországi bolsevizmus hatása Mo.-on. Bp. 1924.
Mainardi, Lauro: A magyarországi kommunizmus bűnei. Bp. 1942. Új Aur.
Major, Ralph H.: A végzet katonái. Bp. 1938. Hungária.
Makkai János A természetes béke Európában. Bp. 1940. Athenaeum.
Makkai János: A háború utáni Magyarország. Bp. 1937. Egyet.
Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel. Bp. 1941. Szefhe.
Makkai-Némethy Válság Amerikában. Bp. 1941 Bolyai Akad.
Makkai-Némethy: A zsidótörvény. Tasnády N. András előszavával. 1939.
Makkay-Rónai-Asztalos-Erdélyi: A mi Erdélyünk. Bp. 1940.
Malán Mihály: A szláv veszedelem. Kolozsvár, 1942. Minerva.
Malcomes Béla: A gazdaság új fejlődése. Bp. 1936. Dr. Vajna.
Maleck, Ulrich: Kézigránátokkal a kiserőd ellen. Bp. 1942. Forr.
Mann, M. Herbert: Nagynémetország kis tükre.
Mann, Michel Herbert: Nagynémetország kis tükre. Deutscher V.
Mannhardt, Johann Wilhelm: A fasizmus. Miskolc. 1927. M. Jövő.
Marjay Frigyes Ez a szovjet. Bp. 1937. Szerző.
Marjay Frigyes Honvédeink Vörösországról. Bp. 1942. Kókai.
Marjay Frigyes Honvédségünk. Bp.
Marjay Frigyes Hőseink. Bp. 1944. Hollósy.
Marjay Frigyes Keresztes hadjárat. 1941. Bp. Stádium.
Marjay Frigyes Meddig még? Bp. 1937. Szerző.
Marjay Frigyes Mi a fasizmus? Bp. 1939. Stádium.
Marjay Frigyes Sedantól- Prágáig. Bp. 1938. Danubia.
Marjay Frigyes Szegedtől- Uzsokig. Bp. 1939. Egyet.
Marjay Frigyes Végzetes esztendő. Bp. 1939. Dante.
Marjay Frigyes dr. Mi és ok... Bp. é.n. Stádium.
Marjay Frigyes dr.: Churchill nyilatkozik a szovjetről. Bp. 1943.
Marjay Frigyes: Az ámokfutó Bukarest. Bp. 1939. Stádium.
Markó Géza "Marok" kereskedők és iparosok szaknévsora. Bp. 1941. Held.
Markó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp.
Markó P. Marcell: Szibérián át a kolostorig. Pápa. Ferences-zárda.
Marosi Arnold: Átöröklés és a nemzetvédelem. Bp. 1924. Szt. I.
Marschalkó Lajos Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? Bp. 1944. Hírl.
Marschalkó Lajos Tiszaeszlár. A magyar fajvédelem hőskora. Debr. 1943.
Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula a fajvédő vezér. Bp. 1943. Stádium.
Martens Kornél: A kereszt alatt. (Emlékek a régi és új Oroszországból.) Mezőberény. A szerző.
Martinovich Sándor: A zsidókérdés. Pécs, 1918. Szent István T.
Marton Béla v. 94 pont. Bp. 1936. Stádium.
Marton Béla v. Nemzeti Munkakamara. Bp. 1941. Palásti.
Marton Béla v.: Két világ között. Klny. Bp. 1941. Palásti.
Marton Béla v.: Nemzeti Munkaállam. Bp. 1941. Palásti.
Marton Béla, berethei: A Magyar Országos Véderő Egylet, M. történetének és alapgondolatának vázlata. Bp. 1920. Steph.
Marton László: Orosz szovjet rémségei 1918-ban. Bp. 1931. Pallas.
Martsányi Imre: Frontharcos hitvallás. Bp. 1938.
Marzolo, Benato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Róma, '40.
Matolay Géza dr.: Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp. Halász irod. és könyvk. v.
Matolcsy Géza: Gr. Csáky István élete és munkássága a magyar revízió szolgálatában. Bp. 1941. Halász.
Matolcsy Mátyás Új élet a magyar földön. Bp. 1938. Pápay.
Matolcsy Mátyás Föld, nép, élet. Bp. 1941. Centrum.
Matolcsy Mátyás Magyar föld zsidó kézen. Bp. 1941. Centrum.
Matolcsy Mátyás Zsidók házvagyona. Bp. 1942. Nyilaskeresztes Párt.
Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Bp. 1941. Nyilask. Párt.
Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Bp. 1936. Révai
Matthei-Nagyőszy: Győzelmes hadsereg. Bp. 1940. Szenkó.
Mattyasovszky Kornél: Új Magyarországért- új Európáért. Bp. Centrum.
Mayer Géza: Vörös dúlás nálunk. (Sopron város és vármegye a két forradalom alatt.) Sopron, 1919. Benkő Géza kiadása.
Mayer Vilmos: Amerikai mozaikok. Bp. 1943. Pester Lloyd.
Mazzolo, Renato: Az olaszországi ifjúsági szervezetek. Róma. 1940. Nov.
Málnási Ödön "A Magyar nemzet őszinte története", történelmi pere. 1938.
Málnási Ödön Feladatok. Bp. 1942. Könyv- és Lapkiadó.
Málnási Ödön Werbőczi fiaihoz. Bp. 1936. Cserépfalvi.
Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Bp.
Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Bp.
Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar barátsággal. Bp. 1937.
Máriássy Béla: Zsidókérdés és uzsora. Bp. 1883. Tettesy és Tsa.
Máté Törék Gyula Ébredj magyar! Bp. Bethania.
Máté Törék Gyula: A múlt és az új világháború és katonai életformák. '43.
Máté-Törék Gyula: Déli végeink visszafoglalása. Bp. 1941. Bet.
Máthé Lajos: Ítél a végzet. Bp. Szemes kiadás.
Máthé Tamás: Suomi. Finnország írásban és képben. Bp. 1940. C.
Mátrai Ferenc Béla: A világon bujkáló kommunizmus... 1937.
Mátrai Ferenc: Levente fiamnak. Szeged, 1940. Szerző.
Mátray Sándor: A G. P. U. országa. Bp. 1935. Kandó Gy.
Megyery Ella Ejtőernyős világháború. Bp. 1941. Stádium.
Megyery Ella Franco Spanyolországban. Bp. 1938. Dante.
Megyery Ella: Az első világháború. Bp.
Megyery Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Bp. 1928. Magy.
Melocco János dr.: Mi van és mi lehet Abesszíniában. Bp. 1935. Szerző.
Melszky: A bolsevizmus barbár pusztítása az orosz műkincsekben. 1944.
Menekültek könyve, A.: A megszállott magyar területről kiüldözött magyar testvéreink kálváriája. Miskolc, 1940. Fekete
Mereskovszkij: A pokol tornácában. Bp. Dante.
Merre megyünk? Kiadja a Hivatásr. Mozg. számára az Emszo és a Kalot.'43.
Meskó Géza: A Harmadik Birodalom (Németország) olajstratégiai helyzete. Bp. 1941. Klny. Madách.
Meskó Géza: A Harmadik Birodalom olajstratégiai helyzete. Bp.1941. Madách. Klny. a Katonai Szemléből.
Meskó Géza: A totális háború gazdasági problémái. Bp. 1941. Madách.
Meskó Zoltán Magyar csillagmozgalom. Bp.
Meskó Zoltán Nyilaskereszttel a magyar föld népéért. Bp. H. e. ny. n.
Meskó Zoltán, dr. ifj.: Az új Magyar Birodalom követelményei. Bp. M. Nemzeti Szociálista Párt kiad.
Meskó Zoltán: A magyarság hivatása. Bp. 1937 és 1940. Athenaeum.
Meskó Zoltán: Magyar évkönyv. Bp. 1934. A szerző.
Mester Kálmán: A felvidéki szabadságharc története. Bp. 1940.
Mesterházy Ambrus Új mózesek és az a bizonyos vöröstenger. Bp.1938.
Mesterházy Ambrus: Rabok vagyunk mostanáig. Bp. Horizont.
Mezgár Lajos: Zsidókérdés. Székesfehérvár, 1938. Vörösmarty.
Mező Péter: Levél a szovjet arcvonalról. Bp. 1941. Athenaeum.
Mezőberényi első nyilas gyűlésen elhangzott beszédek, A. Szónok: Oláh, Szikszai. Mb. 1937.
Mezőfi Vilmos A bolsevista rémnapokról. Emlékeim a kommün idejéből. II. k. Bp. 1921. Salgó Nándor.
Mezőfi Vilmos: Emlékeim a kommün idejéből. Bp. 1920. A szerző
Mezőssy Mária: Örvényben. Bp. 1940. Révai.
Mécs László Összes versei. 1920-1940. Bp. 1941. Athenaeum. ("Egy finn leányka képe" c. verse miatt, 720. old.)
Mécs László: Forgószínpad. Bp. 1940. Athenaeum. ("Egy finn leányka képe" c. verse miatt.)
Méhely Lajos Álpróféták. Bp. 1932. Held.
Méhely Lajos Őrségváltás. Bp. 1940. Mérnökök.
Méhely Lajos A legsötétebb babona. Bp. 1935. Klny. A "Cél".
Méhely Lajos A magyar élettudomány problémái. Bp. 1925.
Méhely Lajos A magyar fajvédelem ábrázata. Bp. 1937. Held.
Méhely Lajos A magyar fajvédelem pragmatikája. Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos A magyar ifjúság nevelése. Bp. 1934. Held.
Méhely Lajos A magyar kisebbségi iskola. Bp. 1937. Held.
Méhely Lajos A magyar tragédia élettudományi okai. Bp. 1942.
Méhely Lajos A magyarság antropológiája. Bp. 1929. Held.
Méhely Lajos A magyarság múltja, jelene és jövője. Bp. 1936. Kis Akad.
Méhely Lajos A megmagyarosodott Kőszeg. Bp. 1932. Held.
Méhely Lajos A németek Magyarországon. Bp. 1929. Stephaneum.
Méhely Lajos A numerus clausus mérlege. Bp. 1932. Held.
Méhely Lajos A nyolcosztályú népiskola. Bp. 1929. Held.
Méhely Lajos A turáni eszmény. Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos A vércsoportok faji jelentősége. Bp. 1930.
Méhely Lajos A zsidó rituális gyilkosságokról. Bp. 1935. Held.
Méhely Lajos A zsidójavaslat szépséghibái. Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos A zsidók parazitasága. Bp. 1932. Held.
Méhely Lajos Az én antiszemitizmusom. Bp. 1930. Held.
Méhely Lajos Az örök idegenek. Bp. 1930.
Méhely Lajos Az új zsidótörvény s az élet törvénye. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos Fajvédelmi gondolatok. Bp. 1928. Held.
Méhely Lajos Ignotus fallit és a két malomkő Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos Legbölcsebb fajvédelem, A. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos Levelek és reflexiók. Bp. 1937. Held.
Méhely Lajos Mi tette Hitlert antiszemitává. Bp. 1932. Held.
Méhely Lajos Minden kultúra faji kultúra. Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos Pollák Illés "honfoglaló" zsidai. Bp. 1929. Held.
Méhely Lajos Quo vadis domine? Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos Sugár Mór. Bp. 1926. Held.
Méhely Lajos Suum cuique. Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos Termeszállam- emberállam. Bp. 1942. Mérnök.
Méhely Lajos Valaki hazudik. Bp. 1931. Held.
Méhely Lajos Vér és faj. Bp. 1940. F. kiadó: Bodis Gábor dr.
Méhely Lajos Vér, faj, nemzet. Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos Zireg-zörög... Az öröklés hatalma. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. Ábránd és valóság.- A faj lelke. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet. Bp. 1927. Held.
Méhely Lajos dr. A fajfenntartás élettudományi kellékei. Bp. 1937. Held.
Méhely Lajos dr. A faji gondolat térhódítása a tudományban. Bp. 1929. Held.
Méhely Lajos dr. A fajtagadók hóbortja. Bp. 1940. Held.
Méhely Lajos dr. A házasság előtti orvosi vizsgálatról. Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos dr. A magyar faj önvédelmi harca. Bp. 1933. Held.
Méhely Lajos dr. A magyar fajvédelem irányelvei. Bp. 1926. Held.
Méhely Lajos dr. A magyar öncélúságról. Bp. 1935. Held.
Méhely Lajos dr. A magyarság sorsdöntő órái. Bp. 1929. Held.
Méhely Lajos dr. A mi legsürgősebb teendőnk. Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos dr. A noszvaji magyarság antropológiája. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. A természetes fejlődés törvénye. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. A test és a lélek egysége. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. A turáni lovas. Előadás. Bp. 1931. Held.
Méhely Lajos dr. A zsidó felekezetről. Bp. 1935. Held.
Méhely Lajos dr. A zsidó siker titka. Bp. 1937. Held.
Méhely Lajos dr. Az okszerű népesedéspolitika élettudományi alapja. Dékáni megnyitó beszéd. Bp. 1927. Held.
Méhely Lajos dr. Fajiság vagy sorsközösség. Bp. 1938. Held.
Méhely Lajos dr. Fajvédelem és fajnemesítés. Bp. 1936. Held.
Méhely Lajos dr. Farizeusok. Bp. Held.
Méhely Lajos dr. Gömbös Gyula emlékezete. Bp. 1936. Held.
Méhely Lajos dr. Karácsonyi üzenet. Bp. 1930. Held.
Méhely Lajos dr. Lelkiségünk eredete. Tudomány és dilettantizmus. 1939. Held.
Méhely Lajos dr. Magyar írók - zsidó írók. Bp. 1935. Held.
Méhely Lajos dr. Magyarország sírásói. Bp. 1936. Held.
Méhely Lajos dr. Nemzeti birtokpolitika. Bp. 1930. Held.
Méhely Lajos dr. Néhány szó a magyar fajvédelemről.
Méhely Lajos dr. Vallomások. Bp. 1940. Held.
Méhely Lajos dr. Vér és faj. Bp. 1940. Bethánia.
Méhely Lajos dr.: Magyarok és svábok. Bp. 1939. Held.
Méhely Lajos: A faj lelke. Bp.1939. Held.
Méhely Lajos: István és János uraknak. Bp. 1937. Held.
Méhely-Keltz: Fajunk védelméről. 1925.
Méhes Gyula dr.: A mi Vágunk. Bp. 1940. Korda.
Méliusz Imre Kárpáti harangszó. Bp. Stádium.
Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. 1939, 1940, 1943. Stád.
Méliusz Imre: Indulnak a leventék. Bp. 1939. Stádium. II. k. 1940.
Mérey László: Katonanemzet vagyunk. Bp. Stádium.
Mészáros Ádám: Új magyar birodalom. Bp. 1937. Magy. Nemz. Szoc. Párt.
Mészáros István dr.: Kik a hősök? Ők a hősök! Monor, Popper E.
Mészáros Lajos, ifj.: Mindent a hazáért. Monor, Pestvidéki Ny.
Mészáros Vilmos dr.: Hat év toloncúton Szibérián végig. (1915-1920.) Győr, 1936. Győri Hírlap nyomdája.
Mészöly Jenő: Szibéria nagy temető. Bp. 1938. Eggenberger.
Mészöly Jenő: Zúg a Jenissei... Szibériai regény. Bp. 1938. Eggen.
Mi a nemzeti munkaközpont. Bp. 1942. Szabó D.
Mi lenne, ha...? F. k.: Kohér Ferenc. Bp. Stádium.
Mi tett engem antiszemitává... Bp. 1886. Hunyadi.
Mi utunk a magyar társadalom újjáépítése, A. Bp. 1944. Antiqua.
Miért harcolunk a jelen háborúban? Bp. 1941. Európai kiadóvállalat.
Miért kell a zsidók hatalmát letörni? Írta egy ébredő magyar. Bp. 1920. Ny.
Miért kellett Hollandiának a Szöv. oldalán beavatkozni a háborúba? 1942.
Miért kellett Hollandiának a szövetségesek oldalán beavatkozni a háborúba? 1942. H.k.ny.n.
Migend Dezső: Magyar honvéd a "Szovjetparadicsomban". '42.
Migray József A marxizmus csődje és a kivezető út... 1932 és 1935. Bp.
Migray József: Mit akar a magyar nemzeti szocializmus? Bp. 1936.
Mihály László: Presente! 1920-40. Olaszok a magyar igazságért.Bp. 1940. Magy Nemz. Szöv.
Mihály László: Presente! Olaszok a magyar igazságért. Bp. 1940. M. N. Sz.
Mihályfi Ákos dr.: Léleknevelés a nagy világégés után. Bp. 1919.
Mihályfi József: A veszprémi túszság története. Bp. 1920.
Mihelics Vid: Az olasz munkaalkotmány. Bp. 1927. Dunántúl.
Mihelics Vid: Az új Portugália. Bp. Franklin Társulat.
Mihelics Vid: Az új szociális állam. Bp. 1931. Szent István.
Mihelics, Vid: A szociális kérdés és a szocializmus. Bp. 1935.
Mikecz Ödön előadása: Az alkotmányreform.- br. Kaas Albert, Tasnádi Nagy András stb. felszólása. Bp. 1941. Egyetemi.
Miklóssy István: A szabadkőművesség önleleplezése. Bp. 1912.
Miklóssy István: Nemzetnevelés. Bp. 1919. Szent István Társ.
Mikós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp. 1937
Milotay István Új világ felé. 2 köt. Bp. 1933-1940. Stádium.
Milotay István Népi válság, népi Magyarország. Bp. 1944. Stádium.
Milotay István Tíz esztendő, cikkek, kortörténeti jegyzetek 1914-1924. Bp.
Milotay István: A függetlenség árnyékában. Bp. 1929. Stádium.
Mindent a hazáért! Turáni vadászok évkönyve 1941-42-43-44.
Mindent vissza- 1939. Szeged, 1939. (Délmagyarország ajándékkönyve.) Délmagyarország hírlap és nyomda váll. rt.
Mindszenti Bertalan: Szeresd a magyar katonát. Bp. 1939.
Mindszenty-Pehm József: Az édesanya. II. kötet.1942. Zalaegersz.
Misángyi Ottó dr.: Nemzeti önismeret és testnevelés. Bp. 1942.
Miskolczi Gyula: A győzelmes fasizmus. Klny. a M. Szemle 1932. évi decemberi számából. Bp. 1932. A szerző.
Miskolczy Ágost dr.: Szemben a forradalom arcvonalával. Bp. 1932. Ath.
Miskolczy Ágoston A főtárgyalás elnöke. Klny. a Jogállam 1934. évi szept-okt. számából. A szerző.
Miskolczy Ágoston A modern államvédelem. Bp. 1935. A szerző.
Miskolczy Ágoston: Politikai szabadság és büntetőjog. Bp. 1930.
Mit akar a szovjet? Miért küzd a magyar? Nyomda és kiadó nélkül.
Mit kell tudni a Baross szövetségről? (Új levonat) Bp. 1941.
Mit kell tudni a kereskedőnek a zsidótörvényről. Pécs, 1939.
Mit tett a keresztény Városháza Budapesten 10 év alatt. Bp. 1930.
Mithchell Lebbens: Ninocska. Bp. Hajnal.
Mizse János: Mit ad a diktatúra a parasztságnak. Bp. Korunk Sz.
Molnár Ákos dr.: Hitleri árjatörvények teljes szövege és magyarázata. Bp. 1938. A szerző.
Molnár Dezső, marcsamagyari A zsidóság belszervezete a Talmud tükrében. Bp. 1939.
Molnár Dezső, marcsamagyari: Nemzetnevelés. Bp. 1942.
Molnár Ferenc: A Dohány-utca és Körút sarok. Bp. 1943.
Molnár Ferenc: Partizánfront. Bp. 1943. Gárdos.
Molnár Félix: Rabságom története. Bp. 1925. Stephaneum.
Molnár Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájában. 1925.
Molnár János: Trianon okai és következményei. Bp. 1937.
Molnár Jenő: A 133 napos bolsevista rémuralom. Bp. 1919. Kultúra.
Molnár-Berkó: Kié a népességi és nyersanyagfölény? Bp. Stádium.
Monostori Béla: Front mögött. Képek a partizánháborúból. Bp. 1939. Élet.
Moravec Manó: Elárultak bennünket. Bp. Centrum. 1940.
Moravecz Manó: Elárultak bennünket. Bp. 1940. Centrum.
Morgan, George: A convoy. Bp. Tokay István.
Morin: A tisztelt szovjet. Bp. 1919. Üzlet kiad.
Morvay Gyula: Falu a havasok alatt. Bp. Athenaeum.
Moss, Geoffrey: Édes paprika. Ford.: Vitalis B. Bp. 1925. Stádium.
Mozgalmi tudósító (nyilas p. szervezetvezetők részére). Bp. 1943.
Mónos Ferenc: Boszorkányszállás. Bp. 1942. Stádium.
Móra László: XX. század. Versek. Bp. 1939. Szerző.
Móricz Béla, técsoi: Kárpátalja hősei. Bp. 1939. Vitézi Rend.
Mósa József: Hajh- Erdélyország. Bp. 1928. Budapesti Hírlap.
Muckermann Frigyes: A földművesek sorsa Szovjetoroszországban. 1938.
Működési Tervezet a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja számára. 1938.
Munka a győzelem kulcsa. Az európai munkapotenciál. K.ny.n.
Munka alkotmánya Olaszországban, A. (Bencs Z.) Stádium.
Munka és a munkarendszer, A. Bp. 1940. Nyilaskeresztes Párt.
Munka és munkarendszer. (Nyilas p. orsz. üzemszerv. oszt.) Bp. 1944. C.
Munkaállam üzemalkotmánya és munkavédelme. Bp.
Munkács üzen. Brosura. é. ny. n.
Munter, Hans: Miért áll a német munkás Hitler Adolf mellett? Berlin, 1941.
Muravsky, Erich: Villámháború Nyugaton. Ford.: Barabás Emil. Bp. 1941.
Murgács Kálmán Szívem szava. Bp. 1942. Gyöngyösi.
Murgács Kálmán: Öt vidám monológ elemi iskolások számára. Bp. 1939.
Murgács Kálmán: Születésnap. Ifjúsági színjáték egy felvonásban. Bp. Kókay
Mussolini, Benito A fasizmus alapelvei. Debrecen, 1934. Bertók.
Mussolini, Benito A fasizmus doktrínája. Firenze, 1935. Vallecchi.
Mussolini, Benito A korporációs államról. Firenze, 1940. Vallecchi.
Mussolini, Benito Az új Olaszország ipari munkásaihoz.
Mussolini, Benito Brúnóval beszélgetek. Bp. 1942. Centrum.
Mussolini, Benito Győzelemig. A Duce 1942. dec. 3-án tartott beszéde. 1943.
Mussolini, Benito Négy beszéd. Róma. 1935. Laboremus.
Mussolini, Benito Válogatott beszédei. Ford.: Zichy R.-né. Bp, 1927. M. Ir.
Mussolini, Benito gondolatai. Előszó: Bethlen István gr. Bp. 1928. Elegius.
Mussolini, Benito: A korporatív államról. Bp. 1937. Arany J.
Mussolini, Benito: Arnaldo Mussolini élete. Bp. 1935. Franklin.
Mussolini, Vittorio: Légiháború Abesszíniában. Bp. Franklin.
Muthesius, V. Szén mint fegyver. Bp. 1942. Stádium.
Muthesius, V.: Európa önellátása.
Mühlfeith János: Héjjas-Prónay-Zadravetz emlékalbum. 1921.
Müller Lajos: Lehet-e keresztény ember szociáldemokrata? Bp.
Müller-Brandenburg: A német munkaszolgálat teljesítményei. Bp.
N. S. Gemeinschaft. Kraft durch Freude ismertetéséből. Kispest.
Nagy Ádám: Kun Béla Szibériában. Egy hadifogoly feljegyzései a diktátorról. Bp. 1919. Apostol. K. Sajtóvállalat rt.
Nagy Béla ifj. dr.: A zsidótörvény egyes kérdéseinek bírói gyakorlata. Bp. 1942. Feldmann F.
Nagy Elek dr. A nemzetek szövetsége mint a zsidó világuralom egyik eszköze. Bp. 1921. Szerző.
Nagy Elek dr. Jog és szabadkőművesség. Bp. 1936. Held.
Nagy Elek dr.: A demokrácia, a szabadkőművesség és a sajtó. Bp. 1937.
Nagy Ernő: A Duce ifjúsága. Bp. 1943. Athenaeum.
Nagy I. dr.: A szociális Olaszország. Renaissance.
Nagy István Mo. kapcsolatai a 2600 éves Japánnal. Bp. 1942.
Nagy István Suomi, az ezer tó országa. Bp. 1942. Turáni T.
Nagy István: Baromfi- és tojásexportunk zsidó kartell kezében. Wien. Gross und Klein.
Nagy István: Fasiszta világnézet. Balás Károly társadalmi politikájának ismertetése. Bp. 1925. Centrum.
Nagy Iván dr.: A külföldi magyar sajtó. Bp. 1943. M. Sajtótud. T.
Nagy Iván vit. A szociális Olaszország. Bp. 1935. Európa-Athenaeum.
Nagy Iván vit. Prága Moszkva kezében. Bp. 1936. Szerző.
Nagy Iván vit.: Nagy-Kelet-Ázsia. Hankiss János előszavával. 1943.
Nagy Iván-Mindszenti Béla: Felszabadulás naptára. 1944. Bp. A.
Nagy Iván: Nagy-Finnország. Pécs, 1932. Külügy Sz. 1942. márc.
Nagy József Trianoni rabszolgák. Bp. Held János kiad.
Nagy József Véreink a tengerentúlról. Bp. N. Kultúrszolgálat.
Nagy József: Bombázók Rosztov felett. Bp. 1943. Viktória.
Nagy József: Prohászka szocializmusa. Bp. 1940. Budai-Bernw.
Nagy Károly Újjászülető magyarság. Bp. 1944. Magy. Hird. Iroda.
Nagy Károly Gazdasági közig. a német nemz. szoc. rendszerében. Bp. 1941.
Nagy Károly dr.: Az alsólendvai forradalom. Zalaegerszeg, Szer.
Nagy Károly: A kapuvári ellenforradalom. Zalaegerszeg, 1929. Kakas.
Nagy Károly: Magyarság fegyverben. Bp. 1939. Vitézi Rend.
Nagy Mihály Sándor: Zadravecz püspök, a szegedi Kapisztrán. I-II. Bp. 1942. Helicon.
Nagy Olivér, sasvári: Kun Béláék rémuralmának története hiteles okmányok alapján. Bp. 1919. A Bolseviki elleni Liga. Heli.
Nagy Sándor: Álmodás (versek). Debrecen, 1926. M. Nemz. K.
Nagy Zoltán v.: Új magyar művészet.. Bp. 1941. Athenaeum.
Nagy per, A. Zsidókérdés. Bp. 1933. Soli deo Gloria kiad.
Nagymegyeri Nagy: Magyarság fegyverben.
Nagymihály Sándor: Horthy Miklós és a szegedi ellenforradalom. 1940.
Nagymihály Sándor: Szegedtől Kolozsvárig. Bp. Athenaeum.
Nagyobb ország- boldogabb magyar! 1935-39. (27, 34. o. Zsidókérdés.) Bp. 1935-39. Élet rt.
Naptár 1941. Magyar Élet Pártja értesítője. F. k.: Papp Sándor.
Naptár 1943. Magyar Élet Pártja.
Natkó Gy.: Mi lesz az angol gyarmatokkal? Bp.
Nádas Zoltán: Iránytű a katolikus sajtóapostolok számára. 1941.
Nádasdy Béla: Az igazságos békéért, így vagy úgy. Bp. 1940. Athenaeum.
Nádor Béla: Propagandaháború. Bp. 1941. Athenaeum.
Nemzet akaratának pártja. (2. sz. körlevél.) Bp. 1936. Held.
Nemzethuség Pártjának Szervezeti szabályai és ügyrendje. Sopron, 1940.
Nemzeti Egység Pártja. Szervezeti szabályok. Bp. 1933. Stád.
Nemzeti Egység országos szervezete. Bp. 1935. Stádium.
Nemzeti Fasiszta Párt. Firenze, 1937. Valecchi.
Nemzeti Munkaközpont Vendégforgalmi Évkönyve 1941-42.évre
Nemzeti Munkaközpont célja, tervezete, munkája, A. I-III. k.
Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Szerk. U. a. Bp. 1944. Szent Imre.
Nemzeti kereskedelmünk és iparunk. Szerk.: Mester Kálmán. 1943. Rák.
Nemzeti szocialisták könyve, A. A böszörményi mozgalom lényege. 1935.
Nemzeti szocializmus, Magyar. Kispest, 1936. Prokker A.
Nemzeti tömörülés pártja. Talpra magyar! Bp. Held.
Nemzetiség szervezése "Német ifjúság", A. A m.-i németek ifjúsági szerv. alapszab. Bp. 1942. Sár.
Nemzetiség szervezése. Bp. 1938. Nemzeti Szoc. Magy. Párt.
Nemzetiszocialista Káté. IV. Nemzetnevelés. Előszót írta Fiala Ferenc. Zárszót írta Bagossy Zoltán. Bp. 1940. Borbíró Hugó. Nyilaskeresztes Füzetek, 4. sz.
Nemzetiszocialista Magyar Munkáspárt. Kiáltvány. Bp. 1935. Centrum.
Nemzetiszocialista káté. Írta U. a. II. rész. Bp. 1941. Centrum.
Nemzetiszocialista káté. Írta: dr. T. L., Fiala Ferenc előszav. Bp. 1939-41.
Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A U. a. 2. kiadás. Bp. 1939. Held.
Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A U. a. Bp. 1939. Centrum.
Nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei, A. Bp. 1938. Centrum.
Nemzetiszocialista munkaállam üzemalkotmánya és munkásvédelme.'39.
Nemzetnevelés. Előszó: Fiala Ferenc. Bp. 1938. Hollósi.
Nemzetőr: A revízió igazi útja. Bp.
Nemzetség szervezése. Bp. 1938. Nemzetiszocialista magyar párt.
Nemzetvédelem, Országvédelem. Bp. 1943. O. Nemzetvéd. Sz.
Nemzetvédelem- Országvédelem. Szerk.: v. Magasházy L., v. Faragó E., Kováts T., Bartos D. dr., Nagy L. Bp. 1943.
Nemzetvédelmi előadások I. füzet. M. kir. honv. vezérkar főnöke. Bp. 1942. Kir. magy. Egyetemi nyomda.
Neptun. (Képek az angol hajóhad elsüllyesztéséről.) Bp. 1944.
Nervetto, R. Luigi: A Palazzo Veneziától a Gran Sassóig. Bp. 1943.Stád.
Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz éve története. Bp. 1940. Stádium.
Német birodalmi kormánynak 1940. évi máj. 9-én a belga királyi és a németalföldi királyi korm.-hoz int. emlékirata,A.1940.
Német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata, A. Bp. 1940. Stádium.
Német győzelmek titka, A. Bp. 1942. Das schaffende Ungarn.
Német haderő főparancsnokság hivatalos kiadása nyomán. Tízparancsolat Oroszországban. Irányelvek a magyar csapatok szovjetoroszországi magatartására. V. Szucs.
Németh B. dr.-v. Kincsesy E. dr.-Kofalusi I. dr.: Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyujt. és gyakorlati kézikönyve. Bp. 1941. Társadalmi K.
Németh István: Kötelességek. Nemz.szoc. röpirat. Bp. 1941.
Németh Lajos vit.: Japán katonai helyzete 1942 végén. Pécs 1943. Pécsi E.
Némethy Béla dr.: Hol vagy magyar Hitler? Bp. 1932. Lehel.
Nép nép után. Bolsevista népgyilkosságok. Bp. 1944. Centrum.
Nincs kibúvó! Berlin.
Norvég hadjárat. Hősköltemény, 24 lap., képekkel fűzve. Bp. Stádium.
Nógrádi vitézek naptára 1944. Balassagyarmat, 1944. Nógrádi V.
Női Honvédelmi Munkaszolgálat. Finn füzetek.
Nyakszirtlövés. (A katyni halálerdő.) Bp. Centrum.
Nyári Pál: Isten fegyverei. Pécs, Rákóczi ny. rt.
Nyáry Iván: Bolgár hősök, örök katonák. Bp. 1944. Magy. Hird. Iroda.
Nyáry László: Kegyelmes urak között a gyűjtőfogházban. Bp. 1936. Turul.
Nyékhegyi István Társadalom és a zsidóság. Bp.1943.
Nyékhegyi István: A Trianont előkészítő hazaárulások leleplezése
Nyilas Áfium-Vörös maszlag. Kassa, 1939. Ifj. Rácz Kálmán k.
Nyilas Kalendárium. Szerk.: Fiala Ferenc. Bp. 1939. Összetartás.
Nyilas és nem-nyilas magyarokhoz. Turán f. I. sor. 4. sz. Bp. 1938.
Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei U. a. Bp. 1938. Reé. (Turán Füzetek I.)
Nyilas és nemnyilas magyarokhoz! Túrmezei. Bp. Csernai.
Nyilas évkönyv, 1941. Szerk.: Rajkay L. Bp. 1940. Könyv- és L.
Nyilas könyv 1940-41. Nyilas kiadó. Bp. 1940.
Nyilas roham. Röpirat. é. n.
Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi Tájékoztató szerv.vez. és tiszt.vis. r. 1940.
Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi hírek, szerv.vez és tiszt.vis. r. Bp. 1940.
Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi közlemények szerv.vez. és tiszt.vis. r. 1940.
Nyilaskeresztes Párt Mozgalmi tudósító szerv.vez. és tiszt.vis. r. Bp. 1940.
Nyilaskeresztes Párt Pártközlemények szerv.vez. és tiszt.vis. r. Bp. 1940.
Nyilaskeresztes Párt Szervezeti szabályzat. Bp. 1943. Held.
Nyilaskeresztes Párt Tájékoztató közlemények. Bp. 1940. Nyilasker. Párt or.
Nyilaskeresztes Párt országépítő programmja. Bp. Kellner. 1939.
Nyilaskeresztes Párt célkitűzései. Nyilask. P. Hung. Mozg. 1944.
Nyilaskeresztes Párt propagandaosztálya. Csia S. beszéde. 1944.
Nyilaskeresztes Párt. Mozgalmi értesítő. Bp. 1940. Budai-Bernwallner.
Nyilaskeresztes Párt: Honvédek. Bp. 1944. Athenaeum.
Nyilaskeresztes Párt: Magyar Tisztek. Bp. 1944. Athenaeum.
Nyilaskeresztes irányelvek. Bp. 1940. Hornyánszky.
Nyilaskeresztes program. Bp. Nyilaskeresztes K. 1. sz.
Nyiri László: Hatszázmillió ember harca. Bp. 1940. Tolnai.
Nyiry Gyula Az októberi forradalom demokráciája. Bp. 1926. Hornyánszky.
Nyiry Gyula: Hogyan készítette elő a Károlyi-kormány a proletárdiktatúrát.
Nyiry László, székelyhidi Partizánháború. Bp. 1942. Stádium.
Nyiry László, székelyhidi Történelmi igazságszolgáltatás 1938-41. Bp.1942.
Nyiry László, székelyhidi Világháború 1940-ben. Bp. 1940. Tolnai.
Nyiry László, székelyhidi: Hadigépek ezrei Anglia ellen. Bp. 1940. Tolnai.
Nyisztor Zoltán Magyar Góg. Bp. Korda.
Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és művészete. Bp. 1941.
Nyílt parancs: Nyilaskeresztes P., Andrássy-út 60. Bp. 1944.
Nyíri László, székhelyi: Történelmi igazságszolgáltatás. 1938. Bp. 1941. Országos Közm. Tanács.
Oberlindober, Hans: Tizenkét év harca. Bp. 1941. Centrum.
Objectivicus: Nincs többé antiszemitizmus. Bp. 1941. Hollósy J.
Okmánygyűjtemény a német-lengyel viszály utolsó fázisához.
Okolicsányi László dr.: A magyar belpolitika jövője. Bp. 1920.
Olasz hadsereg, Az. Bp. 1940. Fórum.
Olasz légi haderő, Az. Bp. 1940. Fórum.
Olasz-abesszin konfliktus, Az. A népszövetséghez benyújtott olasz memorandum kivonata. Róma, 1935. Nov.
Olay Ferenc A magyar kultúra válságai. Bp. 1929. Légrády.
Olay Ferenc Mit tanítanak a románok! Bp. 1935. M.N.Szöv.
Olay Ferenc: A magyar művelődés kálváriája. Bp. 1930.
Olay Ferenc: Háborús felelősségünk. Bp. 1933. A szerző.
Oláh Ernő M. N. Szoc. Párt törekvéseinek erkölcsi alapjai. Mezőb., 1931.
Oláh Ernő: A hősies idealizmus útján. Mezőberény, 1931. Baltha.
Oláh György Őrvezetőből diktátor. Bp. 1935. Stádium.
Oláh György Egy kilépő naplója. Bp. 1941. Stádium.
Oláh György Görögtűz. Az ellenforradalom regénye. Bp. 1926. M. Irod. T.
Oláh György Lázadás a Tiszánál. Bp. 1933. Singer és Wolfner.
Oláh György: Jajkiáltás a Ruténföldről. Bp. 1928. A Magy. Nemz. Szöv. k.
Olivecrona: Anglia vagy Németország. Berlin, 1941. W. Greve.
Oppoltzer Béla: A kapitalizmus termelési rendszerének állítólagos válsága és a kommunizmus. Rákosp. 1932.
Orbán Ferenc: Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat. Bp. 1939.
Orbók Attila: Ki árulta el a hazát? Bp. 1919. Világirodalom.
Oriani, Alfredo: Az eszmék forradalma. Előszó: Mussolini. '38.
Oriani, Alfréd: Az eszmék forradalma. Előszó: Mussolini, B. 1939. M. Jog.
Orosz M.: A szervezés és annak jelentősége a nemz. szoc. államban. 1942.
Orosz v. nemes ditrói: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig.
Orsós Ferenc 1941. Bp. Stádium.
Orsós Ferenc 1942. Bp. Stádium.
Orsós Ferenc 1943. Bp. Stádium.
Orsós Ferenc A Mone elnökének beszéde a debr.-i Csaba B. E. 1941. évi nov. 22-én tartott emlékünnepén. Bp. 1942. Stephaneum.
Orsós Ferenc A házassági törv. fajvédelmi kieg. a felsőház előtt. Klny. 1941.
Orsós Ferenc Elnöki székfoglaló a MONE 1936. évi dec. 17-én tartott közgyűlésén.
Orsós Ferenc Előzetes beszámoló legutóbbi németországi utamról. 1941.
Orsós Ferenc Európa biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Bp.
Orsós Ferenc: A Mone elnökségének berlini látogatása. Bp. '40.
Orsós Ferenc: A magyarság jövő feladatai.Klny. Bp. 1940. Stephaneum.
Orsós Ferenc: Finnországi benyomások. Bp. 1939. Stephaneum.
Országos Katolikus Nagygyűlés, XXX. Bp. 1942. Actio Cath.
Országos Katolikus Nagygyűlés, XXXI. Bp. 1944. Actio Cath. (Tóth L. és Közi-Horváth J. beszédei miatt.)
Országos Magy. Színművészeti Akadémia 1941/42. tanévről szóló értesítője, Az. Bp. 1942. Jövo.
Országos Sajtótanács ügyrendje, Az. Bp. 1939. Stádium.
Ortutay Tivadar: Cseh világ a Kárpátokban. Ungvár, 1941. Szerző kiad.
Osdy Márton: Beszélgetés Katynról. Bp. 1944. Könyv- és Lapkiadó rt.
Ossendowski, Ferdinánd Ázsiai titok, ázsiai emberek. Bp. 1925. Franklin.
Ossendowski, Ferdinánd A sötét Kelet árnyéka. Bp. 1923. Franklin.
Ossendowski, Ferdinánd U. a. II. kiad. 1926.
Ossendowski, Ferdinánd: Istenek, emberek és állatok. Bp. 1925.
Ossendowsky: Lenin. Bp. 1930. Franklin.
Ottlik László A politikai rendszerek története. Bp. 1940. Magy. Szemle T.
Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Bp. 1922. Fran.
Ottlik László: A politikai rendszerek. Bp. 1939. Egyet.
Ottlik László: Bevezetés a politikába. Bp. 1944. Egyet.
Öhquist, Johannes: A Führer birodalma. Ford.: Kolosváry-Borcsa M. 1940.
Örmény Zoltán v.: Felderítő osztag előre! Veszprém, 1942. Egyházmegyei.
Östör András: A német munkásság szervezetei. Bp. 1942.
Ösz Béla dr.: Benes. Bp. 1941. Magy. Nem. Szöv.
Öt világrész harca. A Pesti Hírlap évkönyve 1943. Pesi H. Rt.
Ötéves terv, Az orosz Szovjet gazdasági offenzívája Európa ellen. Bp. 1931.
Őrsi, Pietro A gyermekvédelem Olaszországban. Róma, 1939.
Őrsi, Pietro: A mai Olaszország. Bp. 1933. Franklin.
Paál Jób: A száznapos szegedi kormány. Bp. 1919.
Padányi Gyula Jenő Őrségváltás. Bp. 1935. A szerző.
Padányi Gyula Jenő Nincs megállás. Bp. 1938. A szerző.
Padányi Gyula Jenő Szárazvám. Bp. 1931. Globus.
Padányi Gyula Jenő: Jégtörő. Bp. 1936. Mérnökök nyomdája.
Padányi V. Vörös vihar. Bp. 1943. Stádium.
Padányi V.: Összeomlás 1918-19. Az iglói géppuskások regénye. Szeged, 1942. Ablak.
Padányi-Tarjék: Egyetemes és magyar történet. Szeged, 1943. Szegedi Újn.
Pados Pál Csillagok a Don felett. Bp. 1943. Révai.
Pados Pál: A fehér halál országa. Bp. 1941. M. Népművelők T.
Pados Pál: Szovjetoroszország felett. Bp. 1942. Révai.
Pajzs Elemér: Salazár. Bp. 1942. Auróra.
Palatinus József A szabadkőművesség bűnei. Bp. 1938. Budai-Bernwallner.
Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. Bp.1921. E.K.N.L.
Palatinus József: Szabadkőművesek Magyarországon. 1944. Könyv- és L.
Palotay Dénes: Omszki túszok. Keszthely, 1942. Helikon.
Panait, Istrati Más fény felé. A Szovjet 1930-ban. Bp. 1932. Géniusz.
Panait, Istrati: Helytelen utakon. Bp. 1939. Géniusz.
Panajoth Gyula: A bolsevikiek országa. Bp. 1921. Váci fegyint.
Pap József: A fasizmus vezéreszméi. Bp. 1937. Jogállam.
Pap László: Mussolini élete. Bp. 1941.
Papini, Giovanni Az én Itáliám. Bp. 1940. Athenaeum.
Papini, Giovanni: A mi háborúnk. Bp. 1941. Fórum, Magyar-Olasz Szemle.
Papini, Giovanni: Gog. Bp. 1934. Vigilia.
Papp Gyula: Miénk a híd. Bp. 1943.
Papp István: A finn példa. Bp. 1942. Stephaneum.
Papp István: Finnország. Bp. 1938. Magyar Szemle Társ.
Papp Jenő: Krónikák könyve. Bp. 1942. Múzsa könyvkiadó v.
Papp Zoltán, F.: Egy nép újjászületése 1918-41. Bp. 1944. Centrum.
Paradicsom vagy pokol? Megrázó képek a szovjetből. Bp.
Pataky Géza: Ég és föld között. Bp. 1942. Stádium.
Patek: Üzen egy nemzedék. Bp.
Pater István: A mi Kapisztránunk a forradalmi években. Szeged, 1920. Juhász István kiadása.
Patkó Olivér, Eberhardi: Nem veszett el Magyarország sohasem. Sarkad, 1935.. A szerző.
Paulay Gyula dr.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc. 1939. Franklin.
Pavelics, Ante: A forradalom leánya. Ford.: P. Tarczay Gizella. Bp. 1944.
Pavolini, Alessandro: Toscanai felhők. Bp. Stádium.
Payr Hugó: József királyi herceg. Bp. Szerző.
Pazár Zoltán dr.: Versek. Bp. 1942. Mérnökök nyomdája.
Pákozdy Ferenc: Förgetegben. Hódm.v.hely, 1943. Ladányi.
Pálffy Cézárok, pápák és Mussolini Rómája. Bp.1938. Élet.
Pálffy László gr.: A kormány kivételes hatalma. Bp. 1912. Griff.
Pálffy: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság.
Pálfy Fidél: Pillanatfelvételek, nagy korok fordulása küszöbén. Magyaróvár.
Pálos Károly dr.: Szociális igazságot! Szombathely, 1937. A szer.
Pánkov-Kaprovszky-Orlovszky: Magyarország-Bulgária.1943.
Párt és állam. A m. nemz.szoc. párt politikája. Összeáll. Hubay K. Bp. 1944.
Pártközlemények. Nyilaskeresztes Párt. Bp. 1940. Budai-Bernwallner.
Páthy Kálmán: Érik a győzelem. Bp. 1942. Centrum.
Pázmány Ödön dr.-Lukász Alfonz dr.1943.Pehm József: Az édesanya. I. kötet. Zalaegerszeg, 1940. Zrínyi ny.
Pázmány Ödön dr.-Lukász Alfonz dr.: A m. kir. posta jogász és mérnök tisztviselői orsz. egyesületének története. 1918-43. Bp.
Pázmány Ödön és Lukász Alfonz: A magy. kir. posta- és mérnöktisztv. o. e. tört. 1918-43. Bp. 1943.
Pekár Gyula: Danton. Bp. 1920.
Peleskey Ferenc: A nemzeti egység trilógiája. Pápa, 1935. A szer.
Penn-Penkov-Kiprovszky és Orlovszky D.: Magyarország-Bulgária. Bp. 1943. Orlovszky D. kiadása.
Perényi Zsigmond bárónak, a M. Nemzeti Szöv. orsz. elnökének Bp-en, 1935. XI. 26-án a szövetség közgyűlésén tartott beszéde.
Perneczky Béla: Koreszméink. Bp. 1943. Egyetemi.
Pesthy Jenő: A bolsevizmus rémnapjaiból. Bp. 1921. Apostol.
Pesti Újság évkönyve 1943. Stádium Rt.
Pesti Újság kalendáriuma 1941-42-43. Szerk.: Fiala F. Bp. 1941-43. Horny.
Pesti Daloskönyv. Filmdalok. Bp. Nyárádi.
Pesti Hírlap évkönyve 1943. Bp. 1943. Pesti Hírlap Rt.
Pethes László dr., kechkeméthi: A Szarmát Alföld történelme és néprajza. Szovjet-Oroszország feldarabolása. Nagyvárad.
Pethő Sándor: Világostól Trianonig. Bp. 1925. Enciklopédia Rt.
Petressné Olaszliszkai Liszkay Anna: Köszöntünk Erdély! Köszöntünk Délvidék! Kispest, Bánsági ny.
Petz Lajos Felpéczi dr.: Győr város zenei élete. Győr, 1930.
Péchy Henrik dr. A történelmi hullámelmélet és a tört. jövő kiszámítása. Bp.
Péchy Henrik dr.: A m. nemz. szoc. politikai és gazd. programmja. Bp. 1937.
Példázat a zsidó erkölcsről. Ford.: Wiesel Károly. Kispest, 1941. Fischhof.
Péthy Kálmán: Érik a győzelem. Bp. 1942. Centrum.
Pflug, Hans: A német birod. autóutak, számos ered. fényképpel. Bp. 1941.
Picht, Werner Az illúziók vége. A nyugati hadjárat. Bp. 1942. Stádium.
Picht, Werner Katona ember. Bp. 1941. Centrum.
Picht, Werner: A német nagyvezérkar jelenti. Bp. 1940. Kókai.
Pikáli József: Ének a villámháborúból. Szenc, 1943. Szerző kiad.
Pilch Jenő: Horthy Miklós. Bp. 1928. Athenaeum.
Pilisi József: A zsidó. Bp.-Debrecen, 1938. Beke.
Pini, Giorgio: Mussolini. Ford.: Widmar A. Bp. 1940. Athenaeum.
Pirovich Lajos A harmadik birodalom tükre. Bp. 1934. Medika.
Pirovich Lajos: Az új eszmék rugói. Bp. 1940. Szerző kiad.
Podmaniczky György br.: Az őszirózsás "forradalom" a bp.-i honvéd huszár kaszárnyájában. Bp.
Podrabszky-Ince: Mussolini gazdasági eredményei. Bp. 1938. Mérnökök.
Poén: Egy színmagyar város szenvedése szerb megszállás alatt. Bp. 1919.
Pohárnok Jenő: A győzelem útja. (Színpadi játék.) Bp. Actio C.
Polzovics Iván: A nemzetiszocializmus államfője. Bp. 1936. Magy. Közig.
Poncins, Leon de: A forradalom titkos erői. Bp. 1939. Stádium.
Pongrácz István: Ép testben, ép lelket! Bp. 1943. Könyvnyomda.
Pongrácz Jenő dr.- A vegyesházasságról és a fajvédelemről szóló törvény. '41
Pongrácz Jenő dr.- A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc. Bp. 1939. Szerző.
Pongrácz Jenő dr.: A zsidótörvény 1939.IV. tc. és végrehajtási rendeletei. Bp. 1942. Szerző.
Poór Miklós: Huszárok Keleten. (Frontregény.) Bp. 1942. Szemes.
Poór Miklós: Riadó Japánban. Frontregény. Bp. 1942. Szemes.
Popoff Mihály: Az orosz lélek. Debrecen, 1938. Bertók Lajos.
Popovics József: Harc egy falat kenyérért. Timisoara, 1935. A szer.
Popper József: Mai Szovjetoroszország. Bp. 1929. Világirod.
Posta Péter dr.: Ellenfeleink. Bp. Könyv- és Lapkiadó rt.
Posta Péter: Az új munkaállam megalapozása. Bp. 1941. Magy.
Postha Vilmos és Kriston József: Legénységi hadinaplók. Bp. 1942.Vitézi R.
Postha Vilmos: Élményeim a Szovjetoroszország elleni hadjáratban. Bp. Vit.
Pozzi, Henri A háború bűnösei. Bp.
Pozzi, Henri Századunk bűnösei. Bp. 1936. Arany J..
Pozzi, Henri: A háború visszatér... Bp. 1934. Marjay F. kiadása.
Pöndör Frigyes: A turanizmus ismertetése. Bp. 1936. A szerző.
Preszly Loránd Népek és gépek háborúja. Bp. 1941. Tolnai.
Preszly Loránd dr.: Ők ketten. Bp. 1943. Athenaeum.
Preszly Loránd: Az élet útja. Szeged, 1932. Városi ny.
Prien, G.: Életutam Scapa Flowig. Bp. Stádium.
Pro Patria. Bp. 1940. M. Jogász Sportegylet.
Pro Patria. Bp. 1943. M. Jogász Sportegylet.
Prohászka Ottokár Soliloquia. Bp. 1929. Szt. István T.
Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Esztergom, 1903, 1906. 4. k. 1925. 5. k. 1928. 6. k. 1935. Bp. Szt. István.
Prohászka Ottokár: Iránytű. Bp. 1930. Szt. István T.
Próbacsendőrök tankönyve. Büntető.t.k. II. Bp. 1941. M.K.B.m.
Próbacsendőrök tankönyve. Illetményszab. IV. 1941. M.K.B.m.
Próbacsendőrök tankönyve. M. történelem. Bp. 1941. M.K.B.m.
Próbacsendőrök tankönyve. Szolg szab. I. Bp. 1941. M. K. B.m.
Puky Endre dr. beszédei: Húsz év után. Bp. 1939. A szerző.
Puntila, R. A.: Bajtársi szellem a finn társ. egységének alapja. 1943.
Pupulus: Utópia. Az erősek világállama. Zsidó ábrándok paródiája. Bp.1938.
Puskás Lajos dr.: Az új olasz ember. Bp. 1936. Egyetemi.
Quo vadis Hungária? Fajvéd. könyvsorozat. Bp. 1937. Nemz. Élet.
Rab Gusztáv: Belvedere. Bp. Singer és Wolfner.
Rachmanova, A. A bécsi tejesasszony. Bp. Dante.
Rachmanova, A. A család halála. Bp. Centrum.
Rachmanova, A. Gyermekkorom. Bp. 1935. Dante.
Rachmanova, A. Házasság a vörös viharban. Bp. 1934. Dante.
Rachmanova, A. Irgalom. Bp. 1936.
Rachmanova, A. Naplója. Bp. Dante.
Rachmanova, A. Szerelem, cseka, halál. Bp. 1934. Dante.
Rachmanova, A.: Paradicsom, vagy pokol. Bp. Centrum.
Raczkó Lajos: A légierők haditudósítói jelentik. Bp. 1942. Stádium.
Rada Tibor: Kivételek a zsidótörvény alól és azok igazolása. '39
Radványi Kálmán: Az igazságtól nem kell félni. Bp. 1941. Athen.
Raffay Sándor: A zsidókérdés története. Bp. 1941. Egyetemi ny.
Railo, Lino: Tavaszi eső. Bp. 1944. Kultúra.
Rajcsányi László: Horthy István album. Bp. 1944. Athenaeum.
Rajniss F.-Trettina J.-Mandorff E.-Ecsey T. előadásai. A magyar értelmiség válsága. Bp. 1931. Egyetemi ny.
Rajniss Ferenc: A jobb magyar életért- cikkeiből. Bp. 1936. Kertész.
Rajniss Ferenc: Nyílt levél gr. Teleky Pál m. kir. miniszterelnök úrhoz... Bp. 1941. Centrum.
Rakáts Lajos: A vulkán. Bp. 1943. Centrum.
Rakáts Lajos: Szovjet fogságban. F. k.: Váradi L. M.K.Honvéd H
Rand, Ayn: Fogoly lelkek. Bp. Magyary Könyvk.
Ratkóczy Tibor: Abesszínia új arca. Bp. 1940. Stádium.
Rácz E.: A német győzelmek titka. Bp. 1940. Egyet.
Rácz István: Karjalában harcoltam. Bp. 1944. Turul.
Ráday L. Ilonka: Margit. Bp. Makkay Zoltán kiadása.
Rákosi Zoltán, illyefalvi: Az égő szív. Bp. 1938. Egyetemi ny.
Rákóczi Béla: Közüzemi alkalmazottak zsebkönyve 1944. Bp.
Ráttkay R. Kálmán A szovjet tervgazdaság mai állása. Bp. 1933. Hajdu.
Ráttkay R. Kálmán Aki megmentette Európát. Bp. 1940. Centrum.
Ráttkay R. Kálmán Modern országépítés. Bp. 1936. Hajdu.
Ráttkay R. Kálmán: Európa és Mo. a nemzeti szocializmus útján. Bp.
Rátz István: Karjalában harcoltam. Bp. 1944. Turul.
Reed, Douglas: Kiválasztott nép-e a zsidó? Bp. 1944. Bethlen.
Reformnemzedék programja, A. Bp. 1936. Centrum.
Reformnemzedék programja. Bp. 1936. Centrum.
Regős Ferenc: Az olasz korporatív állam érdek- és társ.védő intézm. 1939.
Reichert, F. dr.: Franciaország mint Anglia zsoldos katonája. A német információs szolgálat kiadása.
Reinhard, Frank: Anglia uralma Indiában. Bp. Stádium.
Reiszenberger Ottó: Vörös Európa? Bp. 1940. M. T. I.
Rektor János: A feltámadás reményében. Miskolc, 1936.
Renner, Werner: A nemzetiszocializmus népjóléti szerv. B.1943.
Rentorff, F. M.: A slum. Nyomortanyák Angliában. Bp. 1941. Pfeifer.
Reventlow, Erns gr.: Nemzeti szocializmus az új Németo.-ban. M.óvár. 1933.
Rezessy Zoltán A harmadik birodalom politikai és társadalmi rajza. 1938.
Rezessy Zoltán: A harmadik birodalom kultúrképe. Bp. 1939. Főv. K.
Réthey Ferencné dr.: A revízió nagyasszonya.
Révai Mór Jánosné: 1918-19.
Révay József: Gömbös Gyula élete és politikája.Bp. 1934. Frank.
Révey István gr.: A belvederi magyar-szlovák határ. Bp. 1941. Athen.
Rézler Kornél: Kapitalista világrend vagy bolsevizmus? Bp. 1931. Steph.
Ribbentrop, Joachim von Bp. 1940. Klny. a Pester Lloydból. Pesti Lloyd.
Ribbentrop, Joachim von Európa szabadságharca. Bp. 1941. Centrum.
Ribbentrop, Joachim von beszéde a háromhatalmi egyezmény 2. évford. 1943. dec. 12-én Bp. C.
Ribbentrop, Joachim von- beszéde Berlinben 1941. nov. 26-án. Bp. 1941.
Ribbentrop, Joachim von: Danzigi beszéde 1939. okt. 24-én. Bp. 1939.
Richter Jenő: A kommunizmus bukása. Bp. 1919. Helios.
Rimaszombat és vidéke keresztény iparos és kereskedő tagjainak 1941-42-43. évi névjegyzéke. Rimaszombat, 1943.
Risztánovics István: A mezőgazdasági termelés fokozására irányuló törekvések a Harmadik Birodalomban. Bp. 1942.
Ritter, Gaston: A zsidóság és az Antikrisztus árnyéka. Pozsony, 1944.
Ritzky Katalin: A fasiszta Olaszország önellátási törekvései ipari és gazdasági téren. Bp. 1943. Held.
Rodionov Iván: Kornilov hadjárata, nem mese, hanem valóság. Bp. 1927.
Rodionov, Iván: Nincs kegyelem. 1-2. k. Bp. 1929. Stádium.
Roelli: Emigránsok. Bp. 1940. Centrum.
Rohan Károly Antal: Európa jövője. Bp. 1944. Sylvester.
Rohden Péter Richárd: A francia politika felemelkedése és alkonya. 1941.
Rohling Ágoston U. a. Ford. F. Gy. Gyula, 1939. Dürer.
Rohling Ágoston U. a. Ford. és kiad. Luzsénszky Alfonz. Bp. 1940. Mérnökök.
Rohling Ágoston: A talmudzsidó. Eger, 1882. Szelcsányi G.
Rolla Margit: Utazás a háborús Finnországban. I-II. Bp. 1943.
Rommel Ervin, Afrika hőse. Részletes adat. alapján össz. saját tisztjei. 1942.
Rommel vezértábornagy: Gyalogság előre. Bp. 1943. Danubia.
Rongyos gárda harcai, A. Írta egy Rongyos. Bp. 1939. Stephaneum.
Roósz József ifj. Földreform vagy parasztpolitika. Bp. 1941. Centrum.
Roósz József ifj. Kapitalizmus vagy kommunizmus. Bp.
Roósz József ifj. Pénz vagy becsület. A kamatrabszolgaság megtörése.1936.
Roósz József ifj.: Általános párt- és államépítési irányelvek. Bp. 1941. Turul.
Rosenberg, Alfréd: Zsidókérdés világprobléma. Bp. 1944. Centrum.
Rostás József: Gyozni kell. 1-2. k. Kolozsvár, 1943. Lengyel.
Rostkowicz Artur: Debrecen vörösre mázoltan. Debrecen, 1931.
Rosztoczy Ernő: Tájékoztató a m. kir. honvédorvosok által végzett fajkutatások eredményeiről. Bp. 1942. Korda.
Róna Lajos: Harminc év az újságíró-pályán. I/III. Bp. 1930. Szerző kiad.
Rónay Károly, esgyáni: A tóra és népe. Bp. 1929. Held.
Rónás József vit: Erdélyünk és honvédségünk. Bp. 1942. Vitézi R. Z. csop.
Rózsa József: Erdély üzen. Nagyvárad. Szerző.
Rózsás József: Új magyar vártán. 1-2. k. Bp. 1945. Stádium.
Röck Gyula A krisztianista párt vezérelvei. Bp. Krisztianista p.
Röck Gyula A magánjog és a magántulajdon. Bp. Kókai Lajos.
Röck Gyula Dániel jövendölése, a világ vége és a zsidó jövője korunk látószögéből. Bp. Kókai Lajos.
Röck Gyula Irodalom és művészet. Bp. Krisztianista Nemzeti Szoc. csoport.
Röck Gyula Krisztianizmus és nemzetiszocializmus. Bp. Nemzeti Szocialista Párt Krisztianista csoportja.
Röck Gyula: Dániel jövendölései. Bp. 1944. A szerző.
Rökk I.: A fasizmus eredete és fejlődése. Bp. Renaissance.
Rubint Dezső: Az összeomlás. 1918. Bp. 1922. Glóbus.
Rugonfalvi Kiss István: Út az élet felé. Debrecen, 1932.
Rugonfalvi Kiss István: A magyar nemzet hivatása. Ábrahám és S.
Rupp Róbert: A kitaszított munkás. Bp. 1941. Stádium.
Ryner-Mád Ferenc: Zsidó antiszemitizmus. Bp. 1939. Periszkóp-Hajnal.
Saád Béla: A Dunától a Donig 1942 nyarán. Bp. 1942. Stádium.
Saád Ferenc Hadak útján. Bp. 1941. Egyetemi.
Saád Ferenc Honvédelem-nevelés. Bp. 1943. O. Közokt. Tan.
Saád Ferenc Nevelőállam. Bp. 1942. Stádium.
Saád Ferenc Világnézeti és nemzetpolitikai feladatok a női nemzetvédelem terén. Bp. 1942. Pallas. Klny.
Saád Ferenc dr.: Nevelőállam. Stádium rt.
Saád Ferenc: A nagyváradi hadapródok. (Jaski István rajzaival.) Bp. Dr. Máthé Károly.
Saád Ferenc: A nő a honvédelem szolgálatában békében és háború idején. Bp. 1942. Pallas.
Saád Ferenc: Haramiák kezébe kerültünk. Bp. 1943. M. Népműv. Társ.
Saád Ferenc: Katonai nevelés. Pécs, 1940. Szerző. 2. k. 1940.
Sachs, Siegfried: A krími ejtőernyős. Bp. 1943. Viktória.
Sagittarius: Európa és Németország sorsa.
Sajgó Jenő: Az orosz ötéves gazdasági terv és a szovjet hadsereg.
Sajtó-káté. Gyakorlati útmutatás a katolikus sajtóterjesztés ügyében. Bp. Actio Catholica.
Sakharov: A cseh légiók Szibériában (Eckhard T. elősz.) 1932.
Salazar, Oliviera: Békés forradalom. Athenaeum. Bp. 1941.
Salló János vezetése alatt működő Nemzeti Front. Magyar Szocializmus. Bp. Nemzeti Front kiadása.
Salvarelli, Augustino: Itália története. Bp. 1942. Athenaeum.
Samassa János dr. gesztóci Naplómból II. 1920. A szerző.
Samassa János dr. gesztóci: Naplómból I. Bp. 1920. A szerző.
Saraja, Viljo: Megváltott ország. Élmények az 1939-40-es finn-orosz háborúról.Győr, 1941.
Sarfatti, M.: Mussolini élete. Bp. 1927. Egyet.
Sarló és kalapács árnyékában, A. M. nyelvű képes röpirat. é. n.
Sarolea: Szovjetoroszország. Bp. 1925. Stádium.
Sassi Nagy Lajos: A turanizmus mint nemzeti, faji és világeszme. Bp. 1942.
Sassy Nagy Lajos: A Turanizmus, mint nemzeti, faji és világeszme. Bp. 1918. Pátria.
Sándor Dénes: Moszkvai futár. Bp. 1942. Központi Sajtóvállalat.
Sántha-Drózdy: Ellenség a kapunk előtt. Bp. 1941. Budai-Bernwallner.
Sárdi Strehn Károly: Magyar nemzeti szocializmus. Kaposvár, 1935.
Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok a II. zsidótörvény évében a magyar vállalatoknál. Válasz Fenyő Miksának... Bp. 1939.
Sárga Ferenc: Megdöbbentő viszonyok. Bp. 1939. Szalay S.
Sávoly Lajos: Tavaszi felhők. Esztergom, 1923. Buzarovits
Scarfoglio, Carlo: Európa Anglia nélkül. Bp. 1940. Szerző.
Schadewald, Hans: Éhségzár Európa ellen. 1941.
Schaeffer, W. Anglia uralma Írországban. Bp. 1940. Pfeifer.
Schaeffer, W.: Háború asszonyok és gyermekek ellen. Bp. 1940. Stádium.
Schäffer István dr.: Liberalizmus, marxizmus, keresztény gazdasági rend. Bp. 1943. Könyv- és lapkiadó rt.
Schenke, Wolf: A sárgák háborúja. Bp. 1942. Révai.
Schirmer Ágost: A világzsidóság elleni harc állása jelenleg, módszerei és kilátásai. Bp. 1941.
Schmidt Imre Tanulmány az állam szoc. fejlődéséről a német nac.-ig. 1933.
Schmidt Imre: Korunk államalkotó eleme a népnemzet... Bp. 1933. Stádium.
Schmitz, Paul: Angol uralom a Nílus mentén. Bp. Pfeifer.
Schubert Ágost dr.: A királykérdés. (Törvényjavaslat az apostoli királyi hatalom szünetelő gyakorlásának újrafelvételéről.) Bp. 1937. Ger.
Schulcz József: Hitler és Sztálin között a liberalizmus romjain. Mezőberény, Baltha.
Schultz József N. Ütött a zsidó világuralom utolsó órája? Mezőberény,1937.
Schultz József N.: Nemzeti szocialista pártépítés. Az 1936. jan. 18-19-i m.o.
Schulze, H. G.: Nincs kibúvó.
Schuster, Walter: Pénzügyi csoda-e a német hadigazdaság. Berlin, 1941. Deutsche Zentraldruckerei.
Schwerin-Krosigk. L. gr.: Háborús pénzgazdálkodás. Bp. 1941. Sylvester.
Sebesfi László: Repülő hősök. Bp. 1942. Stádium.
Seeliger Emil: Hotel Sacher. Bp. Hajnak. (Zárszó miatt.)
Segédlet az alosztályparancsnokok számára. Bp. 1942. Athen.
Segíthet-e Amerika Anglián? Mi a blöff és mi a valóság. Bp. 1941.
Senex Studens: A középeurópai béke útja. Bp. 1933. Centrum.
Seppdnen, Unto: Az orosz határon. Bp. 1943. Béta.
Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények. Bp. 1939. Nyilas.
Sértő Kálmán Ilyen az élet. Bp. Turul Sajtóvállalat.
Sértő Kálmán Versei. Bevezetés: Fiala Ferenc. Bp. 1943. Centrum.
Sértő Kálmán: Aranykenyér. Bp. 1940. Centrum.
Sértő Kálmán: Esett a hó. (Versek.) Bp. 1939. Összetartás.
Sgardelli, Caesar, de: A haza szolgálatában. V. gróf Takách-Tolvay József előszavával. Bp. 1943.
Sheel, G. A.: A német diákság. Bp. 1943. Sylvester.
Siebert, Wolfgang: A német munkaalkotmány fejlődése és alapelvei. 1941.
Siilasvuo: Suossalmi. Bp. 1941. Vitézi R. Z. csop.
Siklay Dezső: Turul madár szállj. Bp. 1937. A szerző.
Siklóssy Pál: Szovjet álmok és valóságok. Bp. 1935. Révai.
Sillani, Tomaso: A fasizmus hadereje. Bp. 1940. Fórum.
Sima Ferenc: Süvít a nyíl. Bp. 1942. Centrum. (hirdetése miatt.)
Simándi Béla: A szovjetdiplomata. Bp. 1942. Népműv. T.
Simon Béla, Otrokocsi: Hazamegyünk. Mezőcsát. Keller Béla kiad.
Simon Ferenc: Az enyingi nyilasház.
Simoneit, Max: Szemelvények a német katonai irodalomból. Bp. 1943. Stád.
Simonyi Sándor dr.- Mi legyen a zsidókkal? Bp. 1822. Otthon.
Simonyi Sándor dr.: Potyorektól Számuely Tiborig... Kik tették tönkre Magyarországot? Bp. 1919. Horányszky.
Simonyi Vilmosné: Magyar sorsok. Szabadka, 1939. Simonyi V.
Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. Bp. 1942. Magyar Élet.
Sinzig, P.-P. Nagymányoky: Embersorsok a viharban. Bp. 1943.
Sion bölcseinek jegyzőkönyvei. A bolsevikiek bibliája. Bp. 1922. E.Ker.L.
Sipeki Balás Károly dr.: A világválság és magyar érdekek. Bp. 1943. Egyet.
Sipos Árpád v.: Székfoglaló. Dr. Szacsvay József: Emlékbeszéd. Bp. 1938. Dr. Filó János kiadása.
Sipos Kamilló: A szocializmus tarthatatlansága. Klny. a Szent Imre Egyesület évkönyvéből. Kolozsvár. 1911. A szerző.
Six Ferenc Alfréd: Az európai belháborúk és a jelenkor egyesülési háborúja. Német Külügyi Tudományos Intézet.
Six, F. A.: A világpolitika fejlődésének szakaszai. Bp. 1944. Franklin.
Slezák Lajos dr.: Német kodifikációs törekvések története, eszméi és jelen állása. Bp. Klny. a Gazdasági Jog III. 8. sz.
Solmi, A.: Itália feltámadása. Bp. 1927. Athenaeum.
Solymári: A magyar kibontakozás útja. Bp. 1937. Ladányi.
Somogyi Ferenc A vitézi nemzetté nevelés célja. Bp. 1943. Stád.
Somogyi Ferenc Zsidójogunk fejlődésének áttekintése. Pécs, 1938.
Somogyi Ferenc: Istenért-Hazáért. Bp. 1941. Korda.
Somogyi Géza: Közszállítási szabályzat módosított magyarázatos kiadása, különös tekintettel a zsidótörvényre. Bp.
Somogyi István: A szabadkőművesség igazi arca. Bp. 1929. Apostol.
Somogyi Zoltán A június 24-i ellenforradalom és a ludovikások. Bp. 1920.
Somogyi Zoltán: A rémuralom napjaiból. Bp. 1922. Pátria.
Somogyvári Gyula v. Virágzik a mandulafa. Bp. 1933. Singer és W.
Somogyvári Gyula v.: Kalendárium. Bp. 1943. Singer és W.
Somogyvári Gyula vit.: És Mihály harcolt. Bp. 1943. Singer és Wolfner.
Soós Károly, vitéz bádoki beszéde a Kormányzó Úr Őfőméltósága magas színe előtt a Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevonulásának 15. évfordulója alkalmából 1934.november 17-én. Bp. 1934. A szerző.
Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a Harmadik Birodalomban. 1941.
Soós-Anker: GPU. Bp. 1943.
Sopp, Frieda: A német leányifjúság munkaszolgálata. 1943.
Sopron-Csorna-Kapuvár-Fülek... a vörösdúlás nálunk. Sopron.
Spanyolországban így "virrad"! Közérdekű könyvek 1. é. n.
Sporn A.: B. 56. nem jelentkezik. Háborús regény. Bp. 1942. Sas.
Sréter István: Nem, nem, soha. Bp. 1927. Viktória.
Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában, krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. 1925. A szerző.
Stettner Tamás: Tizennégy év Kun Béla életéből. Bp. 1919. Egy.
Stocker Antal: A nagy per. Bp. 1920. Hírlap.
Stoddard, L.: Lázadás a civilizáció ellen. Bp. 1931. M. jog. egy.
Stollenberg, Georg: Gyozni vagy meghalni. Bp. 1941. Auróra.
Stolpa Józsefné Magyar Asszonyok N. Sz. Orsz. ügyv. elnökének berlini útjáról Sz.-ben megtartott eladása. 1943.
Stolpa Józsefné: Magyar Asszonyok. Nemz. Sz. Évk. 1943-44.
Stolte István Miklós: Szovjetoroszország az adatok tükrében. Bp. 1941.
Strohmayer, Kurt: Stukák. Bp. 1942. Kókai.
Strom, E.: Az állam és a gazdaság. Bp. 1941. Sylvester.
Stueve, Friedrich: Amiről a világ hallani sem akart. Berlin 1940. N. Inf. Sz.
Sugár Ottó: A termelés csődje Szovjet-Magyarországon. Bp. 1919.
Sulkovszky Zoltán: Tokiótól Ceylonig. Bp. 1942. Kókai.
Sulyok Imre: A tábortűz könyve. Bp. 1944. Attila.
Suomi. Finnország írásban és képekben. Helsinki.
Surányi Miklós: A csodavárók I-II. Bp. 1920. Singer és Wolfner.
Surányi Unger Tivadar dr., v.: Magyar jólét az új Középeurópában. Bp. 1939. Klny. a Közgazdasági Sz. 1939. 5-6. sz.
Suszter Roberto: Orosz bolsevizmus Európa ellen. Bp. 1943. Stádium.
Svaszta Gyula Élethalálharc a tőkeuralom ellen. Mezőberény. 1937. N.Sz.P.
Svaszta Gyula: A nemzeti szocializmus országútján. Mezőberény. 1936.
Synon: A moszkvai kém. Bp. 1941. Aesopus.
Szabados Mihály Magyarok hazatelepítése- Zsidók kivándoroltatása. 1942.
Szabados Mihály: Földbérlő és szövetkezeti mozg. és munkáskérdés Olaszországban. Bp. 1934.
Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc. végrehajtásának tárgy. kiadott 7720/1939. M.E.sz. rend. Léva, Bars Hont vm. '41.
Szabályrendelet a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc. végrehajtásának tárgyában kiadott 7720/1939. M. E. sz. rendelet 64.§-a alapján kiállított tanúsítványokért szedhető díjakról. Léva, 1941. Nyitrai és Társa.
Szabályrendelet a zsidók közéleti térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. tc. végrehajtása tárgyában. Szatm. 1942.
Szabó Gáspár: Leleplezett bolsevizmus. Bp. 1942. Orsz. Nemzetvédő Sz.
Szabó Géza: Őrségváltás. Pécs, 1939. Dunántúl, Egyet.
Szabó Imre nyirádi: Tábori repülőtér. Bp. 1944. Hárfa.
Szabó István v. Nép és kultúra. Bp. 1926. Délpest-vm. Vitézi Sz.
Szabó István v.: Politikai rágalmak és cáfolatok...? Bp. Földm. K
Szabó István: A zsidó baromfi és tojásexportkartell üzelmei. Wien, 1938.
Szabó J. Pius: Szent István családja. Hogyan védekezzünk a nemzetgyilkos idegen erők ellen? Bp. 1924.
Szabó János: ...a munkás kevés. Debrecen. Rom. kat. leánygimn.
Szabó László Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat. Bp. 1922. Ath.
Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. Bp. 1919. Athenaeum.
Szabó László: Irredenták. (Drámai költemény.) Bp. 1923. Bp-i H.
Szabó Mihály: A nemzetiszocialista magánjog alapelvei. Szeged, 1936.
Szabó Mihály: Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? 1938.
Szabó Miklós: A Harmadik Birodalom agrárpolitikája. Bp. 1934. Stephan.
Szabó Miklós: Kiev. 1943. Szerző.
Szabó Pál: Mi lett a szocializmusból. Bp. 1941. Stádium.
Szabó Sándor Lajos: Nemzeti munkaszolgálat. Eger, 1936. Érseki Líceum.
Szabó Zoltán dr.: A fajegészség, fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Bp. 1939. Stádium.
Szabó-Zaboretzky: A zsidók és a nemzsidók jogállása és jogviszonyai.
Szacsvay József dr.: A magyar élniakarás útján. Bp. 1931.
Szakáts Kálmán: A munka békéje Németországban. Bp. 1938. Szenkó.
Szalabasev, I. Ivanov: Most jöttem a Szovjetpokolból. Bp. Centrum.
Szalontai Gyula: Olaszok vezére, magyarok barátja. Bp. 1941. Egyetem.
Szamuelly Tibor élete és gaztettei. Bp. 1919. M. Kultúra.
Szathmáry R. A magyarországi kommunizmus. Bp. 1940. Hungária.
Szathmáry R.: Antibolsevista kiállítás a Pesti Vigadóban. Bp. 1941. Hung.
Szatmárhegyi Donát: Granicsárok éjszakája. Budafok, 1939. Sánta Gy. kiad.
Szatmáry István: Rákóczi földje visszatér. Bp. 1938. Singer és W
Szádeczky-Kardos Tibor: Horthy Miklós. Debrecen, 1941.
Szálasi Ferenc Út és cél. Bp.
Szálasi Ferenc Cél és követelések. Bp. 1935. Egyetem.
Szálasi Ferenc Hungarizmus. Bp.
Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. I. füzet. Bp. 1933.Egyet.
Számadó Ernő Miénk a holnap...! Bp. 1942. Szerző.
Számadó Ernő: És mégis győzünk! ... Bp. 1942. Szerző.
Számadó Ernő: Fegyvert s vitézt éneklek... Versek. Bp. 1941.
Szász Béla: Diktatúra és diktátorok. Bp. 1938. Rábaközi.
Szász Károly: Emlékezés a vörös uralomra. Bp. 1922. Franklin.
Szász Károly: Tisza István. Élet- és jellemrajzi vázlat. Bp. 1920.
Szász Lajos: Emlékbeszédek vit. jákfai Gömbös Gyuláról. Bp. 1943. Stád.
Szászhalmi József: Kommunista téboly. Vér és terror. Bp. 1928. Helios.
Szászhalmi: Vér és terror. (Kommunista téboly.)
Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. Szemelvények a hiv.német Fehérkönyvből. Bp. St.
Szeberényi Lajos, Zs.: A parasztság története a legrégibb időktől napjainkig. Bp. 1937. Gergely.
Szeberényi Lajos: Marxtól-Leninig. Békéscs., 1933. Ev. Egyh. kk.
Szeberthy János: Az új Európa és Magyarország. Bp. 1942. Szerző.
Szegedi keresztény m. címjegyzék, Szeged, 1938. M. N. Sz. P.
Szekeres János: Pusztaszeri gondolatok. Szeged, 1936. Új Nemz.
Szekeres László: Férfiak és tettek az új Olaszországban. 1925 és 1929.Encik.
Szekér M.: A világháborútól a nemzeti újjászületésig. Bp. 1936.
Szendrei László: Három kovács. Bp. 1942. Forrás.
Szendrey László: Most 25 éve... Emlékezés a vörös uralom borsodi áldozataira. Hejobába. A szerző.
Szenkis: Szuomi harca. 1939-40. Helsinki, 1941.
Szent István országa és a mai Magyarország. Bp. 1939. Actio Cath.
Szentesy Alfonz (Luzsénszky): Zsidóveszedelem, vagyis a Talmud magyarul. I.,II. A "Kereszt" k. Bp. U.a. Szeged, é.n.
Szentgyörgyi Kósa István: Van feltámadás. Az Orsz. Prot. Diákszövetség emlékkönyve. Bp. Prot. Diákszövetség.
Szentirmai Imre Izmusok és kráciák. Bp. 1940. Budai-Bernwaller.
Szentirmai Imre Problémák. Bp. 1942. Budai-Bernwaller.
Szentirmai Imre Te meg a többi. Bp. 1941. Budai-Bernwaller.
Szentirmai Imre Vezérek. Bp. 1941. Nyilaskeresztes Párt.
Szentirmai Imre: Tanácsok. 3. kiad. Bp. 1942. Budai-Bernwaller.
Szentirmay Imre: Tételes új magyar történet. 2. k. Bp. é. n.
Szentiványi Dezső: Bankdiktatúra és zsidókérdés. Bp. 1939. Centrum.
Szentkirályi József: A közvélemény előkészítése a háborúra Amerikában. Klny. a Külügyi Sz. 1942. 5. sz-ból. Pécs.
Szentkuthy (Dreschner) Pál: Mit olvas a Főv. Könyvt. közm. fiókjának közönsége? 1935.
Szentmiklósi István dr.: A házassági törvény egységes szerkezetben. Bp. 1942. Franklin Társulat.
Szentmiklósy István: A házasság a Harmadik Bir.-ban. Bp.1938
Szentpétery Béla: Osmagyar ugaron. Balassagyarmat, 1929. Szt I.T
Szeő Demeter: Zsidó vagyok. Bp. 1933. Bp.-i Hírlap rt.
Szepessy Orbán: Szocializmus, kommunizmus és társadalmi fejlődés. Miskolc, 1926. Magy. Jövő.
Szerényi Simon: Népbiztosok futása a frontról és még sok szenzációs leleplezés a kommün napjairól. Bp. 1919. Kátai A.
Székely Molnár Imre: Ég és pokol. Bp. 1942. Hajnal.
Székely Mózes: Kié az ország. Bp. 1944. Methosz.
Székely Sámuel: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért. 1919.
Székely Sándor István dr. és Khuen-Héderváry Károly: A II. zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása. Bp.'39.
Székely Sándor István dr.-Bródy Jenő dr.: A II. zsidótörvény és végrehajtási utasítás teljes hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Bp. 1939.
Székely Sándor István dr.: A II. zsidótörvény végrehajtási utasításának rendelkezései. Bp. 1939. Szerző.
Széll Ferenc: Emlékeim a hadifogságból. Veszprém, 1937. Fodor.
Széll Pál: Béke. Bp. 1936. Athenaeum.
Szigethy István: Út a magyar nemz. szoc. állam felé. Bp. 1940. Csokonai v.
Szigyártó Sándor Út a magyar nemzeti szoc. állam felé. Bp. Csokonai.
Szigyártó Sándor: Erdély kiált! Bp. Szerző kiad.
Sziklai János: Magyar revízió 1920-41-ig. Bp. 1942.
Szilas-Steff: Repülők felszállni. Bp. 1942. Révai.
Szilágyi Dénes: Nevelés nemzeti forradalomra. Vál. Bp. 1939.
Szilágyi Imre: Új magyar gazdaságpolitikát! Bp. 1936. Centrum.
Szilágyi László v. ákosfalvi: A Nagy-Bányai Horthy-család. '39.
Szilágyi Olivér: Háborúban- háborúról. 1943. Marosvásárhely. Turáni.
Szilágyi Zoltán: A mi Erdélyünk. Pomáz, 1939. Szerző.
Szilágyi Zoltán: A világmindenségről. I. rész. Fizika. Bp.1939. Máté.
Szilárd Andor: Így kell megoldani a zsidókérdést. Bp. 1939. Szer.
Szilárd János: A rongyosgárda apródjai. Bp. 1940. Athenaeum.
Szilicei Váradi Gyula A sátán karmaiban. Bp. 1937. M. Nemz. Könyv- és L.
Szilicei Váradi Gyula: Anglia és Izrael.
Szirmai Rezső: Riportok a Szovjet-Kaukázusról. Bp. 1937. Viktória.
Szirmai Tibor: Honpolgári, honvédelmi ismeretek. Bp. 1942.
Szirmay L. Árpád: A proletárdiktatúra tört. Nagyváradon. Bp. 1939. Korda.
Szitnyai Zoltán Ember nélkül. Bp. 1940. Athenaeum.
Szitnyai Zoltán: A fehér lovas. Bp. 1940. Egyetemi nyomda.
Szitnyai Zoltán: Nincs feltámadás. Bp. 1932. Athenaeum.
Szittyák - magyar fasiszták táborának alapszabálya, A. Bp. 1924. Kellner.
Szladek, Barna: Az orosz forr. és ellenforr. története. Bp. 1928. Szerző kiad.
Szlatinai László: Európa nyersanyagellátása. Bp. 1942.
Szlovák Nemz. Egység Pártjának szerv. szab., A. Petroc, 1942.
Szoci-nyilas. Bp. 1938. Held.
Szocializmus és kommunizmus jelszavai, A. Veszprém, 1927. Egyházm.
Szociális Mo. Charitas Almanach 1943. évk. Bp. Stephaneum.
Szociális és karitatív évkönyv. Bp. 1943. Actio Catholika.
Szolgálati tájékoztató. Bp. 1940. Nyilaskeresztes Párt O. p. o.
Szombathy Ilona, H.: Ködországban. Bp. 1942. Centrum.
Szomolnoki Antal vit.: Szervezés. Kispest. 1940. Bánsági.
Szondi Béla: Találkozás Európával. Bp. 1942. Bethlen.
Szontagh Vilmos: A zsidótörvény jogtud. szemléletben. 1939.
Szovjet paradicsom képekben, A. Bp. é. n. Szenko.
Szöllősy Jenő: Hungarizmus. Pécs. 1943. Kultúra.
Szörényi Andor: Zsidó fajiság, zsidó lélek. Klny. Egyedül vagyunk. 1939. febr.-márc. Bp. 1939.
Sztanek János: A m. kir. 52/III. gy. zlj. honvédei az orosz fronton. Bp. 1942.
Sztojanoff: Sztálin a vörös cár. Bp. 1941. Fráter.
Sztranyavszky Sándor: A Gömbös-kormány eredményei. Bp.1933.
Sztriha Kálmán: Kiskundorozsma története. Szeged, 1937.
Szurmay Sándor br.: Az orosz veszedelem és Mo. szerepe. Bp. 1921.Antibol.
Szücs Kálmán: Szabad-e tovább követni Marxot? Bp. 1920.
Szüts István: A Nemzeti Tábor magyar szocialista mozgalom politikai programja. Bp. Nemzeti Tábor m. sz. mozg.
Szvatkó Pál: Visszatért magyarok. Bp. 1938. Révai.
Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszett el a Felvidék. Bp. 1921.
T. L. dr.: Nemzeti szocialista káté. I. és II. köt. Bp. 1939 és 1940.
Tabéry Géza: Két csillag között. Bp. 1943. Stádium (hozzáfűzött Csiki L.: "A magyarság évszázados harca közép-európa elszlávosodása ellen." miatt.)
Takách-Tolvay József vit. gr.: A haza szolgálatában. Bp. Pintér kiad.
Takács György Az olasz adórendsz. és a fasiszta adóreform.1932.
Takács György: Nemzeti feltámadásunk kátéja. M.k.áll.M.T.l.g.
Takáts Albert: A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunkban. Bp. 1943. Stádium.
Talajjavítás Itáliában. (Magyarul, németül, olaszul.)
Tamás András: Ez az ember, Mussolini! Bp. 1939. Mefhosz.
Tamás Ferenc: Toke és munka az olasz fasizmusban. Bp. Gazd.P.k.
Tamásy György A totális állam.
Tamásy György: Anglia áldozata, az öngyilkosságba kergetett Olaszo. 1944.
Tanulmány a leventemozgalomról. Bp. 1943. Levente Hírk.
Tardy István: A titok háza. Bp. 1943. Centrum.
Tardy Sándor: Orvlövészek nyomában. Bp. 1942. Viktória.
Tarján Vilmos: A terror. Bp. 1919. Újságüzem.
Tarnói László: Az örök bajtárs. Kémeri Nagy I. áldozata.Bp.1943
Tarnói László: Az örök bajtárs. Kémeri Nagy Imre naplótöredékei. Bp. 1943.
Tasnádi Nagy András Gömbös Gyula emlékezete G. Gy. szobrának leleplezési ünnepélyén. 1942.
Tasnádi Nagy András két beszéde a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló törvényjav. felsőházi tárgyalása során. Bp. 1939. Váci fegyint..
Tasnádi Nagy András beszéde Hajdúszoboszló ünnepén. Bp.
Tasnádi Nagy András: A magyar alkotmány szelleme. Bp. 1943. Sylvester.
Taubinger István: A munkáshiány leküzdése a német iparban. Bp. 1942.
Tábor István: Forradalom a fekete városban. Bp. 1943. Könyv- és L. rt.
Táboros József: Katonaversek az ejtőernyősök világából. 1942.
Tájékoztató a leventeegyesületi élet irányításához és vezetéséhez. Bp. 1942. Leventeegyesületek O. Központja.
Tájékoztató a magyar leventeleány mozgalomról. Bp. 1943.
Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. Kaposvár, '42.
Tájékoztató kereskedők és iparosok r- U. a. II. köt. Az ipar és hasznothajtó jogosítványokra von. rend. Bp. 1939.
Tájékoztató kereskedők és iparosok r. a II. zsidótörv. tárgy. I. köt. Bp. 1939.
Társadalmi Egyesületek Szövetségének alapszabályai, A. Bp.
Társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bizt., A. 1938.
Társadalomtud. és gazdasági irányelvek. Bp. 1934. Jurusics.
Társadalomtudományi és gazdasági irányelvek. Bp. 1934. M.N.M.
Teleki Béla beszéde: Magyar reformot. Kolozsvár, 1943. Erdélyi P.
Teleki István gr.: A szövetkezeti mozg. sorsa Szovjetoroszországban. 1928.
Telkes Aurél: Gépkocsizók Szovjetföldön. 1-3 kiad. Bp. 1942. Szerző.
Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv. Bp. 1940. M. Földr. T.
Temesváry László A dolgozó nemzet útja. Bp. 1938. Pallas.
Temesváry László Mi lesz velünk? Bp. Centrum.
Temesváry László: A fasizmus pénzügyi politikája. Bp. 1940. Szerző.
Temesy Győző vit. Élni. Bp. 1932. Franklin.
Temesy Győző vit. Győzni. Bp.
Temesy Győző vit.: Országgyarapító Horthy Miklós. Bp. 1941. Mefhosz.
Tervezet a gazdálkodás folytonosságának fenntartására a kisajátításra kerülő zsidó mező- és erdőgazd. ingatlanokra.Thiéne Tudósító.
Tettek, tervek. A Kállay-kormány félesztendős munkássága és politikája. I-II. Bp. 1942. Stádium.
Técsy D. V.: Miért lett Horthy Miklós kormányzó? Hódmezővásárhely, 1934. Törekics nyomda.
Tharaud: A kereszt árnyéka. Bp. 1921. Pallas.
Theiss Ede: Modern közgazd.tud. és totális háború. Szeged, 1942. Városi.
Theodosius, Richárd: Szovjet csillag Kína felett. Bp. 1943. Ferenc.
Thompson, G.: A halál zsoldosai. Bp. Mátyás János.
Thury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp. Centrum.
Tiboldi József Nem! Nem! Soha! Pestszenterzsébet, 1934.
Tiboldi József: Igazságot Magyarországnak. Pestszenterzsébet.
Tidick, Joachim: Utolsó pillanat. Bp. Magyar Népművelők.
Tiry László: Veszélyben. Bp. 1942. A szerző.
Tisza István emléke. A Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Bp. 1921. Athenaeum.
Tizedesek választási teendői és a választójogi törvény legfontosabb rendelkezései, A. Bp. Stádium
Tízéves Vitézi Rend, A. 1921-31. Bp. 1931. O. Vitézi Szék.
Tobler János: A munkásság helyzete a diktatórikus államokban. Bp. Korunk Szava kiadása.
Tocci, Valentino: Légi párbaj. Bp. 1940. Révai.
Tomka, S. J.: A viszokai hős fiúk. Bp. Szent István Társulat.
Tomor László: Harcok a vörös égen. Bp. Stádium.
Torda László: A zsidókérdésről. Bp, 1937. Viktória.
Torday Lajos: Megemlékezés Japánról. Bp. 1937. A szerző.
Tormai K. ötlete alapján írta Pölöskei János: Hiszek egy Istenben. 1939.
Tormay Cecil Két forradalom. Bp. 1942. Stádium.
Tormay Cecil Küzdelmek, emlékezések. Bp. 1937. Genius.
Tormay Cecil: Bujdosó könyv. Bp. 1920-23. Rózsavölgyi-Pallas.
Tormay Cecil: Megáll az óra. Bp. 1924. M. Irod. T.
Tornay Károly: A leventeintézmény története. Bp. 1936.
További okmányok a nyugati hatalmak háborút kiterjesztő politikájához.
Török András: Szálasi álarc nélkül. Bp. 1941. Szerző.
Török András: Vengerszki. Bp. 1944. Bethlen G. Irod. és Nyomd.
Török Béla: Az új német alkotmány egyes alapelveiről. Miskolc, 1941.
Török Sándor: Magyar fiúk oláh mundérban. Bp. 1928. M.N.Szöv.
Történelem a világháború után. Bp. 1931.
Törvényjavaslat a M. Korona területén élő népcsoportok önkormányzatáról és anyakönyvvezéséről. Bp. 1940.
Töttösy Ernő dr., ifj. Ki gyújtotta meg a máglyát? Bp. A szerző.
Töttösy Ernő dr., ifj.: A bolgár külpolitika. Klny. Külügyi Szemle, 1941. 3. sz. Bp.
Tóth B. Zoltán A leventeoktatás módszereinek irányelvei. Bp.'40
Tóth B. Zoltán Ifjúvezetők kiválogatásának lélektani szempontja.
Tóth B. Zoltán: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákhoz. Bp. 1942. Stehpaneum.
Tóth B. Zoltán: Leventenevelés. Bp. 1942. Stephaneum.
Tóth Ernő: Véres föld... igaz hit. Az istentelen kommunizmus romboló munkája. Debr. 1938.
Tóth József: A rendészet-fogalom a nemz.szoc. államban. Eger, 1938. Szt. J.
Tóth Lajos dr.: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. '37.
Tóth László Arcélek az újságpapíron. Bp. Szent István Társulás.
Tóth László-Ribáry Géza: A zsidók egyenjogúsítására és külön jogrend alá helyezésére von. jogszabályok. Bp. 1939. Turán röpíveink gyűjteménye. I. Bp. 1941. M. Turán könyvk.
Tóth László: Magyar vártán. Bp. Szent István Társulat.
Tóth Nándor: Táltos szíve. Trombitás megtérése. Szeged, 1936.
Tóth Sándor: Erdély 22 éves rabsága. Bp. 1941.
Traeger Ernő dr.: Horthy Miklós 70 éves. Bp. 1938.
Trenkó: Keresztény vagy zsidó Budapest? Bp. 1925. Szerző.
Trombitás Gyula dr.: A bpesti áll. Verbőczy István gimn. 50 éve (1892-1942.). Bp. 1942.
Trostl Rezső: Irányelvek a m.-i zsidókérdés alkotm. rendezéséhez. 1938.
Trucksaess, Karl: Német-magyar ipari és kereskedelmi kézikönyv. Hamburg-Berlin. Hansaetische Verlagsanst. AG.
Tschammer, von Osten: Testnevelés békében és háborúban. Bp. 1941. Sylv.
Tunyog Csapó András: Izrael bölcsességbirodalma. Debr., 1942.
Turán Röpíveinek gyűjteménye. I. (Turán Röpívek 1-10. száma): Turán füzetek. I. sor. 9. szám. Bp. 1941. M. Turán Sz.
Turán röpíveink gyűjteménye. Bp. 1941. M. Turán könyv.
Turáni átok és a jerikói trombita, A. Bp. é. n.
Turáni vadászok Orsz. Szöv. alapszabályai. Bp. 1943. Turul.
Turmezei László A turáni gondolat és a magyar propaganda. Bp. 1944. Bet.
Turmezei László A turáni sajtóiroda és története. Bp. 1935. M.T.B.K.
Turmezei László Lámpák a ködben, 1910-1937. Versek. Bp. Reé L.
Turmezei László: A Turánság alapváza, II. Bp. 1933. ás 1936. Magyarországi Turáni Barátok Köre.
Turmezei László: A turániság szerepe iskolai és társadalmi nevelésünkben. Bp. 1942.
Turmezei László: Az ukrán kérdés magyar szempontjai. Bp. 1939. Held.
Turmezei Lászlóné: Értékrombolás. Bp. 1942. Klny. A Cél.
Turul Naptár. 1941. (Keresztény kereskedők névsora.) Kassa,1940.
Turul Szépmíves költok és elbeszélok. Bp. 1939. T. Sz. K.
Turul Szövetség Buda Bajtársi Egyesület évkönyve, 1943-44. Bp.
Turul Szövetség alapszabályai. Bp. 1934. Centrum.
Tury Gyula: Szerbiából Szovjetoroszországba. Bp. 1943. Centrum.
Türr Stefánia: A fasizmus szelleme, színtiszta olasz nemzeti hagyomány.
Udry Ferenc: Odaát. Az összeomlástól a feltámadásig. (Történelmi regény.) Kaposvár, 1936. Kultúra Nyomda.
Ujlaky Antal: Szeged a forradalomban és a nemzeti feltámadásban. 1921.
Ujpétery Elemér: Az olasz korporatív törvényhozás. Bp. 1936. Mérnökök.
Ulain-Buday: Rabszolgaság útján. Bp. 1925.
Unger Béláné, Asztalos Boriska, királydaróczi: A hongyarapító. Szatmárnémeti, 1942. Kálvin.
Unghváry Iván János: A fasiszta nevelés eszménye és az új közoktatási törvény. Bp. 1940. Szerző.
Unghváry Sándor: Mit láttam az Andrássy úti nyilasházban.'39.
Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége. 1937.
Urbánszky Andor dr. A fasiszta gondolat kialakulásának szellemi előzményei. Bp. 1941. Stádium.
Urbánszky Andor dr.: Kollektív gondolat és munkavédelem a fasizmusban. Kecskemét, 1934. A szerző.
Urbánszky Nándor: A fasiszta gondolat kialakulásának előzményei. Bp.
Urbányi István: Mihály. Bp. 1943. A szerző.
Uzdy Géza: Hogyan üldözik a német katolikusokat. Bp. 1938.
Új Magyarság Évkönyve. Bp. 1943. Stádium.
Új harcra fel! Bp. 1941. Kalot.
Új honfoglalás. Bp. 1941. Stádium.
Új idők, új versek. Írták: Halmágyi B., Labanc J. stb. Bp. 1943. Vörösváry.
Új magyar gazdaság az új Európában. Bp. 1942. Kellner.
Új magyar gazdasági rend néhány jellemző vonása, Az. Bp. 1941. Stádium. Teszisz kiadványsorozat 1. füz.
Új magyarság és az új Európa. Bp. 1941. Bartha M. Társ.
Új történelmi hivatásunk, a turániság. Bp. 1937. Túrmezei L.
Újságírás az hivatás, Az. Wien, 1942.
Újságírás az hivatás. A nemzeti újságírótestületek Uniójának Velencében tartott első kongresszusáról szóló jelentése. Velence, 1942.
Útban a világuralom felé U. a. Bp. 1942. Lőcsey.
Útban a világuralom felé... Cion bölcseinek jegyzőkönyve és a berni protokollper. Bp. 1937.
Útmutatás a Nemz. Egység szerv. Társ. Tevékenységének Propagandacsoportja részére. Bp. 1935.
Útmutatás a kat. szülői értekezletek rendszerezésére. Bp. 1941.
Útmutatás. A Nemz. Egys. szervezetének női csoportja. Bp. '35.
Ügyvédi Határidőnapló (Müne) Bp. 1945. Jövő. (Csak a szöveg.)
V. 1.,2.,3.,4.,5.,6. Nem menekülnek meg! Bp. é. n. Egyetemi.
Vadász Lajos: A partizánvadász. Bp. 1943. Simonyi kiadás.
Vadász dr.-Ravasz Illés dr.- Az 1944. V. tc. a családbafogadásról és a tartásról való gondoskodás előmozdítása tárgyában. Bp. 1944.
Vadász dr.-Ravasz Illés dr.: A nemzsidó származás igazolásáról alkotott 3400/1944. M.E., valamint a zsidók egyes vagyontárgyainak felh. szóló. 3520/1944. M.E. Bp. 1944.
Vajda József: Zsidók, új korlátolt, teljesjogú és őskeresztények ingatlanviszonyai a zsidó jogszabályokra tekintettel. 1940.
Vajna V. v.Babocsay G. , primor, Dalmai G. Völgyi N. Molnár P: Honvédelmi törvény. Bp. 1942.
Vajta Ferenc Istanbul kulisszái mögött. Bp. 1942. Stádium.
Vajta Ferenc: Faji forradalom, vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937. Turul.
Vajta: Isten, haza, király. Bp. 1935. Szerző.
Vannay László: Szocializmus és militarizmus. Bp. 1937. Bethlen.
Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége. Pannonhalma, 1935. Klny. a Pannonhalmi Szemle 1935. X. évf. 3. számából
Varga József: Németo. és a nyersanyaggazdálkodás. Bp. 1939.
Varga László S. F.: Legyen igazság! Előadások. Bp. 1939. A . C. Munkásmozgalma EMSZO közp. I., II., III., IV. k.
Varga László S. J.: Magyarság és kereszténység. Bp. Actio Cath.
Varga László: Keresztény felelősség. Bp. 1943. Korda.
Varga László: Szociális reform és hivatásrendiség. Bp. 1941. N. könyvtár.
Varga Sándor Frigyes: Nemzeti értékszolgálat. Bp. Bethlen.
Varga Zoltán: Új urak. Rajz a kommunizmus korából. 1938.
Vargha Károly: Tied (versek). Mátészalka, 1940. Szatmár és B. Ny.
Vargha Sándor: Megfigyeléseim és gondolataim a nemzeti szocialista Németországból Bp. 1936. A szerző.
Varsányi Gyula: Külkereskedelem és nagytérgazdaság. Bp. 1943. Athen.
Vaszy György: Az elpazarolt élet. Bp. 1922. M. T. T. S. rt.
Vaszy György: Az elpazarolt élet. M. T. Sajtóváll. 1923.
Vágó Pál literáti: A magyar munkaállam. 1938. Nemz. Front.
Vágó Pál, literáti A jászapáti programmbeszéd. Bp. 1940.
Vágó Pál, literáti A nemzetiszocialista munkaállam alapelvei. Bp. 1938.
Vágó Pál, literáti Beszámoló a szept. 7-i megyevezetői értekezleten. 1942.
Vágó Pál, literáti Gőzgép, liberalizmus, pénzuralom és nemz. szocialista reneszánsz. Bp. 1940.
Vágó Pál, literáti Munkaalkotmány. Bp. 1940. Nyilaskeresztes Párt.
Vágó Pál, literáti Munkanélküliség, hitel, országépítés. Bp. Mérnökök.
Vágó Pál, literáti: Örök Magyarország. Bp. 1943. Könyv és L. rt.
Vágó Pál, literáti: Amiről a Népszava hallgatott. Bp. 1943. Turul.
Vágó-Toll: Munkaállam. Bp. 1942. Könyv- és Lapkiadó rt.
Vákár P. Arthur dr.: Kálváriás diploma. Bp. 1936.
Válasz a szürke könyvre. Berlin, 1939. M. N. Front.
Vályi Nagy Géza: A magyar katonaköltészet. Bp. 1941. Athen.
Ványai István: Emlékezés Kassa felszabadításáról. Kassa. A szerző
Várod az orosz felszabadító hordát? Röpirat. A nyilas-kormány kiadása. Bp. 1944.
Váry Albert U. a. 2. kiadás. Vác, 1922. Fegyint.
Váry Albert Vádbeszéd gyilkosság, rablás stb. bűntettével vádolt Cserny J. és társai bűnügyében. Bp. 1919.
Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Mo.-on. Bp. 1920.
Váry Albert: Vádbeszéd a Cserny-perben.
Váry Csaba: Sztálin, milliók hóhéra. Rákospalota. 1942.
Veltzé Alajos: A mi hőseink. Harcok az orosz ellen. Bp. 1918. Fran.
Veres János: 31-es páncéltörok előre! Bp. 1944. Hungária.
Veridicus doctor: Mi a szabadkőművesség? Mily eszközökkel dolgozik? Mi a célja? Bp. 1920. Terminus ny. Move k.
Vezetők életmódja. (M. népnemzeti rend.) Bp. 1942. Budai.
Vécs Ottó: Karpaszományos emlékfüzet. Pécs, 1942. A szerző.
Vécsey Zoltán: A síró város. Kassa, 1931. Kazinczy kiadó.
Vér Tibor: Beszéd a Felsőház 90. sz. ülésén. Bp. 1944.
Vérkeveredés és fajvédelem az E. K. N. L. szellemében. 1-2. kiad. Bp. 1940.
Vértes József: Egy ember a forradalomban. Nyíregyháza 1930. Tiszavidék.
Vérző Magyarország, A. Bp. 1920. Légrády.
Vésey Frigyes, v. Új célok felé. Bp. Hangya Központ.
Vésey Frigyes, v.: Mindent a hazáért. Hangya Központ. Bp.
Vida István: Magyar munkáskáté. I-III. kiad. Kispest. EMSzO. K.
Vida Péter: Az oláhok. Bp. 1920. Makkay Zoltán könyvkiadó.
Vida Péter: Magyarország és Románia. Bp. 1940. Hornyánszky.
Vindex: Sztálinizmus. A Szovjet politikája a második világháborúban. Prága-Zürich-Páris. 1944. Graphis.
Virág Gellért: A levegő hőse (vers). Vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes urunk emlékére. Szatmárnémeti, 1942. M. Irod. Szolg. V. G. Orsz. Irod. St.
Virányi Egon: Magyarország útja az Európai Egy. Áll. felé. 1928.
Virányi Elemér: Finn-ugor népek élettere. Bp. 1941. Stádium.
Virkkunen: A harcoló finn hadsereg szelleme. Bp. 1942. Magyar-Finn Társ.
Virraszt a magyar lélek. Bp. 1943. Athenaeum.
Visszatért Délvidék, A. Bp. 1941. Halász irod. kiadó.
Visszatért Felvidék adattára, A. 1939. Rákóczi.
Vitéz István: Hivatásrendek Magyarországon. Bp. 1940. Klny. Szerző.
Vitéz József: Csobaji Krónika, egy zsidó földesúr természetrajza. Bp. 1939.
Vitézek Albuma. Bp. 1939. Merkantil.
Vitézek évkönyve. József kir. herceg tábornagy fővédnöksége alatt szerkeszti dr. Serényi Pál. Bp. 1929.
Vitézek évkönyve. Szerk.: Pekár Gyula. Bp. 1928. Pallas.
Vitézek vére védi és váltja a világot a vörös veszedelemtől. (Plakát.)
Vitézi Rend kiskátéja. Bp. 1925. Orsz. Vit. Szék.
Vitézy László v.: A belső arcvonal. Bp. 1942. Vitézi R. Z.
Vizy András N. Új nacionalista államrendszerek. Bp. 1942. Orsz. Szoc.-pol.
Vizy András N. Szociális alkotmány. Bp. 1937. A Gazd. T. kiad.
Vizy András N.: Munkásproblémák fasiszta megoldása. Bp. 1942. Franklin.
Vizy András: Az olasz munkásság szervezetei. Bp. 1942.
Vojvona, A. J.: Ural-tröszt. Bp. Antiqua.
Volánszky Béla: A Sajtókamara a vonatkozó rendeletek és törvényszakaszok egységes szerkezetében. Bp. 1939.
Vollay Ferenc: Nagymagyarországért. I-II. k. Debrecen, 1936.
Volpe, Gioacchino: A fasiszta mozgalom története. Róma, 1940. Novissima.
Vozáry Aladár: Elszállt a turul. Bp. 1930. Stádium.
Vörös Európa? Miért mentette meg Németország Európát a keleti zsidóság elhárításával? Bp. 1934. MTI.
Waltari, Mika: Antero nem tér vissza. Bp. 1943. Magyar-Finn T. kiadása.
Walter, Helmuth: A lángszórós különítmény. Bp. 1942. Viktória.
Walthier Rezsőné: Gigászi henger nyomában. Kassa, 1942. Wiko.
Walzel Kelemen: Vit. n. Horthy Miklós rövid életrajza. Bp. 1938. Dr. Vajna.
Wass Albert: Jönnek. Bp. 1940. Révai.
Wágner Antal: Bolseviki zsiványok aknamunkája Mo.-on. 1919.
Weck István-Schmidt Ferenc: Korunk misztikus ábrái. Bp. 1941
Wehrt Rudolf Egy nép menekül. Bp. 1942. Révai.
Wehrt Rudolf: Így kezdődött a második világháború. Bp. 1941. Centrum.
Weresné Elekes Ilona: A kaftán. Bp. 1940. Erdélyi Értékek K. V.
Weszprémi Kálmán ifj.: Magyarországi zsidók statisztikája a magyarországi zsidóságról. I. k. Debrecen, 1907.
Wichtl Frigyes: Szabadkőműves-gyilkosságok. Wien, 1940. Nehardea.
Windischgraetz Lajos hg.: Küzdelmeim. Bp. é. n. Szerző.
Windschuch, Joseph Az angolszász kereskedelempol. pálfordulása. Bp.
Windschuch, Joseph: Ne féljünk az új Európától. Bp. 1944. Stádium.
Winghene, Egon: Hová tegyük a zsidókat? Erfurt, 1933. Bodung.
Winsch, Gert: Anglia uralma Palesztinában. Bp. 1940. Pfeifer.
Winschpert: Anglia uralma Palesztinában. Bp. 1940. Stádium.
Wirsing, Giselher Száz család uralja Angliát. Berlin, 1941.
Wirsing, Giselher: Mi európaiak! Klny. a "Signal" 1943. évi 6. sz.
Wolf Ernő dr.: Orosz áfium és amerikai maszlag. Bp. 1929. Corvin.
Wolf Károly élete, politikája, alkotása. Bp. 1943. E. Ker. N. Liga.
Wolf-Bottkay: A gazdagok fellendülése. Az angol iskolák plutok. jellege. Bp. 1941. Stádium.
Wolff Károly Ünnepi beszéd a Ker. Nemz. Liga debreceni osztályának 1921. márc. 20-án tartott közgyűlésén. Debrecen, 1921.
Wolff Károly Ünnepi beszéd az Egy. Ker. Nemz. L. alakuló közgy. 1919.
Wolff Károly A keresztény gondolat védelme. Bp. 1924. Hangya.
Wolff Károly A kereszténység védelme. Bp. 1923. Sajtó.
Wolff Károly A magyar kenyér. Bp. 1924. Ébredő M. Egy.
Wolff Károly Budai Vigadóban elhangzott programbeszéde. Bp. 1926.
Wolff Károly Emlékünnep. 1938. Nov. 3. rendezte a Wolff K. k. 1938.
Wolff Károly: Lélekrablás. Bp. 1920. Kertész.
Wulff-Maléter: V. n. Horthy István élete és a m. közlekedés. '34.
Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemz. gond. a gazd. életben. 1937.
Wünscher Frigyes: Szervezett agrárértékesítés. Bp. 1940. Csáthy.
Zadvarecz István püspök, a szegedi Kapisztrán. 1-2. k. Bp. Helikon, 1941.
Zajti Ferenc Magyar évezredek. Bp. 1939. Szerző.
Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus. Bp. 1937. Reé László.
Zakariás G. S.: A revízió útja. Az Erdélyi Férfiak Egy.
Zappa, Paulo: Kémek háborúja. Bp. 1942. Révai.
Zámbory Antal A Gran-Sasso-i hőstett. Bp. 1943. Centrum.
Zámbory Antal: A lengyel sas tragédiája. Bp. 1943. Centrum.
Zámbó Dezső: Hadak útján jártunk. Bp. Vitézi R. Z. cs.
Zelensky Róbert gr.: Emlékeim. Bp. 1930. Pallas.
Zeley István: Olaszország közig. ref. a világh. után... Bp. 1936. Szerző.
Zentay István: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Bp. 1942. A Vit. R.
Zéhery L. dr.-Térfy B. dr.: A zsidók közéleti és gazdasági térfogl. körl. sz. 1939. IV. tc... Bp. 1939. Grill.
Zöld könyv. Bp. 1939.
Zsabka Kálmán: De szolgák nem leszünk. Versek. Bp. 1924.
Zsadányi O.: A felszabadulás aranykönyve. Pécs, 1931. Halad.
Zsámbár Jenő S. J.: A mexikói vérfürdő. Bp. 1928. A "Szív".
Zsedényi Aladár: Vörös cserepek Károlyitól Bethlenig. Korrajz. Bp. 1929.
Zsidó alk. felmondási illetményei. Bp. 1941. Centrum.
Zsidó bolsevizmus elleni küzd. döntő szakaszába érk., A Bp. 1941. Klug.
Zsidó fegyvere a pénz... Bp.1937. Centrum.
Zsidó gyógyszertár-jogosítvány megvonása. Bp. 1942. Centrum.
Zsidó haszonbérletek visszabocsátása. Bp. 1943. Centrum.
Zsidó sárgakönyv. Bp. 1941. Zsidó munkaközösség.
Zsidó ügynökök iparűzése. Bp. 1940. Centrum.
Zsidóbirtok haszonbérletének felmondása. Bp. 1942. Centrum.
Zsidóbirtok igénybevétele. Bp. 1943. Centrum.
Zsidóbirtok megváltása. Bp. 1943. Centrum.
Zsidóbirtokok felszerelésének igénybevétele. Bp. 1943. Centr.
Zsidók házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. Összeállította Matolcsy Mátyás. Bp. 1942. Nyilasker. P.
Zsidók ingatlainak zár alá helyezése. Bp. 1942. Centrum.
Zsidók ingatlanszerz. beltelek meghatározása. Bp. 1943. Centr.
Zsidók katonai szolgálata. (2870-1941. M.E. sz. r.) Bp. 1941.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl. sz. t... Bp. 1939.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl... Bp. 1942. BM.
Zsidók közéleti és gazd. térfogl. korl... Bp. 1944. Stádium.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanai ment. igaz. Bp. 1942. Cent.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanai. 1942. Centrum.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanairól. Bp. 1943. Stádium.
Zsidók mező- és erdőgazd. ingatlanairól... Bp. 1942.
Zsidók rémuralma Magyarországon, A. (Adatok nélkül.)
Zsidókérdés a fajvédelem szempontjából, A. Bp. 1942. Soksz.
Zsidókérdés alkotmányos megoldása Mo.-on, A. Sopron, 1938. Röttig-R.
Zsidóknak zsidókról. Bp. 1941. Neuwald ny.
Zsidót U. a. (A J.H.t. 569.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidót U. a. (A J.H.t. 599.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidót. alóli kivételezettség igazolása. Bp. 1941. Centrum.
Zsidót. miatt elbocsájtott magánalk. illetményei. Bp. 1941. Cent.
Zsidót. végr. kapcs. bejelentési kötelezettségekről. Szeged, 1942.
Zsidót. végrehajtása a Délvidéken. Bp. 1941. Centrum. Zsidót. végrehajtása Erdélyben. (A J.H.t. 585.) Bp. 1941. Centr.
Zsidótörvény végrehajt. kiegészítése. Bp. 1940. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 550.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 618.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása U. a. (A J.H.t. 653.) Bp. 1941. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása. Bp. 1941.
Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk. Centrum.
Zsidótörvény végrehajtása. Elbocsájtott vállalati alk. b. Bp. 1940.
Zsidótörvény, A. és végrehajt. rend. Bp. 1942.
Zsótér Bertalan dr.: Magyar föld- magyar jövő. Az agrárkérdés és földreform analízise. Bp. 1939.
Zugó Ferenc: Versek a Don-menti csatatérről 1942-43. Buschmann.
Zulawski Andor ifj.: Írás Adyról. Bp. Renaissance kiad.
Zwick M.: A szovjet hálójában.
Zwick, Michael: A szovjet hálójában. Bp. é.n. Pallas.